Zinātnes Vēstnesis

Turpinām iepazīstināt ar Latvijas zinātniskajiem institūtiem – LATVIJAS UNIVERSITĀTES MATEMĀTIKAS UN INFORMĀTIKAS INSTITŪTS//"Zinātnes Vēstnesis"

Turpinām iepazīstināt ar Latvijas zinātniskajiem institūtiem – LATVIJAS UNIVERSITĀTES MATEMĀTIKAS UN INFORMĀTIKAS INSTITŪTS//"Zinātnes Vēstnesis"

Matemātika ir nepieciešama visur – domāšanā (loģikā), mūsu ikdienā, bez tās neiztiek neviena zinātnes joma. Mūsdienās matemātikai ir grūti saņemt atbalstu praktiskās ievirzes projektos, ja vien matemātiskais rezultāts per se nav izcils.

Laikraksts "Zinātnes Vēstnesis" 9 (636), 2023. gada 30. oktobris (PDF)

 

Turpinām iepazīstināt ar Latvijas zinātniskajiem institūtiem –
LATVIJAS UNIVERSITĀTES MATEMĀTIKAS UN INFORMĀTIKAS INSTITŪTS

Akronīms: LU MII
Dibināšanas gads: 1959. gads.
Misija: Matemātika un datorzinātne izglītībai, tautsaimniecībai un sabiedrībai. LU MII īsteno fundamentālos un lietišķos pētījumus matemātikā un datorzinātnē un to saskares nozarēs, nodod zināšanas, piedaloties akadēmiskās izglītības īstenošanā un sadarbojoties ar industriju, kā arī izstrādā Latvijas sabiedrībai nozīmīgus informācijas un tehnoloģiju risinājumus.
Vīzija: Izcilība, atbildība, attīstība. LU MII ir starptautiski atzīts fundamentālās un lietišķās zinātnes centrs matemātikā un datorzinātnē, tas veido starpdisciplināru, atvērtu un uz inovācijām vērstu, izcilu darba un ideju jaunrades vidi, kā arī sniedz būtisku ieguldījumu valsts ilgtspējīgā attīstībā un ekonomikas digitālajā transformācijā.
Vērtības: Zinātnes un inovāciju izcilība, zinātnē balstīta attīstība, sadarbība, inovācijas jaunradei, jauno zinātnieku izaugsme un akadēmiskā brīvība.
Kolektīvu raksturojošs īpašības vārds: Radošums.
Darbinieku skaits: 202 (no tiem 47 ar zinātņu doktora grādu).
Zinātniskais personāls: 86 (41 vadošais pētnieks, 34 pētnieki un 11 zinātniskie asistenti).

Pētniecības un stratēģiskie pīlāri

LU MII laikā no 2021. līdz 2027. gadam darbību fokusēs informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomas septiņos attīstības virzienos. Institūts turpinās ceļu uz augstāka zinātnes izcilības līmeņa sasniegšanu, kā arī nostiprinās savu darbību kā inovatīvu un valstij nozīmīgu IKT pakalpojumu ieviesējs. Tādējādi mērķtiecīgi pieaugs LU MII iesaiste un ieguldījums Latvijas sabiedrībā. Tāpat nemainīgi viena no institūta prioritātēm būs atbalsts akadēmiskām studijām.

LU MII darbību noteicoša vērtība ir institūta personāls, tāpēc viena no svarīgām prioritātēm būs talantu attīstībai nepieciešamo nosacījumu un darba vides nodrošināšana. Turpmākajos gados ilgtspējīga attīstība kļūs par īpašu caurviju principu visās darbības un pārvaldes jomās. Nemainīgi darba kultūras centrā atradīsies akadēmiskā un profesionālā kompetence, pamatotu un ilgtspējīgu lēmumu virzība.

Institūts kā starptautiski atzīts zinātnes centrs

LU MII mērķis ir stiprināt tā pētnieku zinātnisko izcilību, veicināt starpdisciplināros pētījumus un starptautisko sadarbību, palielināt jauno zinātnieku īpatsvaru un iekļauties starptautiskos projektos un konsorcijos. LU MII veicinās sadarbību starp pētniekiem, institūta struktūrvienībām un ārējiem partneriem starptautiski atzītu un starpdisciplināru pētījumu īstenošanai, kā arī kļūs par starptautisku centru zinātnes sadarbībai un attīstībai.

Lai virzītos uz zinātnisko izcilību un palielinātu pētniecības kapacitāti fundamentālajā zinātnē, LU MII koncentrēsies uz zināšanu paplašināšanu stratēģiskās specializācijas jomās un prioritārajos pētniecības virzienos, iekļausies starptautiskajā vidē un palielinās jauno zinātnieku īpatsvaru. Plašāka zinātnes internacionalizācija, piesaistot augsti kvalificētus viespētniekus un jaunos zinātniekus, kuri ir ieguvuši doktora grādu ārvalstu augstākās izglītības institūcijās, un atvērtība starptautiskajai sadarbībai ļaus LU MII veiksmīgi attīstīt esošās un izveidot jaunas partnerības ar starptautiska līmeņa zinātniskajiem institūtiem un komersantiem.

LU MII unikalitāte sakņojas plašajā zinātņu nozaru pārklājumā, sniedzot iespējas radīt jaunas starpdisciplināras zināšanas un veidot inovatīvus IKT risinājumus sabiedrībai. Īstenojot starpdisciplināras tīklošanās, zināšanu apmaiņas darbības un, iesaistoties vairāku akadēmisko struktūru sadarbības projektos, ievērojami bagātināsies LU MII jaunrades potenciāls.

Padziļināta sadarbība ar Latvijas reģionālajām augstskolām sekmēs kopīgu akadēmiskās darbības izcilību un starptautisku atpazīstamību, jo īpaši matemātikas jomā. Vienotas reģionālo augstskolu profesūras sistēmas izveide (īpaši matemātikā) veicinās kopīgu doktora studiju programmu īstenošanu ārvalstu un Latvijas augstskolās. Efektīvāka pārvaldība stiprinās studiju kvalitāti un zinātnisko darbību.

Orientējoties institūta darbībā uz pētniecības izaugsmi sadarbībā ar komersantiem un to pasūtījumiem, tiks nodrošināta tehnoloģiju pārnese un institūta pētniecības rezultātu ietekme uz ekonomiku.

Institūts kā nacionāls inovāciju ieviesējs

Institūts nodrošina pilnu inovatīvu pakalpojumu jaunrades ciklu: zinātne, pētniecība, inovācijas (tehnoloģiju gatavības līmeņi: technology readiness levels (TRL0–TRL9). Inovāciju rašanās institūtā tipiski ir saistīta ar institūta darbību e-infrastruktūras starptautiskos konsorcijos, turklāt bieži vien tie ir kā starpdisciplināri risinājumi. Tādējādi institūts praksē realizē zinātības un tehnoloģiju pārnesi Latvijā no ārzemēm.

Inovatīva vide un viesprofesūra studijām

Reformas augstākajā izglītībā vēl izteiktāk iezīmē institūtu un universitāšu sadarbības lomu zinātnisko universitāšu ekosistēmā. LU studiju piedāvājuma daudzveidība Latvijā, ko LU stiprinās, mainot studiju procesu, tajā vēl ciešāk integrējot arī MII veikto zinātnisko darbību. Vairāk uzmanības tiks pievērsts tam, lai studenti augstākās izglītības procesā varētu saņemt personīgās pilnveides iespējas un atbalstu institūtā. Izteikti starpdisciplinārā pētniecība Institūtā harmonizē ar nākotnes darba tirgus attīstības prognozēm, paplašinot studiju piedāvājumus un starpdisciplināru zināšanu ietveršanu studiju programmās.

Atbalsts matemātikai kā nozaru pamatzinātnei

Matemātika ir nepieciešama visur – domāšanā (loģikā), mūsu ikdienā, bez tās neiztiek neviena zinātnes joma. Mūsdienās matemātikai ir grūti saņemt atbalstu praktiskās ievirzes projektos, ja vien matemātiskais rezultāts per se nav izcils. Institūta stratēģija paredz stiprināt matemātikas lomu sabiedrībā.

Uz attīstību un izcilību orientēta personāla politika

LU MII mērķis ir nodrošināt personāla attīstību, izaugsmi un atjaunotni. LU MII izveidos uz sniegumiem balstīta personāla izaugsmes sistēmu, ieskaitot konkurētspējīgu un motivējošu personāla atalgojuma sistēmu. Tiks definētas un iedzīvinātas akadēmiskā personāla karjeras attīstības iespējas. LU MII izveidos jauno talantu (studējošo) piesaistes sistēmu un veicinās starptautisko mobilitāti.

Zaļā domāšana, pievilcīga, ilgtspējīga darba vide un efektīvs administratīvs atbalsts

LU MII mērķis ir izveidot ilgtspējīgu pārvaldību un virzīties uz klimatneitrālu darbību, attīstīt inovatīvu un digitālu pētniecības un darba vidi, kā arī nodrošināt efektīvu organizatorisko pārvaldību. LU MII attīstīs videi draudzīgu infrastruktūru atbilstoši “zaļās pieejas” koncepcijai, t. sk. samazinot nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, nodrošinot ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu. LU MII paaugstinās pētniecības infrastruktūras drošību un pievilcību.

Iekļaujoša, uz sadarbību un inovācijām vērsta kultūra

LU MII mērķis ir nodrošināt personāla labbūtību, attīstīt vērtīborientētu un iekļaujošu kultūru. LU MII nodrošinās vidi, kas veicina inovācijas, novatoriskumu un radošumu. Tiks turpināts darbs pie akadēmiskā godīguma un ētikas principu ieviešanas pētniecības procesā. LU MII veicinās internacionalizāciju un atvērtību sadarbībai un attīstīs organizācijas kultūru, kas balstīta uz vērtībām un uzskatiem, ētisku un vienlīdzīgu attieksmi, sadarbību, augstu darba un komunikācijas kultūru, izveidojot veselīga un aktīva dzīvesveida atbalstošu vidi. LU MII attīstīs kvalitatīvu atbalsta sistēmu ārvalstu vieslektoriem, pētniekiem un studentiem, vienlaicīgi sekmējot personāla motivāciju pilnīgāk iekļauties globālās akadēmiskās darbības procesos. Pamatā LU MII izveidos konsorcijus ar augstskolām un citām zinātniskajām institūcijām un līdzdarbosies starptautiskajos sadarbības tīklos.

Loma sabiedrībā

LU MII īsteno fundamentālos un lietišķos pētījumus matemātikā un datorzinātnē un to saskares nozarēs, nodod zināšanas, piedaloties akadēmiskās izglītības īstenošanā un sadarbojoties ar industriju, kā arī izstrādā Latvijas sabiedrībai nozīmīgus informācijas un tehnoloģiju risinājumus.

 

Laikrakstam “Zinātnes Vēstnesis” sagatavoja
LU MII direktore Ināra Opmane un
LU MII speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumos Amanda Cīrule

Lasīts 513 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")