Terminoloģijas komisija

Terminoloģijas komisija

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas darbība

Terminu izstrāde, izvērtēšana un apstiprināšana

2019. gadā notikušas deviņas LZA Terminoloģijas komisijas (LZA TK) sēdes, kurās izskatīti un apstiprināti dažādu nozaru termini, galvenokārt uzmanību pievēršot spēkratu terminiem. Spēkratu terminoloģijas apakškomisija sagatavojusi sešus spēkratu terminoloģijas sarakstus (7.–12. saraksts), turpinot iepriekšējos gados aizsākto darbu pie terminu izstrādes spēkratu nozarē. Valsts pārvaldes institūcijām un fi ziskām un juridiskām personām sniegts apmēram 140 rakstisku un mutisku konsultāciju, galvenokārt par dažādu angļu terminu ekvivalentiem latviešu valodā. Tā, piemēram, pēc Valsts kancelejas lūguma LZA TK piedāvājusi atbilsmes tādiem aktuāliem terminiem kā influencer un facilitator, iesakot attiecīgi ekvivalentus ietekmētājs un veicinātājs. Konsultāciju jomā LZA TK aktīvi sadarbojas ar citām iestādēm, kas nodarbojas ar latviešu valodas attīstību un valodas politikas īstenošanu, proti, Valsts valodas centru un Latviešu valodas aģentūru.

Darbs LZA TK terminoloģijas apakškomisijās

Kas attiecas uz LZA TK terminoloģijas apakškomisiju darbību, gluži tāpat kā pēdējos gados, visaktīvāk strādājusi Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisija Eduarda Caunas vadībā un Spēkratu terminoloģijas apakškomisija Jura Gunāra Pommera vadībā. Spēkratu terminoloģijas apakškomisija sagatavojusi jau 12 apjomīgus spēkratu terminu sarakstus, kuros aplūkoti jauninājumi spēkratu nozarē (it īpaši saistībā ar dažādām palīgsistēmām braucēju ērtību vairošanai un lielākas drošības panākšanai), kas visai strauji ienāk mūsu sadzīvē. Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija Intas Virbules vadībā uzņēmusies iniciatīvu, organizējot pirmās Terminoloģijas komisijas simtgades atceres konferenci, kas notika 2019. gada 3. oktobrī. Turklāt šī ir jau trešā terminoloģijas konference, ko organizē konkrētā LZA TK apakškomisija Intas Virbules un Ineses Kazākas vadībā. Vairākās terminoloģijas apakškomisijās atjaunināts dalībnieku sastāvs. Ekonomikas terminoloģijas apakškomisijas vadību uzņēmās Ivars Brīvers (1957-2020), līdz ar to tika atjaunināts arī šīs apakškomisijas dalībnieku sastāvs, kas apstiprināts LZA TK sēdē. Citās TAK darbs pamatā noticis konsultāciju veidā.

Jaunais terminoloģijas portāls

Valsts valodas attīstības pamatnostādnēs 2015.–2020. par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem latviešu valodas terminoloģijas attīstības nodrošināšanai izvirzīta vienotas terminu datubāzes izveide. Sākot ar 2018. gada 12. decembri, terminoloģijas portāls Termini.gov.lv ir publiski pieejams, papildus terminu meklēšanai nodrošinot portāla lietotājiem arī komentēšanas un precizēšanas iespējas. Šajā tīmekļvietnē tiek publiskota arī informācija par LZA TK, tostarp sēžu protokoli. LZA TK pieņemto lēmumu un ieteikumu publiskošana Informācija par LZA TK sēdēm, to protokoli, LZA TK lēmumi u. c. materiāli tehnisko iespēju robežās joprojām atrodami vecajā LZA TK mājaslapā www.termini.lza.lv. Tāpat turpina darboties datubāze “AkadTerm”. Tomēr jaunākā informācija, tostarp LZA TK 2019. gada sēžu protokoli, tiek publiskota terminoloģijas portālā https://termini.gov.lv/komisija !

Sadarbība ar Latvijas Nacionālās enciklopēdijas redakciju

Pārskata periodā turpinājusies sadarbība ar Nacionālās enciklopēdijas redakciju (LNE). Tiekoties ar LNE veidotājiem (galvenais redaktors Valters Ščerbinskis), apspriesti dažādi terminoloģiski jautājumi – mākslas, kultūras, politoloģijas un citu jomu termini, kā arī personvārdu un abreviatūru atveide, nosaukumu rakstības principi u. c. Dalība Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) jubilejas pasākumā “LNB simts” Saistībā ar LNB simtgades pasākumiem 2019. gada 31. augustā LZA TK piedalījās LNB 100. jubilejas atzīmēšanā, organizējot pasākumu “Bez saviem terminiem nav savas valsts” un iepazīstinot interesentus ar terminoloģijas darbu un interesantiem ieteikumiem daudzu gadu gaitā.

Terminoloģijas komisijas atceres konferences “Latviešu terminoloģija simts gados” organizēšana

Tā kā 2019. gadā apritēja 100 gadu kopš Izglītības ministrijas Terminoloģijas komisijas izveides 1919. gada rudenī, kad aizsākās valstiskas rūpes par nacionālās terminu sistēmas attīstību, 2019. gada 3. oktobrī LZA TK kopā ar LNB rīkoja konferenci “Latviešu terminoloģija simts gados”. Konference pulcēja plašu terminoloģijas darba interesentu loku ne vien no valodnieku, bet arī no nozaru speciālistu vidus. Daudzveidīgā konferences programma sniedza iespēju referēt un diskutēt par dažādiem terminoloģijas jautājumiem, sākot no vispārīgās terminoloģijas teorijas līdz pat mākslas un poligrāfi jas terminu problemātikai. Ar referātiem konferencē uzstājās gan LZA TK priekšsēdētājs Māris Baltiņš un LZA TK zinātniskā sekretāre Astrīda Vucāne, gan daudzi citi LZA TK locekļi, pārstāvot Spēkratu, Enerģētikas, Poligrāfi jas un Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisijas. Tādējādi konference ļāva ne vien atskatīties uz paveikto, bet arī identifi cēt aktuālās problēmas un iezīmēt nākotnes perspektīvas. Raksti, kas iesniegti, balstoties uz konferencē nolasītajiem referētiem, tiks publicēti rakstu krājumā “Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskie raksti”.

Cita nozīmīga informācija

Pārskata periodā pabeigta LZA TK arhīva apkopošana, proti, apkopota informācija par 60.–80. gadu protokoliem. Šī informācija un attiecīgo desmitgažu protokoli nodoti LZA arhīvam.

LZA TK priekšsēdētājs ir Māris Baltiņš
LZA TK zinātniskā sekretāre - Astrīda Vucāne

Avots: LZA Gadagrāmata, 2020, 88.-90. lpp. 

We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")