Pilnsapulce

Pilnsapulce 04 2024

DARBA KĀRTĪBA

1. LZA prezidenta Ivara Kalviņa uzruna.
2. LZA viceprezidents Andrejs Ērglis. Laudatio LZA Lielās medaļas laureātam akadēmiķim Aivaram Bērziņam.
3. LZA Lielās medaļas pasniegšana Aivaram Bērziņam.
4. “Vienas veselības koncepcija zinātnē”. LZA Lielās medaļas laureāta Aivara Bērziņa akadēmiskā lekcija (pdf.)
5. Akadēmijas balvu pasniegšana. 
6. LZA ģenerālsekretāres Baibas Rivžas pārskats par LZA darbību 2023. gadā.
4. LZA Uzraudzības padomes priekšsēdētāja Jura Krūmiņa ziņojums.
 
 
Fotogalerija (Jānis Brencis)
 
 
Papildu ziņas
 

f08334b5 1c5f 43b9 9025 b85c24b0cadc 

Vairāki Jelgavas pilsētas skolu skolēnu viesojas LZA Ēnu dienas ietvaros 2024. gada 4. aprīlī. Ar LZA prezidentu Ivaru Kalviņu un LZA ģenerālsekretāri Baibu Rivžu. 

 

 

Pilnsapulce 11 2023

DARBA KĀRTĪBA

 1. LZA jauno locekļu vēlēšanas: biļetenu saņemšana un balsošana pie reģistrācijas.
 2. LZA prezidenta Ivara Kalviņa ievadvārdi. [pdf.]
 3. LZA Lielās medaļas virtuāla pasniegšana LZA ārzemju loceklim Paulam Stradiņam.
 4. Laudatio Lielās medaļas laureātam Paulam Stradiņam. Akadēmiķis Linards Skuja/Andris Šternbergs.
 5. “No Saules fotoniem līdz elektrībai: silīcija fotovoltaika”. LZA Lielās medaļas laureāta Paula Stradiņa akadēmiskā lekcija.

VIDEOIERAKSTS (YouTube)

FOTOGALERIJA

JAUNO LOCEKĻU VĒLĒŠANU REZULTĀTI

2023. gada 23. novembrī, aizklāti balsojot, LZA pilnsapulce par LZA jaunajiem locekļiem ievēlēja vienpadsmit īstenos locekļus, divus ārzemju locekļus un vienu goda locekli, kā arī četrpadsmit korespondētājlocekļus. 

LZA īstenie locekļi

 1. Sergejs BEĻAKOVS – Dr.phys. (1987), LZA korespondētājloceklis (2018). Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks, RTU asociētais profesors. Zinātnisko pētījumu virzieni: fizikālā ķīmija; kristalogrāja; rentgenstruktūranalīze; vielas uzbūve; struktūranalīzes aprēķinu metodes.
 2. Juris BORZOVS – Dr.habil.sc.comp. (1999), LZA korespondētājloceklis (2007). LU Datorikas fakultātes Programmēšanas katedras profesors (no 2009), LU Datorikas fakultātes prodekāns (no 2017), LU studiju virziena “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” vadītājs (no 2011). Zinātnisko pētījumu virzieni: datorprogrammu testēšanas automatizācija; datorsistēmu izstrādes akūtas problēmas; informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares terminoloģijas izstrāde.
 3. Pauls DAIJA – Dr.philol. (2013), LZA korespondētājloceklis (2018). Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks (no 2017) un pētniecības vadītājs (no 2022). Strādājis LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā (2006–2022) un LU Humanitāro zinātņu fakultātē (2008–2012). Zinātnisko pētījumu virzieni: grāmatniecības vēsture; apgaismības intelektuālā vēsture; latviešu 18.–19. gadsimta literatūras vēsture; vācbaltiešu kultūra.
 4. Ivars ĪJABS – Dr.sc.pol. (2007), LZA korespondētājloceklis (2017). Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (kopš 2005), LU Sociālo un politisko pētījumu institūts (kopš 2010). Zinātnisko pētījumu virzieni: Latvijas politisko ideju vēsture; politikas teorija; demokratizācija; Eiropas integrācija; vides un inovāciju politika.
 5. Āris JANSONS – Dr.silv. (2008), LZA korespondētājloceklis (2014). Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” (no 2004), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte (no 2004). Zinātnisko pētījumu virzieni: klimata gudrā mežsaimniecība; meža adaptācija; meža selekcija; dabiskie traucējumi; meža bioloģiskā daudzveidība; vecie meži; klimata pārmaiņu mazināšana.
 6. Ilze KONRĀDE – Dr.med. (2008), LZA korespondētājlocekle (2018). Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) iekšķīgo slimību katedras profesore, doktora studiju programmas “Veselības aprūpe” direktore, Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas endokrinoloģijas nodaļas vadītāja. Zinātnisko pētījumu virzieni: cukura diabēta mikrovaskulāro komplikāciju patoģenēze; dzīvesveida intervences; mikrobioms un molekulārie marķieri; vairogdziedzera autoimūno slimību patoģenēze; nodrošinājums ar jodu un selēnu riska populācijās; hipofīzes adenomu molekulārģenētiskie pētījumi.
 7. Oskars OZOLIŅŠ – Dr.sc.ing. (2013), LZA ārzemju loceklis (2019). Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektronikas un Telekomunikāciju fakultātes, Telekomunikāciju institūta vadošais pētnieks, RTU tenūrprofesors. Zinātnisko pētījumu virzieni: optisko starpsavienojumu izstrāde un izpēte datu centriem un optiskai skaitļošanai; ciparu signālu apstrāde; bezvadu optiskās sakaru sistēmas; nākamās paaudzes mobilās sakaru sistēmas; optiskās apstrādes fizika; optiskie elementi un komponentes.
 8. Aiva PLOTNIECE – Dr.chem. (2003), LZA korespondētājlocekle (2016). Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošā pētniece. Zinātnisko pētījumu virzieni: farmakoloģiski aktīvu slāpekļa heterociklu ķīmija, sintēze, īpašības; materiālzinātne - nanodaļiņas; liposomas; struktūras-aktivitātes likumsakarības, nanoagregātu veidošanās un īpašības; sintētisko lipīdu zikāli-ķīmiskās īpašības; transportmolekulas, gēnu transfekcija; zāļvielu transports; magnētiskās liposomas; uorescentās zondes; teranostiskas sistēmas.
 9. Dalija SEGLIŅA – Dr.sc.ing. (2007), LZA korespondētājlocekle (2012). Dārzkopības institūta vadošā pētniece (no 2007). Zinātnisko pētījumu virzieni: jaunu produktu un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde; augļaugu šķirņu piemērotības izpēte dažādiem pārstrādes veidiem; dārzaugu pārstrādes blakusproduktu (spiedpalieku, lapu, dzinumu u.c.) izmantošanas iespējas inovatīvu produktu izstrādei.
 10. Kristīne ŠALMA-ANCĀNE – Dr.sc.ing. (2011), LZA korespondētājlocekle (2021). Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) profesore (no 2021), RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras vadītāja (no 2018), RTU Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadošā pētniece (no 2012). Zinātnisko pētījumu virzieni: multifunkcionāli kompozītmateriāli uz kalcija fosfātu un bionoārdāmu polimēru bāzes ārstnieciskai kaulaudu inženierijai. Šobrīd tiek izstrādāti injicējami bioaktīvi un antibakteriāli biokompozītmateriāli kaulaudu reģenerācijai.
 11. Juris VĪKSNA – Dr.sc.comp. (1994), LZA korespondētājloceklis (2017). Latvijas Universitātes (LU) Matemātikas un informātikas institūta vadošais pētnieks (no 1998), LU Datorikas fakultātes profesors (no 2011). Zinātnisko pētījumu virzieni: bioinformātika; biomedicīnas informācijas sistēmu izstrāde; algoritmu izstrāde un analīze; algoritmiskā mācīšanās teorija; kvantu kriptogrāfija.

LZA korespondētājlocekļi

 1. Dace BALODE – Dr.theol. (2006). Latvijas Universitātes (LU) Teoloģijas fakultātes (TF) Bibliskās teoloģijas katedras lektore (2003), docente (2009), bakalaura programmas direktore (2010), asociētā profesore (2012), LU TF dekāne (2015), profesore (2017), LELBP mācītāja (2018), LU Senāta priekšsēdētāja (2022). Zinātnisko pētījumu virzieni: Bībeles teoloģija; Bībeles hermeneitika; agrīnā kristiešu literatūra; dzimtes pētījumi teoloģijā un reliģijpētniecībā.
 2. Agris BĒRZIŅŠ – Dr.chem. (2015). Latvijas Universitātes (LU) asociētais profesors (no 2021), LU Ķīmijas fakultātes Fizikālās ķīmijas katedras vadītājs (no 2019). Zinātnisko pētījumu virzieni: organisko vielu kristālinženierija, kristalogrāfija; organisko vielu, t.sk. primāri aktīvo farmaceitisko vielu polimorsms; kristālisko formu veidošanās un daudzveidība; kvantu ķīmijas aprēķinu izmantošana organisko cietvielu un to stabilitātes pētījumos; aktīvo farmaceitisko vielu solvātu desolvatācijas mehānisms.
 3. Sergejs GAIDUKOVS – Dr.sc.ing. (2008). Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Polimērmateriālu institūts (no 2002), RTU profesors (no 2021). Zinātnisko pētījumu virzieni: polimēru ķīmija un tehnoloģija; polimēru fizika un fizikālā ķīmija; tehnoloģija un pārstrāde; polimēru kompozītmateriāli; koloidālās sistēmas; mīkstviela; materiālzinātne un materiālu inženierija.
 4. Liene GRIGORJEVA – Dr.chem. (2013). Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošā pētniece (no 2018). Zinātnisko pētījumu virzieni: jaunu sintēzes metodoloģiju izstrāde dažādu vērtīgu savienojumu iegūšanai, izmantojot C-H saites aktivēšanas un funkcionalizēšanas pieeju, kā arī atjaunīgo dabas resursu ķīmiskā valorizācija.
 5. Dārta KĻAVIŅA – Dr.biol. (2015). Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” (LVMI Silava) vadošā pētniece (no 2022). Zinātnisko pētījumu virzieni: kokaugu aizsardzība pret patogēnajām sēnēm; sakņu/stumbra trupi izraisošo sēņu ekoloģija un izplatība; skuju koku celmu bioloģiskā aizsardzība; invazīvo kokaugu slimību monitorings; mikorizas un meža augsnes mikroorganismu nozīme kokaugu vitalitātes nodrošināšanā.
 6. Inga MOROČKO-BIČEVSKA – Ph.D. (Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu universitāte, 2006). Dārzkopības institūta vadošā pētniece, Augu patoloģijas un entomoloģijas nodaļas vadītāja, Latvijas Valsts augļkopības institūta pētniece (no 2006). Zinātnisko pētījumu virzieni: zinātniskais darbs saistīts ar pētījumiem par dārzaugiem patogēno organismu izplatību, bioloģiju un slimības norisi, patogēna un saimniekauga mijiedarbību, kaitīgo organismu diagnostiku. Pētnieciskās darbības rezultātā izveidotas un tiek uzturētas dārzaugiem patogēno sēņu un baktēriju izolātu kolekcijas.
 7. Elīna PAJUSTE – Dr.chem. (2012). Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta vadošā pētniece (no 2013) un Ķīmijas fakultātes asociētā profesore (no 2021). Zinātnisko pētījumu virzieni: ūdeņraža radioaktīvā izotopa, tritija, uzvedība materiālos; materiāli kodolenerģētikai; radionuklīdu atdalīšanas metodes.
 8. Kārlis PAJUSTE – Dr.chem. (2010). Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) Membrānaktīvo savienojumu un β-diketonu laboratorijas vadošais pētnieks (no 2016), kā arī OSI Membrānaktīvo savienojumu un β-diketonu laboratorijas vadītājs (no 2016). Zinātnisko pētījumu virzieni: zāļu piegādes sistēmas; dabīgie un sintētiskie lipīdi, liposomas, nanodaļiņas un nevirāli vektori. Pašreiz tiek veikti pētījumi jaunu sintētisko lipīdu iegūšanai, kā jaunu zāļvielu piegādes sistēmu izveidei.
 9. Jānis PLEPS – Dr.iur. (2011). Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents. Zinātnisko pētījumu virzieni: tiesību teorija un vēsture; konstitucionālās tiesības; Satversmes tulkošana; konstitucionālisma ģenēze.
 10. Anatolijs POPOVS – Dr.phys. (1993). Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks (no 1995). Zinātnisko pētījumu virzieni: platzonu cieto vielu radiācijas bojājumi; punktveida defekti; platzonu materiālu optiskās īpašības; luminiscence; VUV, IR un FTIR spektroskopija; sinhrotrona radiācijas spektroskopija (VUV, XD, XAS, FTIR); neitronu attēlošana un spektroskopija; scintilatori; dozimetrija un radiācijas attēlošana; superjonu materiāli; nanomateriāli un nanotehnoloģijas.
 11. Iveta REINHOLDE – Dr.sc.pol. (2005). Latvijas Universitātes profesore (no 2020), vadošā pētniece (no 2012). Zinātnisko pētījumu virzieni: rīcībpolitiku analīze; publiskās pārvaldes reformas; iekšējais audits; pārvaldes novērtēšana; politikas koordinācija; pašvaldību attīstība; drošības uztvere.
 12. Antons SIZOVS – Ph.D. (2012). Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks (no 2020), Baltijas Biomateriālu ekselences centra preklīniskās biomateriālu izvērtēšanas grupas vadītājs (no 2020). Zinātnisko pētījumu virzieni: biomateriāli, polimēri, nanodaļiņas, to uzvedība bioloģiskās sistēmās un pielietošana bioloģijā un medicīnā.
 13. Inguna SKADIŅA – Dr.sc.comp. (1997). Latvijas Universitātes (LU) Datorikas fakultātes profesore, LU Matemātikas un informātikas institūta vadošā pētniece un SIA “Tilde” zinātniskā vadītāja. Zinātnisko pētījumu virzieni: valodu tehnoloģijas; valodas sapratne; cilvēka-datora komunikācija; mašīntulkošana; valodas resursi un rīki; digitālā valodu līdztiesība.
 14. Jānis VELIKS – Dr.sci.nat. (2014). Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks (no 2018), pētnieku grupas vadītājs (no 2022), Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes docents (no 2019). Zinātnisko pētījumu virzieni: organiskā sintēze; uororganiskā ķīmija; uormetilēngrupas pārneses reaģentu izstrāde; antibakteriālu savienojumu izstrāde.

LZA ārzemju locekļi

 1. Rotrauta MERKLE (Rotraut Merkle) – Ph.D. (1998). Maksa Planka Institūta (Štutgarte, Vācija) vecākā zinātniskā līdzstrādniece. Zinātnisko pētījumu virzieni: jaunie materiāli enerģētikai; cietie oksīdu un protonu kurināmā šūnas; baterijas; fotovoltaika; katalizatori; gāzes sensori.
 2. Lubošs ŠVECS (Luboš Švec) – Ph.D. (1988). Prāgas Kārļa Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko studiju institūta docents. Zinātnisko pētījumu virzieni: Centrāleiropas un Austrumeiropas mūsdienu vēsture; Baltijas valstu teritoriālā specializācija; nācijas veidošanās; valsts veidošanas process; Čehoslovākijas (Čehijas) un Baltijas valstu politiskās, ekonomiskās un kultūras attiecības; Padomju Savienības perifērijas un centra attiecības.

LZA goda loceklis

           Aivars Kārlis PĒTERSONS – pulkvežleitnants, militārvēsturnieks.

ZIŅĀS

 

 

We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")