Pamatdokumenti

Apstiprināts LZA Senāta sēdē 2020. gada 8. decembrī

 LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VALDES NOLIKUMS

  1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Latvijas Zinātņu akadēmijas valde (turpmāk tekstā – Valde) darbojas uz Latvijas Zinātņu akadēmijas (turpmāk tekstā – LZA) Hartas 5. panta un LZA Statūtu 5.4.2. punkta pamata un saskaņā ar LZA Senāta pieņemto LZA Valdes nolikumu.

1.2. Valde pārrauga LZA organizatorisko un saimniecisko darbību.

1.3. Valdi vada LZA pilnsapulces ievēlēts LZA ģenerālsekretārs, kas vienlaicīgi ir arī Valdes priekšsēdētājs.

1.4. Ģenerālsekretāra vietnieku, kas vienlaicīgi ir arī Valdes priekšsēdētāja vietnieks un kurš pilda ģenerālsekretāra un Valdes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā, pēc LZA ģenerālsekretāra ierosinājuma ievēl LZA Senāts.

1.5. Valdes locekļu skaitu un kandidatūras ierosina LZA ģenerālsekretārs un amatos ievēl LZA Senāts.

1.6. Valdes sastāvā Senāts ar padomdevēja balsstiesībām var iekļaut LZA īstenos locekļus un korespondētājlocekļus, to vidū vēlētas LZA amatpersonas.

1.7. Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē Valdes priekšsēdētāja vietnieks. Valdes sēdes var notikt gan klātienē, gan attālināti

1.8.Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse balsstiesīgo Valdes locekļu. Lēmumus pieņem atklāti balsojot, ja Valde nav lēmusi citādi.

  1. Pienākumi.

2.1. Savas kompetences ietvaros pildīt LZA pilnsapulces, Senāta un Prezidija lēmumus.

2.2. Koordinēt LZA nodaļu kopīgo pasākumu (to skaitā akadēmijas sēžu) organizēšanu un to programmas.

2.3. Pārraudzīt visu LZA dienestu personāla darbu, ieskaitot arī Lietu pārvaldes un citu saimniecisko struktūru darbību un izvērtējot to efektivitāti.

2.4. Regulāri informēt LZA Prezidiju un Senātu par veikto darbu.

2.5.Apstiprināt pastāvīgā dienesta personāla štatu sarakstu un noteikt to darba apmaksu LZA Senātā apstiprinātās gada budžeta tāmes ietvaros.

2.6. Pārstāvēt LZA tādu komercstruktūru un nodibinājumu dalībnieku sapulcēs, kuros LZA ir ieguldījusi statūtu fondos.

2.7. Apstiprināt LZA nekustamā īpašuma iznomāšanas nomas maksas cenrādi.

2.8. Izskatīt un apstiprināt LZA dienestu sagatavotos projektus nekustamā īpašuma rekonstrukcijai un remontam.

2.9. Nodrošināt LZA finanšu darbības ikgadējos auditus.

2.10. Noteikt darba samaksu vēlētām LZA amatpersonām.

2.11. Ierosināt LZA mērķu un pamatvirzienu sasniegšanai veidojamo fondu veidošanas, izmantošanas un kontroles kārtību.

2.12. Apstiprināt pasākumu plānus LZA informācijas tehnoloģijas sistēmas pilnveidošanai.

  1. Tiesības.

3.1. Saņemt nepieciešamās pilnvaras un resursus, lai izpildītu LZA pilnsapulces, Senāta un Prezidija lēmumus.

3.2. Izmantot LZA nodaļu potenciālu kopīgo pasākumu īstenošanā un savlaicīgi saņemt informāciju no tām par darba plāniem.

3.3. Saņemt regulāras atskaites par LZA Lietu pārvaldes un citu saimniecisko struktūru darbību.

3.4. Veidot darba grupas (komisijas) organizatorisko un saimniecisko jautājumu risināšanai.

3.5. Kontrolēt LZA pastāvīgā un pagaidu dienesta personāla štatu sarakstu un darba līgumus.

3.6. Regulāri saņemt no attiecīgo struktūrvienību vadītājiem informāciju par LZA līdzekļu izlietojumu.

  1. Atbildība.

Valde atbild par:

4.1. LZA organizatoriskās un saimnieciskās darbības pārraudzīšanu un tās efektivitāti.

4.2. LZA Pilnspulces un nodaļu kopīgo pasākumu norisi.

4.3. LZA dienestu, Lietu pārvaldes un citu saimniecisko struktūru darbību.

4.4 Organizatorisko un saimniecisko jautājumu risināšanai izveidoto darba grupu (komisiju) darbu.

4.5. Valdes pārziņā esošo finanšu resursu racionālu lietošanu.

4.6. Operatīvu lēmumu pieņemšanu citos jautājumos, kuri ir Valdes kompetencē.

(pdf)

 

 

Lasīts 1315 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")