Emeritētie zinātnieki

LZA prezidenta Ojāra Spārīša uzruna ārkārtas pilnsapulci atklājot - pieraksts (pdf.)

Darba kārtība (pdf.)

LZA  prezidenta kandidāta akadēmiķa Ivara Kalviņa prezentācija (pptx.)

LZA  prezidenta kandidāta akadēmiķa Andreja Siliņa prezentācija (pptx.)

LZA vārbalvu un jauno zinātnieku balvu laureāti

LZA īstenais loceklis Aleksejs Kuzmins (LU Cietvielu fizikas institūts) - Edgara Siliņa balvas fizikā laureāts

LZA korespondētājloceklis Pāvels Arsenjans (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) -  Gustava Vanaga balvas ķīmijā laureāts

LZA korespondētājloceklis  Aleksandrs Rapoports (LU Bioloģijas fakultāte) - Heinricha Skujas balvas bioloģijā laureāts

Dr.phys. Jānis Kleperis (LU Cietvielu fizikas institūts) - Artura Balklava balvas zinātnes popularizēšanā laureāts 

LZA īstenā locekle Vaira Vīķe-Freiberga -  Friča Brīvzemnieka balvas folkloristikā laureāte 

LZA īstenā locekle Māra Grudule (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts) - Viļa Plūdoņa balvas literatūrzinātnē laureāte

Dr.med. Andris Jumtiņš (RSU Medicīnas fakultāte) - Paula Stradiņa balvas laureāts

Dr.chemIngeborga Andersone (LV Koksnes Ķīmijas institūts) - Arvīda Kalniņa balvas mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē laureāte

LZA korespondētājloceklis Pēteris Zālītis -  Kaspara Buša balvas meža ekoloģijā un mežkopībā laureāts

Dr.phys. Kaspars Pudžs (LU Cietvielu fizikas institūts) -  Ludviga un Māra Jansonu balvas fizikā laureāts

Mg.chem. Renāte Melngaile (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) -  Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā laureāte

Mg.chem. Mikus Puriņš (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) -  Emīlijas Gudrinieces balvas ķīmijā laureāts

Dr.sc.ing. Andris Freimanis Vitauta Tamuža balvas mehānikā laureāts 

Dr.phys. Virgīnija Vītola (LU Cietvielu fizikas institūts) - LZA jauno zinātnieku balvas laureāte

Mg.chem. Lūkass Tomass Lukašēvics (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) - LZA jauno zinātnieku balvas laureāts

Mg. Terēze Stanka (LLU Mācību un pētījumu saimniecības "Pēterlauki" agronome) - LZA jauno zinātnieku balvas laureāte

Mg. Kaspars Zalāns (LU Humanitāro zinātņu fakultāte) - LZA jauno zinātnieku balvas laureāts

Ar balvu laureātu profiliem aicinām iepazīties laikraksta "Zinātnes Vēstnesis" 6. aprīļa numurā

Fotogalerija
Videoieraksti
LZA prezidenta Ojāra Spārīša uzruna
Akadēmijas balvu pasniegšana
LZA prezidenta kandidāta Ivara Kalviņa programmatiskā uzstāšanās
LZA prezidenta kandidāta Andreja Siliņa programmatiskā uzstāšanās
LZA ģenerālsekretāra Andreja Siliņa pārskats par LZA darbību 2019. gadā
LZA Uzraudzības padomes priekšsēdētāja Jura Krūmiņa ziņojums

Medijos

* LZA Lielās medaļas laureāti: LZA Lielo medaļu saņēma akadēmiķis Bruno Andersons, kam tā piešķirta par būtisku devumu koksnes zinātnes attīstībā un Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta izaugsmes veicināšanā, kā arī akadēmiķis Linards Skuja -  par izciliem sasniegumiem optisko stiklu fizikas un fotonikas attīstībā.

* Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša uzruna (pdf.) 

* Jauno locekļu vēlēšanu rezultāti

Ievērojot Latvijas Zinātņu akadēmijas Statūtu 3.2.1. un 3.8.1. punktu, aizklāti balsojot, Rudens pilnsapulcē par jaunajiem akadēmijas locekļiem ievēlēti divi īstenie locekļi, divpadsmit korespondētājlocekļi, trīs ārzemju un viens goda loceklis.

Īstenie locekļi
Kristaps Jaudzems, Andris Zeltiņš
Korespondētājlocekļi
Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Guna Laganovska, Gustavs Latkovskis, Andis Lazdiņš, Dagnija Loča,  Ērika Nazaruka, Līga Paura, Una Riekstiņa, Sandris Ručevskis, Arnis Sauka, Andris Šutka, Laimons Začs
Ārzemju locekļi
Alesandro Džuliani (Alessandro Giuliani, Romas Universitāte, Itālija), Monika Mihališina (Monika Michaliszyn, Adama Mickeviča Universitāte, Polija), Oskars Ozoliņš (Karaliskais Tehnoloģiju institūts, Zviedrija)
Goda loceklis Vitolds Mašnovskis.

* Fotogalerija

LZA Lielās medaļas 1, 2

* Videoieraksts 

* Medijos

"Zinātnes Vēstnesis": Nr. 19 (582)2019. gada 25. novembris
"Akadēmiķis: Latvijas zinātne ir par lielu Latvijas budžetam", 2019. gada 23. novembris, intervija ar Bruno Andersonu (LR1, lsm.lv)
"Linards Skuja - viens no visvairāk citētajiem Latvijas fiziķiem pasaulē", 2019. gada 27. novembris, intervija ar Linardu Skuju (LR2, lsm.lv)

 

* LZA Lielās medaļas laureāti: LZA īstenā locekle Dr.habil.med. Vija Zaiga Kluša, kam tā piešķirta par radošiem sasniegumiem farmakoloģijas zinātnē, augstākās izglītības jomā un nopelniem Latvijas Zinātņu akadēmijas labā, un LZA īstenais loceklis Dr.habil.iur. Kalvis Torgāns - par modernas civiltiesību skolas iedibināšanu tiesību zinātnē Latvijā un nozīmīgu ieguldījumu teorētisko atziņu ieviešanā praksē (pdf.).

No 2014. līdz 2018. gadam finansiālu atbalstu LZA Lielajai medaļai - augstākajam apbalvojumam, ko LZA piešķir Latvijas un ārvalstu zinātniekiem par izciliem radošiem sasniegumiem, sniedza Borisa un Ināras Teterevu fonds. 2017. gadā Lielo medaļu un naudas balvas saņēma akadēmiķi Jānis Visvaldis Bārzdiņš un Baiba Rivža. 2016. gadā par LZA Lielās medaļas laureātiem kļuva akadēmiķi Dr.habil.sc.pol.Dr.iur. Tālavs Jundzis un Dr.habil.med. Romāns Lācis, 2015. gadā - Dr.biol. Arvīds Barševskis un Dr.habil.phys. Andris Šternbergs. 2014. gadā par LZA Lielās medaļas laureātiem un pirmajiem Borisa un Ināras Teterevu fonda naudas balvu īpašniekiem kļuva akadēmiķis Dr.habil.philol. Viktors Ivbulis un LZA ārzemju locekle Dr.habil.chem. Regīna Žuka.

* Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša svētku uzruna LZA Rudens pilnsapulcē (pdf.)

* Jauno locekļu vēlēšanu rezultāti

Ievērojot Latvijas Zinātņu akadēmijas Statūtu 3.2.1. un 3.8.1. punktu, aizklāti balsojot, Rudens pilnsapulcē par Latvijas Zinātņu akadēmijas jaunajiem locekļiem ievēlēti deviņi īstenie locekļi, sešpadsmit korespondētājlocekļi, četri ārzemju un viens goda loceklis.
 
Īstenie locekļi
Modris Greitāns, Ēriks Jēkabsons, Valdis Kokars, Edgars Liepiņš, Valdis Muktupāvels, Aigars Pētersons, Irina Pilvere, Gunita Zariņa, Aivars Žūriņš
Korespondētājlocekļi
Kristiāna Ābele, Jevgenijs Barkanovs, Sergejs Beļakovs, Gundars Bērziņš, Pauls Daija, Ilze Konrāde, Ilze Koroļeva, Tatjana Ķince, Gunārs Lācis, Jānis Ločs, Dace Pjanova, Jurģis Poriņš, Juris Prikulis, Anatolijs Šarakovskis, Anda Valdovska, Līga Zvejniece
Ārzemju locekļi
Sergiušs Mihaļskis, Anders Palzovs, Ēriks Rozners, Bonifācijs Stundža
Goda loceklis Māris Baltiņš.

* Fotogalerija

* Videoieraksts 

* LZA  Lielo medaļu un Borisa un Ināras Teterevu fonda prēmiju 10 000 eiro katram saņēma LZA īstenais loceklis Jānis Visvaldis Bārzdiņš un LZA īstenā locekle Baiba Rivža. Akadēmiķim Jānim Visvaldim Bārzdiņam Lielā medaļa piešķirta par fundamentāliem pētījumiem algoritmu teorijā un datorzinātnes skolas izveidi Latvijā. Akadēmiķe Baiba Rivža apbalvota par ievērojamu devumu Latvijas lauku un reģionu attīstības izpētē (pdf.).

* Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša uzruna (pdf.)

* Jauno locekļu velēšanu rezultāti

Ievērojot Latvijas Zinātņu akadēmijas Statūtu 3.2.1. un 3.8.1. punktu, aizklāti balsojot, LZA Rudens pilnsapulcē ievēlēti 11 īstenie locekļi,11 korespondētājlocekļi, 3 ārzemju locekļi un 2 goda locekļi. 

Īstenie locekļi
Jānis Alnis, Maija Burima, Ausma Cimdiņa, Tālis Gaitnieks, Aigars Jirgensons, Tālis Juhna, Mārcis Leja, Sandra Lejniece, Valdis Pīrāgs, Aleksandrs Šostaks, Igors Šuvajevs.
Korespondētājlocekļi
Aivars Bērziņš, Inguna Daukste-Silasproģe, Egils Ginters, Ivars Ījabs, Kristaps Jaudzems, Aigars Pētersons, Nils Rostoks, Aleksandrs Urbahs, Juris Vīksna, Ineta Ziemele, Sanita Zute.
Ārzemju locekļi
Valdis Bojarevičs (Valdis Bojarevics, Lielbritānija), Maija Kukļa (Maija Kukla, ASV), Zenons Lovkis (Baltkrievija).
Goda locekļi
Ināra Tetereva un Boriss Teterevs.
 
* Fotogalerija
 
*  Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša uzruna (pdf.)

* LZA vārdbalvu laureāti (pdf.)

* Fotogalerija
 
Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvas ķīmijā laureāts Mg. Rihards Aleksis 
Emīlijas Gudrinieces balvas ķīmijas tehnoloģijā laureāte Mg. Agnese Stikute
Ludviga un Māra Jansonu balvas fizikā laureāts Dr.phys. Edgars Nitišs
Zentas Mauriņas balvas filozofijā laureāts Mg. Krišjānis Lācis
LZA balva jaunajiem zinātniekiem laureāti (no kreisās: K.Lācis, R.Aleksis, S.Briča, M.Semjonova,
LZA prezidents O.Spārītis, G.Kunakova, A.Stikute, T.Lejava, E.Nitišs)
Dr.chem. Gunta Kunakova
Mg. Sindija Briča
Dr.philol. Marija Semjonova    
Mg. Tatjana Lejava

* Videoieraksts

Ceturtdiena, 24 Septembris 2020 12:49

2020. gada 21. septembris (15/599)

Trešdiena, 23 Septembris 2020 17:19

Latvijas Zinātņu akadēmijas Gadagrāmata

Latvijas Zinātņu akadēmijas Gadagrāmata ir turpinājumizdevums — LZA Gadagrāmata 2020 ir jau divdesmit astotais izdevums ar šādu nosaukumu. Iepriekšējie laidieni atspoguļoja situāciju 1990., 1992., 1992./1993., 1995.—2019. gadā. Gadagrāmatas iznākšana ir pieskaņota akadēmijas Pavasara pilnsapulcei. Publicētie dati atspoguļo stāvokli līdz kārtējā gada 15. martam. (Skat. LZA Darbības pārskati)

Trešdiena, 23 Septembris 2020 12:43

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis

Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskais žurnāls "Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis" ("LZA Vēstis"), ir anonīmi recenzēts Latvijas Zinātņu akadēmijas sērijveida zinātnisks izdevums, kas regulāri publicē Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļu un citu zinātnieku oriģinālus zinātniskus rakstus par aktuālām un nozīmīgām zinātnes tēmām, oriģināliem teorētisko un lietišķo pētījumu rezultātiem un atklājumiem, kā arī problēmrakstus, zinātniskas diskusijas un korespondenci. Žurnāls informē par zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā un notikumiem Latvijas Zinātņu akadēmijā. Sākot ar 2020. gadu žurnāla kārtējie numuri tiek publicēti atsevišķā tīmekļvietnē www.lasproceedings.lv, kur atrodams arī žurnāla abu daļu numuru arhīvs.

Žurnāls informē par zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā un notikumiem Latvijas Zinātņu akadēmijā. Žurnāls dibināts 1946. gadā, bet pirmais numurs publicēts 1947. gada augustā. Žurnāla nosaukums angļu valodā ir “Proceedings of the Latvian Academy of Sciences”.

“LZA Vēstis” kopš 1992. gada iznāk divās daļās ar atsevišķiem ISSN numuriem:
“Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes”, ISSN 1407-0081 (publicē rakstus humanitāro un sociālo zinātņu jomās latviešu, angļu un vācu valodās ar kopsavilkumiem angļu un latviešu valodās);
“Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences”, ISSN 1407-009X, publicē rakstus dabaszinātnēs, eksaktās, un lietišķās zinātnēs tikai angļu valodā.