Datu aizsardzība

Privātuma politika

Latvijas Zinātņu akadēmijas Personas datu apstrādes politika

1. Vispārīgie jautājumi

1. 1. Latvijas Zinātņu akadēmija (turpmāk tekstā - LZA) ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša atvasināta publisko tiesību persona ar autonomu kompetenci.

1.2. LZA saskaņā ar nolikumu ir šādas funkcijas:

 • nodrošināt mācību satura izstrādi vispārējā izglītībā un pārraudzīt tā īstenošanu;
 • nodrošināt profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības satura izstrādi atbilstoši valsts standartiem;
 • nodrošināt izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanu valsts pārbaudījumos vispārējā izglītībā;
 • nodrošināt vienotu profesionālās izglītības valsts pārbaudījumu satura izstrādi un norisi;
 • koordinēt vispārējās izglītības un profesionālās izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras izstrādi;
 • koordinēt atbalsta sistēmas darbību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām;
 • koordinēt interešu izglītības sistēmas darbību un īstenot atbalsta pasākumus izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei;
 • nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi;
 • koordinēt un īstenot pedagogu profesionālo pilnveidi;
 • nodrošināt valsts valodas prasmes pārbaudi profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai. 

1.3. LZA  privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai - datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot tā personas datus.

1.4. LZA, lai izpildītu funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par fiziskām personām un organizācijām.

2 . Pārzinis un tā kontaktinformācija

Latvijas Zinātņu akadēmija, 
Reģistrācijas Nr. 90000022543, 
Akadēmijas laukums 1, Rīga LV 1050
Tālrunis: 67225361
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 

3. Personas datu apstrādes vieta

LZA personas datu apstrāde tiek veikta: 
Akadēmijas laukums 1, Rīga LV 1050
 

4. Personas datu apstrādes nolūki

4.1. Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai LZA varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus:

pētījumu veikšana un veicināšana fundamentālo un lietišķo zinātņu jomā;

Latvijas tautas un valsts vēstures izzināšana; Latvijas kultūras, tās vēstures un perspektīvu apzināšana; latviešu valodas izpētes un izkopšanas veicināšana; Latvijas dabas resursu un to optimālas izmantošanas iespēju izvērtēšana, ar apkārtējās vides aizsardzību saistītu pētījumu sekmēšana;

Latvijas attīstības procesu prognozēšana, tautas un valdības operatīva iepazīstināšana ar zinātniskām prognozēm par dažādu tautsaimniecisku, kultūras un sociālu norišu un projektu vēlamām un nevēlamām sekām;

uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošana un inovatīvo tehnoloģiju attīstības veicināšana Latvijā;

augstākās kvalifikācijas zinātniskās ekspertīzes nodrošināšana; ekspertu atzinumu sniegšana par Latvijai un Baltijas reģionam principiāliem jautājumiem;

piedalīšanās nacionālo un valsts pētījumu programmu, Baltijas un Eiropas Savienības reģionālo programmu izstrādē  un to īstenošanā;

aktīva piedalīšanās Latvijas zinātnes politikas veidošanā un īstenošanā; Saeimas, Valsts Prezidenta, valdības un to iestāžu operatīva konsultēšana zinātnes jautājumos;

līgumisku vai asociatīvu attiecību veidošana ar Latvijas zinātniskām un profesionālām biedrībām, fondiem, savienībām, asociācijām;  LZA vārda piešķiršana ar akadēmiju saistītām institūcijām, piedalīšanās šo iestāžu galveno pētniecisko virzienu izvērtēšanā, ja to paredz savstarpēja vienošanās;

aktīvas sadarbības veidošana ar Latvijas augstskolām, vienotas akadēmiskās vides veidošana Latvijā un piedalīšanās augstākās kvalifikācijas zinātnieku sagatavošanā;

zinātniskās literatūras un enciklopēdiju izdošanas veicināšana, un to zinātniskā līmeņa paaugstināšana Latvijā;

latviešu zinātniskās terminoloģijas izstrādes veicināšana;

zinātnisku kongresu, konferenču, atklātu ZA sēžu, konkursu organizēšana, zinātnes sasniegumu popularizēšana;

starpdisciplināru pētījumu veidošana, iniciatīva jaunu zinātnisku virzienu iedibināšanā;

sadarbība ar citām zinātņu akadēmijām, zinātniskām asociācijām, apvienībām,  biedrībām un savienībām; starptautisko zinātnisko sakaru uzturēšana un Latvijas zinātnes pārstāvība starptautiskās zinātniskās organizācijās;

LZA balvu un stipendiju piešķiršana par darbiem zinātnē, tai skaitā kopīgi ar universitātēm, citām augstskolām un zinātnes mecenātiem, vai citām zinātni atbalstošām organizācijām; piedalīšanās zinātnisku darbu ieteikšanā un izvērtēšanā valsts un starptautiskiem apbalvojumiem;

Latvijas zinātnieku un ar Latviju saistīto ārzemju zinātnieku devuma un potenču izvērtēšana un ieteikšana ievēlēšanai par akadēmijas īstenajiem, ārzemju, goda locekļiem vai korespondētājlocekļiem;

Latvijas zinātņu vēstures un zinātniecības pētījumu veicināšana, nodrošinot zinātnisko tradīciju saglabāšanu un izkopšanu;

zinātnieka ētikas kodeksa  un zinātnisko diskusiju principu izstrāde un tālāka izkopšana;

jaunu pētnieku paaudžu iesaiste zinātnē;

pensionēto (to skaitā valsts emeritēto) zinātnieku sociālā aizstāvība un viņu aktivitāšu atbalsts

Lai īstenotu akadēmijas Hartā LZA Statūtu 2.1. punktā noteiktos darbības mērķus, LZA izmanto savu locekļu un akadēmijas izveidoto institūciju darbību, sekmē atsevišķu zinātnisku pētījumu, zinātniski organizatoriskās  un izdevējdarbības finansēšanu.

LZA apstrādā personas datus tikai, tiesiskā pamata ietvaros. 

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

5.1. Galvenie tiesiskie pamati LZA personas datu apstrādei ir tas, ka šāda personas datu apstrāde ir:

5.1.1. vajadzīga, lai izpildītu uz LZA attiecināmu juridisku pienākumu;

5.1.2. vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

5.2. Papildus tiesiskie pamati var būt šādi:

5.2.1. apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

5.2.2. piekrišana personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

5.2.3. apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu fiziskas personas vitālas intereses - dzīvību un veselību.

5.3. Doto piekrišanu, datu subjekts var atsaukt jebkurā brīdi, vēršoties LZA, vai citādāk sazinoties ar LZA attiecīgo struktūrvienību, kurai iepriekš bija sniegta piekrišana.

6. Automatizēta lēmumu pieņemšana

Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta.

7. Personas datu saņēmēju kategorijas

7.1. Lai sniegtu efektīvi pakalpojumus un izpildītu funkcijas, LZA veic datu apmaiņu starp iestādēm, struktūrvienībām, kā arī citām organizācijām, kas LZA vai tā vārdā sniedz pakalpojumus.

7.2. LZA, iespējams, nodos personas datus trešajām personām, bet tikai, kad tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.

7.3. LZA apmainīsies ar personas datiem ar organizācijām vai piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā esošās prasības un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība, kā arī kuri spēj izpildīt pienākumus, kuri ir  noteikti tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā. Šīs garantijas un noteikumi ir atrunāti līgumos ar organizācijām un trešajām personām.

7.4. LZA neizmantos personas datus komerciāliem paziņojumiem, ja vien tieši nebūs sniegta piekrišanu to darīt.

8. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai

8.1. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts vai starptautiskai organizācijai.

8.2. Izņēmuma gadījumi var būt tikai ar personu piekrišanu, ņemot dalību starptautisku organizāciju projektos, pasākumos.

9. Personas datu glabāšanas termiņš

LZA saskaņā ar to lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai un/vai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

10. Datu subjekta tiesības

10.1. Datu subjektam ir tiesības:

10.1.1. iegūt informāciju, kas par viņu savākta noteikumu 4.punktā minētajiem personas datu apstrādes nolūkiem;

10.1.2. iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par šo datu subjektu. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

10.1.3. pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu. 

10.1.4. tiesības iebilst pret apstrādi.

10.1.5. jebkurā laikā atsaukt piekrišanu datu apstrādei, kurai tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana.

11. Personas datu sniegšanas nepieciešamība

Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un LZA funkciju realizācijai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, LZA nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.

12. Videonovērošana 

12.1. LZA tiek veikta publisko telpu videonovērošana šādiem mērķiem:

12.1.1. sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšanai,

12.1.2. noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai.

12.2. Videonovērošanu LZA veic, izmantojot stacionāras videokameras, mobilas videokameras, kuras, izmantojot, iegūst un saglabā videonovērošanas ierakstu.

12.3. LZA pirms videonovērošanas zonas informē par veikto videonovērošanu.

12.4. Šiem videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī lai pārliecinātos, ka sistēma darbojas.

13. Sīkdatnes

Lai uzlabotu https://www.lza.lv/ funkcionalitāti un pielāgotu to jūsu lietošanas paradumiem, kā arī lai iegūtu statistiku par lietotāju veiktajām darbībām, mēs tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes.

13.1. Kas ir sīkdatnes un kā tās darbojas?

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, ko jūsu dators vai mobilā ierīce saglabā apmeklējot tīmekļa vietni. Nākamreiz, kad atkal apmeklēsiet https://www.lza.lv/, pārlūkprogramma atcerēsies jūsu darbības un daļu no tām paveiks jūsu vietā, piemēram, izvēlēsies valodu.

13.2. Kādas sīkdatnes tiek izmantotas?

Lai uzlabotu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglotu lietošanu, tiek izmantoti šādi sīkdatņu veidi:

 1. Sesijas sīkdatnes - pagaidu sīkdatnes, kuras tiek saglabātas tikai tik ilgi, kamēr jūs neaizverat pārlūkprogrammu. Sesijas sīkdatnes palīdz atcerēties, ko jūs esat izvēlējies iepriekšējā lapā, lai nevajadzētu atkārtoti ievadīt informāciju.
 2. Pastāvīgās sīkdatnes - identificē jūs kā unikālu lietotāju, un, atgriežoties tīmekļa vietnē, palīdz atcerēties informāciju par darbībām, kuras jūs iepriekš esat veicis.
 3. Sekošanas sīkdatnes - tiek izmantotas tīmekļa vietnes apskates statistikai.
 4. Trešo personu sīkdatnes - tiek izmantotas trešo personu, piemēram, uzņēmuma Google, sīkdatnes, lai apkalpotu reklāmas un optimizētu mārketinga komunikāciju.
 5. Citu tīmekļa vietņu sīkdatnes - var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Tomēr, ja izmantojat kultura.jelgava.lv, ir jāņem vērā, ka mums nav nekādas kontroles pār citām tīmekļa vietnēm. Šī iemesla dēļ mēs nevaram uzņemties atbildību par jebkādas informācijas aizsardzību un konfidencialitāti, kuru Jūs sniedzat, apmeklējot šādas vietnes, kā arī uz šīm vietnēm neattiecas šis paziņojums. Jums ir jāievēro piesardzība un jāapskata attiecīgās tīmekļa vietnes paziņojums par konfidencialitāti vai privātumu.

13.3. Kā ierobežot sīkdatņu saglabāšanu vai noņemt sīkdatnes?

Ja jūs vēlaties ierobežot (neatļaut) sīkdatņu saglabāšanu vai dzēst saglabātās sīkdatnes, to ir iespējams izdarīt, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus vai citādā veidā. Plašāka informācija: https://www.aboutcookies.org/ vai http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Ierobežojot (neatļaujot) sīkdatnes, atsevišķi tīmekļa vietnes servisi var darboties nepilnvērtīgi.

14. LZA kontaktpersona (personas datu aizsardzības speciālists) personas datu aizsardzības jautājumos

14.1. Kontaktinformācija personas datu aizsardzības jautājumos: 

 • telefona nr. +371 27 228 777;  
 • e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

14.2. Ja Jums ir aizdomas par to, ka LZA apstrādā personas datus neatbilstoši, nepieciešams sazināties ar Personas datu aizsardzības speciālistu, ziņojot par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu.

15. Personas datu apstrādes valsts institūciju kontrole

Par veikto personas datu apstrādi datu subjekts var iesniegt sūdzību Valsts datu

inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV–1011 e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ).

16. Izmaiņas personu datu apstrādes privātuma politikā

LZA aktualizē privātuma politikā pēc nepieciešamības, publicējot aktuālo privātuma politikas versiju.

Last modified on Ceturtdiena, 19 Novembris 2020 14:30