Lielā medaļa, balvas

Par labākajiem zinātniskajiem darbiem atsevišķās zinātņu nozarēs Latvijas Zinātņu akadēmija piešķir balvas, kuras nosauktas izcilu zinātnieku vārdā. Katru balvu izsludina reizi divos vai trijos gados.

Balvu piešķir par atsevišķiem zinātniskiem darbiem, atklājumiem, izgudrojumiem, kā arī par vienotas tematikas zinātnisku darbu kopumu. Par balvas pretendentu var izvirzīt tikai atsevišķu personu, no autoru kolektīviem — galveno autoru. Uz balvu var pretendēt Latvijas zinātnieki un tie ārzemju zinātnieki, kuru darbu tematika saistīta ar Latviju. LZA balvu fondu veido LZA naudas līdzekļi un atbalstītāju ziedojumi. 

Nolikums par Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvu piešķiršanu (apstiprināts LZA Prezidija sēdē 2014. gada 10. februārī, pdf). 

Balvu laureātu saraksti ir apkopoti un tiek katru gadu papildināti Latvijas Zinātņu akadēmijas izdevumā LZA Gadagrāmata

Jāņa RAIŅA balva - par izcilu radošu veikumu zinātnē vai kultūrā

FIZIKAS UN TEHNISKAJĀS ZINĀTNĒS

Eižena Āriņa balva (kopā ar AS "Emergn” un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondu) - balva datorzinātnēs un to pielietojumos

Artura Balklava balva - par izciliem sasniegumiem zinātnes popularizēšanā

Pīrsa Bola balva - balva matemātikā

Frīdriha Candera balva - balva mehānikā, astronomijā

Valtera Capa balva (kopā ar LR Patentu valdi un Minox GmbH (Vācija)) - balva labākajam izgudrotājam

Ludviga un Māra Jansonu balva - balva labākajam jaunajam zinātniekam fizikā

Edgara Siliņa balva - balva fizikā

Vitauta Tamuža balva - balva labākajam jaunajam zinātniekam mehānikā

Alfrēda Vītola balva (kopā ar AS “Latvenergo”) - balva inženierzinātnēs un enerģētikā

ĶĪMIJAS, BIOLOĢIJAS, MEDICĪNAS UN LAUKSAIMNIECĪBAS ZINĀTNĒS

Kaspara Buša balva - balva meža ekoloģijā un mežkopībā

Emīlijas Gudrinieces balva - balva jaunajiem zinātniekiem ķīmijā vai ķīmijas tehnoloģijā

Arvīda Kalniņa balva (kopā ar Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju) - balva mežzinātnēs, koksnes pētniecībā un pārstrādē

Pauļa Lejiņa balva - balva lauksaimniecības zinātnēs (Nolikums, pdf)

Heinricha Skujas balva - balva bioloģijas zinātnēs

Paula Stradiņa balva (kopā ar P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju un Rīgas Stradiņa universitāti (kopš 2014. gada)) - balva medicīnas zinātnē un tās vēsturē, vai par ievērojamu zinātnisku veikumu praktiskajā ārstniecībā

Mārtiņa Eduarda Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balva - balva jaunajiem zinātniekiem ķīmijā

Gustava Vanaga balva - balva ķīmijas zinātnēs

Edvīna Vedēja balva (kopā ar RTU Attīstības fondu)  - balva organiskajā ķīmijā jaunajiem zinātņu doktoriem 

Solomona Hillera balva (kopā ar AS “Grindeks”, Latvijas Organiskās sintēzes institūtu un LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centru (2004-2008)) - balva biomedicīnā un jaunu medicīnas preparātu izstrādē; kopš 2015. gada kopā ar A/S “Olainfarm” tiek piešķirta jaunajam zinātniekam; kopš 2021. gada balva jaunajiem doktoriem par izciliem sasniegumiem biomedicīnā un jaunu zāļu izstrādē.

HUMANITĀRAJĀS UN SOCIĀLAJĀS ZINĀTNĒS

Kārļa Baloža balva - balva tautsaimniecībā

Friča Brīvzemnieka balva - balva folkloristikā, Latvijas etnogrāfijā un antropoloģijā

Teodora Celma balva - balva filozofijā

Jāņa Endzelīna balva - balva latviešu valodniecībā, baltoloģijā

Dītriha Andreja Lēbera balva - balva tiesību zinātnēs vai politikas zinātnē

Zentas Mauriņas balva - balva jaunajam zinātniekam literatūrzinātnē vai filozofijā

Kārļa Mīlenbaha balva (kopā ar Rīgas Latviešu biedrību) - balva par praktisku sniegumu latviešu valodniecībā

Viļa Plūdoņa balva - balva latviešu literatūrzinātnē

Marģera Skujenieka balva - balva statistikā

Arveda Švābes balva - balva Latvijas vēsturē

Kārļa Ulmaņa balva - balva par Latvijas tautsaimniecības un valsts vēstures problēmu izpēti un risinājumiem

Tālivalža Vilciņa balva - balva socioloģijā

Katru gadu piešķir 4–6 LZA vārdbalvas. Balvu saraksts tiek izziņots jūnijā laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Zinātnes Vēstnesis” un LZA tīmekļvietnē (http://www.lza.lv). Dokumentu iesniegšanas termiņš izsludinātajām balvām tiek noteikts katra gada balvu piešķiršanas sludinājumā, bet ne vēlāk kā 30. septembrī. 

Lasīts 2018 reizes
We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")