Konkursi

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte izsludina konkursu Paula Valdena piemiņas medaļas piešķiršanai. Medaļas saņemšanai var izvirzīt starptautiski atzītus ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas, materiālzinātnes zinātniekus un šo jomu vēstures pētniekus, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu Latvijā minētajās jomās.

Medaļas pretendenti tiek pieteikti, iesniedzot viņu Curriculum Vitae un pieteikumu ar pamatojumu, ko atbalstījis vismaz viens no sarakstā minētajiem:

- zinātniskā un/vai izglītības institūcija;
- valsts vai sabiedriskā organizācija;
- vēlēts akadēmiskā personāla pārstāvis ar zinātņu doktora grādu;
- Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.

 

Konkursa pieteikumu iesniegšanas veidi, adresējot “Paula Valdena piemiņas medaļas pretendentu vērtēšanas komisijai”:

- elektronisks ar pretendenta drošu elektronisko parakstu apstiprināts pieteikums, nosūtot to uz RTU MLĶF oficiālo e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
- papīra formāta pieteikums, adresēts RTU MLĶF dekanātam Paula Valdena ielā 3–269. kab., Rīga, LV-1048.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 15 darba dienas kopš sludinājuma publicēšanas 2021. gada 3. jūnijā.

Nolikums par Paula Valdena piemiņas medaļas piešķiršanu

Papildu informācija
Inna Juhņeviča, asoc. Prof.
Paula Valdena piemiņas medaļas pretendentu vērtēšanas komisijas sekretāre
Tālr.: 67089249, 29175634
E pasts. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 

Šodien, 18. maijā, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts pieņēma lēmumu izsludināt LZA balvu konkursu 2022. gadam, piešķirot astoņas vārdbalvas:

Artura Balklava balvu zinātnes popularizēšanā;
Frīdriha Candera balvu astronomijā;
Gustava Vanaga balvu ķīmijā;
Tālivalža Vilciņa balvu socioloģijā;
Kārļa Ulmaņa balvu tautsaimniecībā;
Dītriha Lēbera balvu tiesību zinātnē;
Kaspara Buša balvu meža ekoloģijā un mežkopībā;
Arvīda Kalniņa balvu mežzinātnē, koksnes pētniecībā un pārstrādē.

 

Kandidātus vārdbalvu konkursam var izvirzīt LZA īstenie locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, universitāšu vai akadēmiju senāti vai domes. Iesniegtos darbus vērtē katras balvas ekspertu komisija. Izvirzot kandidātus balvai, ekspertu komisijai vienā (1) eksemplārā iesniedzami šādi dokumenti:

1) izvirzītāja ieteikums,
2) izvirzītais darbs,
3) ziņas par autoru (Curriculum vitae), norādot darba un mājas adresi, tālruni, elektroniskā pasta adresi*,
4) autora parakstīta iesniegtā darba īsa anotācija latviešu valodā, darba nosaukums angļu valodā.
 
Jaunajiem zinātniekiem 2022. gadā LZA piešķirs piecas vārdbalvas:
 
Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā;
Vitauta Tamuža balvu mehānikā;
Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā;
Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā;
Zentas Mauriņas balvu literatūrzinātnē vai filozofijā
 
un trīs jauno zinātnieku balvas.

 

Balvas uz darbu konkursa pamata tiek piešķirtas maģistriem vai doktorantiem, vai jaunajiem pētniekiem ne vēlāk kā vienu gadu pēc maģistra vai doktora darba aizstāvēšanas. Konkursam var iesniegt darbus, kurus veicis atsevišķs zinātnieks, kurš pieteikuma iesniegšanas brīdī nav vecāks par 30 gadiem. Konkursā iesniedzamie dokumenti: 

1) motivēts LZA īstenā locekļa, zinātniskā institūta vai augstākās mācību iestādes senāta vai domes ieteikums, kurā dots īss konkursā iesniedzamā darba vērtējums un jaunā zinātnieka vispārējo zinātnisko aktivitāšu raksturojums;
2) konkursa darbs, norādot uz titullapas institūta vai augstskolas nosaukumu, darba nosaukumu latviešu un angļu valodā, autora vārdu, uzvārdu, pilsētu, kur tas veikts un gadu, darba vadītāju; uz titullapas jābūt norādei LZA jauno zinātnieku darbu konkursam;
3) darba īsa anotācija (līdz 1 lpp.) latviešu valodā, kuru parakstījis autors;
4) publicēto darbu saraksts (ja tādi ir);
5) uzziņu lapa par darba autoru: vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, darba vieta, doktorantūra, maģistrantūra vai to beigšanas gads, mājas un darba pilnas adreses un telefoni, elektroniskā pasta adrese*.
 
Konkursā iesniegtos darbus vērtē LZA ekspertu komisijas. Godalgotie darbi glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, pārējos izsniedz autoriem atpakaļ.

Materiāli iesniedzami LZA Zinātniskajā sekretariātā, Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā, 231. istabā, Rīga, LV-1524, vai attiecīgo zinātņu nodaļās (tālruņi uzziņām 67223931, 67223633, 67220725, 67225889) līdz 2021. gada 24. septembrim.

*Personas datu, ko satur konkursam iesniegtie pieteikumi, apstrāde notiek atbilstoši Latvijas Zinātņu akadēmijas Personas datu apstrādes politikai (4.1.15. punkts).

Papildu informāciju sk. šeit

Nolikums par Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdbalvu piešķiršanu (apstiprināts LZA Prezidija sēdē 2014. gada 10. februārī, pdf). 

Lai veicinātu un atbalstītu Latvijas jauno zinātnieku pētījumus organiskajā ķīmijā, Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) sadarbībā ar nodibinājumu “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” iedibina LZA ārzemju locekļa Edvīna Vedēja vārdā nosaukto balvu un izsludina konkursu jaunajiem zinātņu doktoriem par izciliem sasniegumiem organiskajā ķīmijā.

Konkursa kārtībā tiks piešķirta 1 balva 2000 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas) no Edvīna Vedēja atraitnes Patricia Anderson dāvinājuma līdzekļiem.

Lai pieteiktos balvu konkursam, pretendentam jāiesniedz:

1) promocijas darbs;
2) publikācijas saistībā ar promocijas darbu;
3) pretendenta CV;
4) promocijas darba vadītāja rekomendācija.

Pretendentiem nepieciešams augšupielādēt minētos dokumentus un jāaizpilda konkursa elektroniskā pieteikuma anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2021. gada 15. martam (ieskaitot).

Ja kādu no failiem neizdodas augšupielādēt, pretendentiem tie jāiesniedz RTU Attīstības fonda birojā, Kaļķu ielā 1, 4. stāvā, 418. kabinetā, Rīgā, LV-1658 līdz 2021. gada 15. martam, ievietojot dokumentus slēgtā, aizlīmētā aploksnē ar norādi “Edvīna Vedēja balvas konkursam”.

Konkursa nolikums (pdf).

Ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Prezidija 2020. gada 26. oktobra lēmumu tiek izsludināts ikgadējais konkurss “Desmit gada zinātniskie sasniegumi Latvijā”.

Pieteikumus konkursam ir tiesīgi iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā esošie zinātniskie institūti, universitātes, augstskolas, universitāšu fakultātes, kā arī LZA īstenie locekļi.

Pieteikumi nosūtāmi uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. no š.g. 31. oktobra līdz 4. decembrim plkst. 15.00. Saņemtie pieteikumi tiks izvērtēti līdz š.g. 18. decembrim, bet līdz decembra beigām LZA Prezidijs apstiprinās gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu desmitniekā iekļuvušos pieteikumus.

Pieteikums konkursam sastāv no publicējamās daļas, kas ietver darba nosaukumu, institūta nosaukumu un sasnieguma raksturojumu plašākam interesentu lokam saprotamā veidā, un nepārsniedz 800 rakstāmzīmes. Nepublicējamā pieteikuma daļa var būt veidota kā īsa anotācija ar papildu informāciju par darba saturu un tā atspoguļojumu zinātniskajā literatūrā, patentos, monogrāfijās un citur.

Gada nozīmīgākie sasniegumi tiek iedalīti teorētiskās zinātnes un lietišķās zinātnes sasniegumos. LZA Prezidijam ir tiesības izņēmuma kārtā iekļaut gada nozīmīgāko sasniegumu sarakstā vairāk nekā desmit darbus, ja pēdējie divi vai trīs no tiem novērtēti vienādi, kā arī piešķirt LZA prezidenta Atzinības rakstus.

Ieskats 2019. gada zinātnes sasniegumu konkursa noslēguma pasākumā (video). 

Informācija:

Alma Edžiņa

LZA Senāta zinātniskā sekretāre
Tālr. +371 67223931
E-pasts. 
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

SIA „ITERA Latvija” sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA) un nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina konkursu balvu piešķiršanai ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un praktiķiem vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs.

 1. Vispārīgie noteikumi.
  1. Pretendentus balvu konkursam var izvirzīt LZA locekļi, Latvijas zinātnisko institūtu padomes, SIA "ITERA Latvija", Latvijas universitāšu senāti un fakultāšu domes.
  2. Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 2 balvas, katra 3000 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas) ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un radošiem praktiķiem par izcilu veikumu vai mūža devumu vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs, kā arī par nozīmīgu vides izstrādes sistēmu veicināšanu.
 2. Lai izvirzītu pretendentu balvu konkursam, tā izvirzītājam jāiesniedz:
  1. motivēts izvirzītāja iesniegums;
  2. ziņas par pretendentu (Curriculum Vitae), norādot darba un mājas adresi, telefonu, personas kodu, e-pasta adresi;
  3. izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā (darba nosaukums arī angļu valodā);
  4. izvirzītais darbs (darbu kopa), ja tāds ir publicēts iespiestā veidā (ja nav iespiestā veidā, pietiek ar elektronisko versiju).
 3. Pretendentiem vai tā izvirzītājam 2. punktā minētie dokumenti līdz 2020. gada 1. novembrim vienā eksemplārā jāiesniedz RTU Attīstības fondā, Kaļķu ielā 1, 418. kabinetā, ievietojot tos slēgtā, aizlīmētā aploksnē ar norādi „Latvijas Zinātņu akadēmijas un SIA „ITERA Latvija” gada balvu konkursam”, kā arī elektroniski (ar ieskanētām parakstu lapām) jānosūta uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Sludinājums (pdf). 

Piektdiena, 18 Septembris 2020 10:08

IZSLUDINĀTA OTRĀ LZA VITAUTA TAMUŽA VĀRDBALVA

Lai veicinātu un atbalstītu Latvijas jauno zinātnieku pētījumus mehānikā Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) izsludina kārtējo akadēmiķa Vitauta Tamuża vārdā nosaukto balvu. Balvu finansē LZA Fonds no akadēmiķa Vitauta Tamuża dāvinājuma līdzekļiem. Konkursā var piedalīties Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu jaunie zinātnieki (vecumā līdz 35 gadiem ieskaitot). Balva tiek piešķirta par izcilu zinātnisko darbu mehānikā (publikācija, publikāciju kopa, aizstāvēta zinātņu doktora disertācija, maģistra darbs). 

Kandidātus balvai var izvirzīt Latvijas Zinātņu akadēmijas nodaļas un akadēmijas locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, universitāšu senāti, fakultāšu domes.

Balvas pretendentam jāiesniedz:

rekomendācijas vēstule;
iesniegums;
pretendenta Curriculum vitae (CV);
 konkursa darbs;
izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā, darba nosaukumu norādot arī angļu valodā.
 
Darbu iesniegšanas termiņš 2020. gada 30. oktobris. Materiāli jāiesniedz LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļā, Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, LV-1050, 235. kabinetā. Tālrunis uzziņām: 67223633, epasts. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

 

Informācija par balvu

LZA Senāts 2019. gada 17. septembrī apstiprināja Vitauta Tamuža vārdbalvas nolikumu, tādējādi iedibinot vienu no jaunākajām LZA vārdbalvām. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Dr.habil.sc.ing., profesors Vitauts Tamužs (1935–2019) bija polimēru un kompozīto materiālu mehānikas speciālists. V. Tamužs ilgus gadus strādāja Polimēru mehānikas institūtā, veicinot institūta atpazīstamību un veidojot Rīgas materiālu mehānikas zinātnisko skolu. Darbojās starptautiski pazīstamā zinātniskā žurnāla "Mehanika Kompozitnyh Materialov" redakcijā, kā arī vadīja Latvijas nacionālo Mehānikas komiteju (1992–2008). V. Tamužs saņēmis LZA F. Candera balvu (1981), LZA un AS "Grindeks" balvu (2000), LZA Lielo medaļu (2008). V. Tamuža vārdbalvu piešķir jaunajiem zinātniekiem par izcilu zinātnisko darbu mehānikā. 

Pirmo LZA Vitauta Tamuža balvu LZA Senāts 2020. gada 10. martā piešķīra Dr.sc.ing. Andrim Freimanim par darbu “Plaisu attīstības aplēse, izmantojot modālo analīzi peridinamikas teorijā” Dr.sc.ing. A. Paeglīša vadībā. Balva tiks pasniegta tās laureātam LZA ārkārtas pilnsapulces laikā 2020. gada 8. oktobrī. 

We use cookies
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies")