Aizstāvēšana

30-04-2008
 

2008. gada 26. februārī plkst. 16.00 LU Filoloģijas fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 204. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Andrejs Vasiļenko.

Temats “Apokalipses tēma postmodernajā literatūrā (U. Eko, T. Pinčons, G. Grass, V. Sorokins)”
Recenzenti: Dr.philol. Ludmila Sproģe, Dr.philol. Valda Čakare, Dr.philol. Sandra Meškova.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Filoloģijas fakultātē 220. telpā.

 

 

***

Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes atklātajā sēdē 2007.gada 17.oktobrī IEVA VĪTOLA aizstāvēja promocijas darbu “Kultūrvēsturiskā ainava folkloristikas un arheoloģijas starpdisciplinārajā skatījumā: apslēptās mantas vietas un mantas meklēšana Latvijā”. Ievai Vītolai tika piešķirts mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) grāds.
Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2008. gada 17. janvāra sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr. chem.) vides zinātnes nozarē, vides ķīmijas un ekotoksikoloģijas apakšnozarē RITAI POIKĀNEI par promocijas darbu “Suspendēto daļiņu un nogulumu loma metālisko elementu apritē Rīgas līcī”.
Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2008. gada 17. janvāra sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē EVIJAI TĒRAUDAI par promocijas darbu “Ķīmisko vielu plūsmas Latvijas priežu mežu ekosistēmās”.
Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

2008. gada 18. janvārī LU Promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēdē Rīgā Alberta ielā 10, promocijas darbu ģeoloģijas doktora (Dr. geol.) zinātniskā grāda iegūšanai lietišķās ģeoloģijas apakšnozarē aizstāvēja Aivars Gilucis par tēmu “Mikro– un makroelementu satura un izplatības likumsakarības Latvijas augšņu virsējos horizontos”.
Balsošanas rezultāti: piešķirt – 8, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2008. gada 18. janvārī LU Promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēdē Rīgā, Alberta ielā 10, promocijas darbu ģeoloģijas doktora (Dr. geol.) zinātniskā grāda iegūšanai lietišķās ģeoloģijas apakšnozarē aizstāvēja Valērijs Ņikuļins par tēmu “Latvijas seismotektoniskie apstākļi un seismiskā bīstamība”.
Balsošanas rezultāti: piešķirt – 7, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 30-04-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS