Pārskats par LZA darbību 2009.gadā

7-05-2010

LZA Pavasara pilnsapulce 2010.gada 8.aprīlī

Pārskats par LZA darbību 2009.gadā

V.Kampars, LZA ģenerālsekretārs

Nobeigums. Sākumu skat „ZV” Nr.5. 19.04.2010


LZA sastāvā esošie zinātnieki un mākslinieki saņēma nozīmīgus apbalvojumus (tabulas 3,4).

Valsts apbalvojumi

Tabula 3

Atzinības veids

Saņēmējs 2009. g.

III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis

Juris Ekmanis, Kalvis Torgāns

IV šķiras Triju Zvaigžņu ordenis

Gunārs Duburs, Ludmila Vīksna, Silvija Radzobe, Jānis Strupulis,Juris Žagars

LRMK Gada balva

Oļģerts Kroders, Džemma Skulme

LRMK Atzinības raksts

Tālavs Jundzis, Inesis Feldmanis, Aivars Stranga, Imants Liepa, Baiba Rivža, Pēteris Vasks, Jānis Stradiņš

IZM Atzinības raksts

Juris Jansons

FM Atzinības raksts

M.Knite


Valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis” goda zīmes

Tabula 4

Atzinības veids

Saņēmējs 2009. g.

Zelta Goda zīme

Juris Ekmanis

Sudraba Goda zīme

Namejs Zeltiņš

Bronzas Goda zīme

Leonīds Ribickis, Viktors Zēbergs, Jānis Stradiņš

Daudzu zinātnes nozaru pārstāvjiem tika piešķirtas LZA vārdbalvas (tabula 5), kā arī dažādu organizāciju un kopējās balvas (tabula 6).


LZA VĀRDBALVAS

Tabula 5

Zinātnieks, kura vārdā balva nosaukta

Balvas saņēmējs 2009.g.

Arturs Balklavs–Grīnhofs

A. Vēriņš

Pīrss Bols

A. Reinfelds

Frīdrihs Canders

A. Lagzdiņš

Valters Caps

R. Skuruls

Teodors Celms

E. Buceniece

Emīlija Gudriniece

K. Jaundzems

Ludvigs un Māris Jansoni

E. Laizāne

Dītrihs Andrejs Lēbers

K. Torgāns

Paulis Lejiņš

A. Ruža

Zenta Mauriņa

K. Šlihta

Kārlis Mīlenbahs

O. Bušs

Heinrichs Skuja

A. Barševskis

Pauls Stradiņš

J. Gaujēns, F. Ungers

Mārtiņš Eduards Straumanis un Alfrēds Ieviņš

J. Petuškova

Arveds Švābe

A. Varslavāns

Gustavs Vanags

G. Veinbergs

Alfrēds Vītols

V. Gavars


LZA, ORGANIZĀCIJU UN KOPĒJĀS BALVAS

Tabula 6

Organizācija

Saņēmējs 2009.g.

Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmija

Lielo Fēliksa balvu – J. Vētra Veicināšanas balvas – R. Bičevskis un A. Irmejs

Va/s “Latvenergo”

G. Kaškarova, Ā. Žīgurs

A/s “Latvijas gāze” un RTU Attīstības fonds

R. Rozentāls, P. Graudiņš

Rīgas Dome un Rīgas balvas biedrība

A. Heniņš, A. Kapenieks, I. Ranka

SIA “L`ORÉAL BALTIC”, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

L. Zvejniece, T. Glaskova, K. Siliņa

A/s “Latvijas dzelzceļš” un Latvijas Izglītības fonds

J. Račko, S. Mihailovs

RTU Gada zinātnieks

V.Kampars

LU balva “Par oriģinālu pētījumu rezultātiem”, LFB goda nosaukums “Gada farmaceits 2009”.

R.Muceniece

Tika godināta izcilu Latvijas zinātnieku piemiņa. Piemēram, 15.septembrī notika akadēmiķa Jāņa Ērenpreisa 80. dzimšanas dienai veltīta Latvijas Šūnas bioloģijas biedrības konference Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, ko organizēja akad. J. Ērenpreisa.

Arī starptautiskā atzinība bija tāda, ar kuru viennozīmīgi varam lepoties:

Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) Ženēvā piešķīra savas balvas kā inovatīvam uzņēmumam – Latvijas Organiskās sintēzes institūtam; kā izciliem izgudrotājiem – J.Polim, N.Vederņikovam,M.Dambrovai, I.Lašenko;

Somijas Baltās Rozes Ordeņa Bruņinieka Pirmās šķiras ordeni saņēma O.Spārītis;

Japānas Mākslas asociācijas balvu “Praemium Imperiale” saņēma G. Krēmers;

Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas lielo Fēliksa balvu saņēma J. Vētra.

Atzinība patiešām ir saistīta ar ļoti lielu sabiedriskā darba apjomu, ko veic LZA locekļi.

LZA LOCEKĻI DARBOJĀS LR SAEIMAS, VALSTS PREZIDENTA UN VALDĪBAS DIBINĀTĀS KOMISIJĀS:

Stratēģiskās analīzes komisijā pie LR Valsts prezidenta – M.Auziņš; Latvijas vēsturnieku komisijā pie LR Valsts prezidenta – A.Caune, I.Feldmanis, A.Stranga;

Valsts valodas komisijā pie LR Valsts prezidenta — A.Veisbergs, I.Druviete, I.Jansone, D.Markus, B. Metuzāle–Kangere, V.Skujiņa, J.Valdmanis;

Valsts heraldikas komisijā – I.Lancmanis, A.Blinkena;

LR MK Informācijas sabiedrības nacionālajā padomē – J.Ekmanis, D.Markus, B.Rivža, un A.Siliņš;

Augstākās izglītības padomē – J.Ekmanis, J.Vētra, D.Markus;

Latvijas Zinātnes padomē – B.Andersons, M.Auziņš, E.Birģele, E.Grēns, J.Jansons, B.Kalnačs, L.Ribickis, A.Siliņš, J.Vētra, V.Pīrāgs;

LZA Terminoloģijas komisiju vada V.Skujiņa; Valsts emeritēto zinātnieku padomi un Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisiju vada R. Valters. LZA pārstāvēja Latvijas zinātni dažādās starptautiskās organizācijās:

• V.Vīķe–Freiberga vadīja Eiropas pētniecības padomes Pārskata grupas darbu.

• Eiropas Komisijas Apvienotā pētījumu centra Ģenerāldirektorāta vadītāju valdē (Joint Research Centre Board of Governors);

• ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Nacionālajā komisijā Latvijā;

• Starptautiskajā zinātnisko apvienību padomē (International Council for Science, ICSU);

• Starptautiskajā Humanitāro zinātņu akadēmiju apvienībā (Union Academique Internationale, UAI);

• Starptautiskajā zinātnes fondā (International Foundation for Science, IFS);

• Eiropas zinātņu akadēmiju federācijā (European Federation of National Academies of Sciences and Humanities, ALLEA), kura apvieno 53 zinātņu akadēmijas 40 Eiropas valstīs;

• Eiropas akadēmiju Zinātnes konsultatīvajā padomē (European Academies Science Advisory Council, EASAC).

Daudz tika darīts zinātnes un LZA popularizēšanai sabiedrībā, par ko jāpateicas arī masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, jo sevišķi: Oskaram Gertam, Arno Jundzem, Zaigai Kiperei, Voldemāram Hermanim, Dacei Kokarevičai, Dacei Terzenai, Lindai Kusiņai, Violetai Brenčevai, Andrim Bērziņam, Ilzei Naglei, Laurai Dzērvei, Gundegai Skagalei, Oksanai Antoņenko, Andim Janovam, Judītei Čunkai.

Liela nozīme LZA dzīves un aktivitāšu atspoguļošanai ir Gadagrāmatai, par kuras savlaicīgu sagatavošanu pateicību pelnījuši tās sagatavotāji: Baiba Ādamsone, Anita Draveniece, Alma Edžiņa, Jānis Kristapsons (vadītājs), Sofja Negrejeva, Ilga Tālberga, Ērika Tjūņina, Ieva Jansone, Elmārs Lange.

2009.gada vērtējums kopumā var tikt formulēts sekojošos secinājumos:

1. Valdība apstiprināja ar LZA līdzdalību izstrādātās Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādnes 2009.–2013. gadam, Prioritāros zinātnes virzienus fundamentālo, lietišķo pētījumu finansēšanai un Zinātnes un tehnoloģiju pamatnostādnes šajā periodā, kas ir ļoti nozīmīgs solis plānotas, saskaņotas un kompleksas zinātnes attīstības nodrošināšanai valstī.

2. ES politika – katra dalībvalsts rada maksimāli labus apstākļus zinātnes attīstībai, bet zinātnieki izvēlas savam radošajam darbam piemērotāko vietu – ir saprotama, tomēr neglābjami noved pie to valstu atpalicības, kuras nespēj šos labos apstākļus radīt. Talantīgu jaunu zinātnieku aizplūšana pašreiz ir pats nopietnākais drauds Latvijas zinātnei.

3. Pateicoties daudzveidīgām LZA un citu institūciju zinātnes popularizēšanas aktivitātēm, sabiedrības, bet it īpaši jaunatnes, interese par zinātni turpina palielināties, kaut arī joprojām nav pietiekama.

4. Neskatoties uz to, ka valsts finansējums zinātnei bija viens no zemākajiem, 2009. gadā tas samazinājās līdz 30% apjomam no iepriekšējā gada sākumā izdalītā finansējuma, bet tādi atsevišķi šīs kritiski zemās finansēšanas avoti kā sadarbības projekti un valsts programmas joprojām nav sākuši darboties. ES Struktūrfondu apguve, kas varētu kompensēt radušos finansējuma trūkumu, realizējas pārāk lēni (realizēta tikai 1.1.1.2. aktivitāte), pārāk birokrātiski un ienes neplānotas disproporcijas starp zinātnes nozarēm, institūcijām un darbiniekiem.

5. Esošo resursu pilnīgāku izmantošanu būtiski apgrūtina finansējuma saņemšanas un atskaišu sistēmas nepamatota sarežģīšana un vadošo zinātnieku iesaistīšana viņiem neraksturīgu birokrātisku funkciju īstenošanā. Pieprasītajos dokumentos arvien mazāka daļa atvēlēta zinātnei, bet aizvien lielāka – formālās informācijas dublēšanai atšķirīgos formātos, precīza reaģentu saraksta un daudzuma plānošanai daudzus gadus uz priekšu un citām faktiski bezjēdzīgām darbībām. Pareiza līdzekļu apgūšana attiecībā pret projekta iesniegšanas brīdī sastādīto plānu, nevis zinātniskie rezultāti, kļūst par projektu galveno mērķi. Sagaidīt inovatīvus rezultātus šādos apstākļos ir maz varbūtīgi.

6. LZA darbība ir paplašinājusies, bet tās loma palielinājusies, kas fiksēts arī jaunajā Zinātniskās darbības likumā. Iesaistoties likumu un normatīvo aktu veidošanā, LZA iestājās un iestāsies par likumdošanas vienkāršošanu, birokrātisko procedūru un dokumentu skaita samazināšanu un maksimāli lietderīga un savlaicīga ES finansējuma izmantošanu Latvijas sabiedrības at-tīstībai vitāli nepieciešamajiem mērķiem.

Pēdējā atjaunošana 7-05-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS