Aizstāvēšana

7-05-2010

2010. gada 28. maijā plkst. 15.00 Rīgā, Mārstaļu ielā 28/ 30, 5. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ANITA ČERPINSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Rīgas nozīme Krievijas impērijas aizsardzības sistēmā 1812. gada karā” vēstures doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: asoc. prof., Dr. hist. Ēriks Jēkabsons (Latvijas Universitāte); prof., Dr. hist. Aleksandrs Ivanovs (Daugavpils Universitāte); Dr. hist. Valda Pētersone (Latvijas Valsts Vēstures arhīvs)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2010.gada 4.jūnijā plkst. 10.00 RTU Meža iela 1/7– 309. auditorijā notiks

INGAS LAPIŅAS

promocijas darba “Cilvēkkapitāla attīstība un izglītības sistēma Latvijā” aizstāvēšana RTU P–09 Promocijas padomes sēdē LR ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.oec. Remigijs Počs, RTU; Dr.oec., Kārlis Krūzs, Latvijas Universitātes docents; profesors Dr.oec., Bronius Neverauskas, Kauņas tehnoloģiskā universitāte (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”

***

2010. gada 21.jūnijā plkst. 12.00 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

IEVA STOKENBERGA.

Temats: “Humora loma stresa pārvarēšanas procesā”. Recenzenti: as. prof. Dr. psych. Ģirts Dimdiņš; prof. Dr. psych. Anita Pipere; prof. Dr.psych. Solveiga Miezīte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2010. gada 21.jūnijā plkst. 12.00 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

LAURA PIRSKO.

Temats: “Piesaistes stila saistība ar uzvedības traucējumiem un bērnu un vecāku vardarbības pieredzi”.

Recenzenti: prof., Dr. habil. psych., Ārija Karpova; doc. Dr. psych., Inta Tiltiņa – Kapele; prof. PhD Juris G. Draguns

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2010.gada 16.aprīlī RTU promocijas padomes “Enerģētika” P–05 atklātā sēdē DIĀNA ŽALOSTĪBA sekmīgi aizstāvēja promocijas darbu “Aizsardzības un pašatjaunošanās automātikas komplekss energosistēmu sabrukuma novēršanai” (vadītājs emeritētais profesors Dr.habil.sc. ing. Jēkabs Barkāns). Piešķirts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds enerģētikas nozares elektroenerģētikas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par – 13 pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2010.gada 16.aprīlī RTU promocijas padomes “Enerģētika” P–05 atklātā sēdē DMITRIJS DROZDS sekmīgi aizstāvēja promocijas darbu “Digitālo aizsardzību iestatījumu un elektrotīkla elementu parametru saskaņošanas optimizācija un analīze” (vadītājs vadošais pētnieks Dr. sc. ing. Kārlis Briņķis). Piešķirts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds enerģētikas nozares elektroenerģētikas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par – 12, pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padome 2010. gada 15. aprīlī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora (Dr.iur.) zinātnisko grādu LAURIM RASNAČAM par promocijas darbu “Jurisdikcija un tās noteikšana civiltiesiska rakstura lietās”.

Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības Promocijas padome 2010.gada 23.aprīlī atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu Juridiskās zinātnes Valststiesību apakšnozarē KRISTĪNEI JARINOVSKAI par promocijas darbu “Informācijas atklātības princips un tā galējā robeža: teorijas īstenošana praksē”.

Balsošanas rezultāti: par – 4, pret – 1, nederīgs biļetens – 1.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Mehānikas nozares Cietvielu mehānikas un Biomehānikas apakšnozares promocijas padome P–03 atklātā sēdē 2010.gada 27.aprīlī piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu doktorantam SANDRIM RUČEVSKIM par promocijas darbu “Svārstību metodes materiāla īpašību identifikācijai un bojājumu noteikšanai kompozītmateriāla konstrukcijās”.

Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 7-05-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS