Pārskats par LZA darbību 2009.gadā

16-04-2010

V.Kampars, LZA ģenerālsekretārs

Pārskats par LZA darbību 2009.gadā

Divi lielākie notikumi LZA dzīvē kā katru gadu bija Pavasara un Rudens pilnsapulces. LZA Pavasara pilnsapulce notika 2. aprīlī un tās dienas kārtībā bija gan tādas tradicionālas lietas kā LZA ģenerālsekretāra V.Kampara pārskats par LZA darbību 2008.gadā un LZA Uzraudzības padomes priekšsēdētāja P. Zvidriņa ziņojums, gan tādi visus interesējoši jautājumi kā ekonomiskā krīze un zinātnes attīstības iespējas. Zinātnes attīstības iespējas un tās finansējums tika analizētas LZA prezidenta J.Ekmaņa runā, atklājot pilnsapulci. Šīs runas galvenās tēzes bija sekojošas:

• No 2005. līdz 2007. gadam Latvijas zinātne dzīvoja pacēlumā. No izdevīga darba ārzemēs atgriezās vairāki talantīgi jaunie zinātnieki. Ar likumu tika noteikts ikgadēja zinātnes finansējuma pieaugums 0.15% no IKP;

• 2009. gadā ir ieplānots būtisks finansējuma kritums;

likumdošana un ES struktūrfondu lēnā apgūšana neveicina esošā zinātnes potenciāla izmantošanu, jauno zinātnieku aizbraukšana kļūst par reālu draudu;

• optimismu vieš vienīgi mazo uzņēmēju mēģinājumi izmantot zinātnieku iegūtos rezultātus un jaunatnes augošā interese par zinātni.

Lielu interesi un aktīvas diskusijas izraisīja U.Oša referāts “Ekonomiskā krīze – “kritiens uz augšu” . Nozīmīgi vērtējumi un ierosinājumi tika izteikti debatēs pilnsapulces nobeigumā.

LZA Rudens pilnsapulce notika 26. novembrī un tradicionāli sākās ar LZA prezidenta J.Ekmaņa ievadvārdiem. Pilnsapulces centrālie notikumi bija 2009. gada LZA Lielās medaļas pasniegšana akadēmiķim Ivaram Kalviņam un viņa akadēmiskās lekcijas “Inovācija Latvijā – ilūzija vai realitāte” noklausīšanās un jaunu LZA locekļu vēlēšanas.

2009. gada Rudens pilnsapulcē tika ievēlēti jauni LZA locekļi: O. Dumbrājs (fizika) un A. Stranga (vēsture); jauni korespondētājlocekļi: J. Kotomins (fizika), A.Muižnieks (fizika), A.Linē (bioloģija), V.Kokars (ķīmija), D.Gardovska (medicīna), V.Pīrāgs (medicīna), T.Gaitnieks (meža zinātnes) un jauni goda locekļi J.Pīgoznis un V.Vītols. LZA sastāvs uz 15.03.2010. apkopots tabulā 1.

LZA sasatāvs uz 15.03.2009.

Tabula 1

 

FTZN

ĶBMZN

HSZN

LMZN

kopā

Īstenie

34

38

34

9

106(50) 115

Goda

4

5

46

1

55 56

Ārzemju

18

30

42

89 90

Kor.

36

44

35

12

122 (89) 127

Kopā

       

372 388

Visa 2009.gada laikā LZA goda doktora grādi piešķirti: Dr. h.c.chem. Ģ.Zaķim, Dr. h. c. philol. S.Kļaviņai, Dr. h. c. art. J.Maistem, Dr. h. c. agr. R.Dumbravam, Dr. h. c. med. I.Ozolantai un Dr. h. c. hist. L.Dribinam.

Akadēmijas nākotne neapšaubāmi ir saistīta ar to, cik veiksmīgi šodien notiek doktora grādu aizstāvēšana visās zinātņu nozarēs, un tā ir ļoti ieinteresēta, lai jauno zinātnieku sagatavošanas process uzlabotos. Kā redzams no 1.attēla, tad šo procesu attēlojošās līknes nav optimistiskas un prasa nopietnu situācijas analīzi. Paliek iespaids, ka gaidītā nepārtrauktā pieauguma vie-tā ir sasniegts piesātinājums, pie kam humanitārās un sociālās zinātnēs (HS) tas ir stabils, kamēr par dabaszinātņu, medicīnas zinātņu, lauksaimniecības un inženierzinātņu (D,M,L,I) piesātinājuma stabilitāti nav īstas pārliecības.

zv/zv401-4.jpg

Attēls 1. Aizstāvēto doktora disertāciju skaits 2009.gadā

Ne mazāk svarīga nozīme LZA darbībā ir rūpes par emeritēto zinātnieku stāvokli un to aktivitāšu nodrošināšanu. Valsts emeritēto zinātnieku padome strādāja R.Valtera vadībā un 2009. gada beigās finansējumu saņēma 283 zinātnieki (kopējais finansējums 2009.gadā bija 708576 Ls). Finansējuma trūkuma dēļ jauni granti netika piešķirti (2008. gadā tika piešķirti 34 granti). Emeritēto zinātnieku sabiedriskās aktivitātes organizēja biedrība “Emeritus”, kuru vada akadēmiķe R.Kukaine.

Valsts budžeta mērķa finansējums 2009. gadā bija 162647 Ls. (2008. gadā 234 500 Ls), no kura 89,2% tika iztērēti darba samaksai, t.sk. štata darbinieku atalgojumam, Senāta un Valdes locekļu, ekspertu komisiju un ārštata darbinieku atalgojumam.

LZA Fonds strādāja akadēmiķa J.Bērziņa vadībā. Pārskata periodā fonds ziedojumus netika saņēmis. No fonda līdzekļiem piešķirtas balvas par kopējo summu 12055 Ls:

• Dītriha Lēbera balva juridiskajās zinātnēs – K. Torgānam;

• E. Gudrinieces balva labākajam jaunajam zinātniekam – K.Jaudzemam;

• E. Gudrinieces un A. Ieviņa stipendijas ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā – J.Mackevičai un A.Smirnovam.

Fonds finansiāli atbalstījis 2 grāmatu izdošanu.

LZA funkcijas 2009.gadā paplašinājās un tā piedalījās sekojošu komisiju un grupu darbā ar saviem nominētajiem pārstāvjiem:

• Ekspertu grupa intelektuālā īpašuma jomā.

• Izglītības un zinātnes ministrijas Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.1.1.3.2. apakšaktivitātes ierobežotas atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisija.

• Valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga izstrādes darba grupa.

• Valsts pētījumu programmu vērtēšanas komisija.

• Latvijas un Baltkrievijas divpusējās sadarbības projektu vērtēšanas komisija.

• Zinātnes un tehnoloģijas attīstības rīcības plāna 2009.– 2013. gadam darba grupa.

• EEZ finanšu instrumenta grantu shēmas “Akadēmiskie pētījumi” iesniegto apakšprojektu vērtēšanas komisija.

• IZM starpinstitūciju darba grupa, kas izstrādā Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes darba kārtībā ietvertajiem jautājumiem.

• Valsts kosmosa tehnoloģiju attīstības darba grupa.

• Eiropas struktūrfondu darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.1.2. aktivitātes “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projektu iesniegumu vērtēšanas komisija.

• Valsts emeritēto zinātnieku padome.

• Nacionālās standartizācijas padome.

• Augstākā izglītības padome.

• Genoma izpētes padome.

Galvenās LZA ārējās darbības funkcijas apkopotas tabulā

2. Tabula 2

-

LZA – nacionālas nozīmes zinātnes centrs. Dalība.

Ministru Kabineta dotie uzdevumi / pilnvarojumi

IZM deleģētās funkcijas

Latvija

Biedrības, komisijas, ministriju darba grupas, žurnālu redkolēģijas

LZA pārstāvji: LZP; AIP, MP vadītajās padomēs, VZKK un VEZP darbības nodrošināšana;

Latvijas zinātnes atpazīstamības veicināšana. ES zinātnes programmu, projektu un ierosmju ieviešana. Zinātnes popularizēšana.

ES

EASAC – Eiropas akadēmiju zinātnes konsultatīvā padome

-

COST, EUREKA ERA–NET, ERA– NET+ BONUS, Eurostars u.c.

Eiropa

Eiropas ZA federācijā Centrālās un A–Eiropas ZA tīmeklī

-

-

Pasaule

ICSU, UAI (Humanitārās zinātnes); Globālajā ZA tīklā IAP

-

-

2009.gadā notika 9 Senāta sēdes, kurās tika reglamentēta akadēmijas pārvaldīšanas kārtība, piešķirti apbalvojumi un goda doktora grādi, izvirzīti pretendenti balvām un nosaukumiem, kā arī tika uzklausīti ziņojumi:

I. Arhipovas par zinātnes situāciju Latvijā 2009. gadā;

I. Jansones un T. Jundža par Letonikas gada noslēgumu;

M. Kalniņa par materiālzinātni;

R. Karnītes “Latvijas tautsaimniecības aktuālās problēmas”;

T. Jundža “Pieci gadi Eiropas Savienībā”;

A. Siliņa “Latvijas zinātne Eiropas kopējā telpā”;

A. Strangas“Latvijas jaunāko laiku vēstures pētniecības aktuālie jautājumi”;

I. Arhipovas “Zinātnes prioritātes un zinātnes finansējums”;

M. Bundules “Latvijas Zinātņu akadēmija starptautiskajos zinātniskās sadarbības projektos un programmās” un citi.

Notika regulāras Prezidija un Valdes sēdes. Prezidija sēdēs galvenā uzmanība bija pievērsta Latvijas zinātnes finansējumam, augstskolu, zinātnieku un zinātnisko institūtu stāvoklim, to statusu un attiecīgiem grozījumiem likumdošanā. Valdes pārraudzībā bija LZA pilnsapulču, Senāta un Prezidija lēmumu izpilde, kā arī operatīvā darba plānošana.

Daudzi interesanti jautājumi tika apspriesti un analizēti LZA un LZA nodaļu sēdēs, piemēram:

– botāniskie pētījumi Latvijā (23.04.);

–zinātnes popularizēšana sabiedrībā. Pārskats par žurnāla “Dārzs un Drava”. Latvijas Dabas muzeja devums zinātņu popularizēšanā (5.11.);

– izbraukuma sēde uz LU Fizikas un matemātikas fakultātes Lāzeru centru (20.05.);

– izbraukuma sēde uz FEI (16.06., attēls 2.);

– Valsts Pētījumu Programmas īstenoto projektu rezultātu izvērtēšana un publiskā apspriešana.

Notika regulāras FIZIKAS UN TEHNISKO ZINĀTŅU NODAĻAS, ĶĪMIJAS, BIOLOĢIJAS UN MEDICĪNAS ZINĀTŅU NODAĻAS, HUMANITĀRO UN SOCIĀLO ZINĀTŅU NODAĻAS un LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽA ZINĀTŅU NODAĻAS sēdes.

Aktīvi strādāja ar LZA saistītās organizācijas:

LZA Terminoloģijas komisija,
Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisija,
Valsts emeritēto zinātnieku padome,
LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs,
LZA Sertifikācijas centrs,
LZA Zinātnes un tehnoloģijas pētniecības centrs,
LZA Eiropas programmu centrs,
Latvijas Zinātņu vēstures asociācija,
LZP, LZA un LZS laikraksts Zinātnes Vēstnesis,
LZA Vēstis,
Sēlijas asociācija,
Apgāds “Zinātne”, SIA.

LZA izvērtēja un apkopoja svarīgākos zinātnes sasniegumus 2009.gadā. Teorētiskajos pētījumos tie bija:

• Jauna kardioprotektīva viela, kas ir 40 reizes aktīvāka par pašreiz Latvijas visvairāk eksportēto medikamentu – mildronātu. Autori: I.Kalviņš, M. Dambrova, E.Liepiņš, O.Pugovičs, E.Loža (LOSI);

• Sirds struktūrkomponentu aizstājēju izstrāde. Autori: M.Kalējs, P.Stradiņš, R.Lācis, I.Ozolanta, J.Pavārs, V.Kasjanovs (Paula Stradiņa Klīniskā US, RSU);

• Latviešu valodas dialektu kompleks pētījums baltu valodu kontekstā. Autori: I.Jansone, A.Stafecka (LU);

• Zinātnes un augstākās izglītības attīstība Latvijā no 13. gadsimta līdz 1862. gadam. Enciklopēdiska monogrāfija “Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā”. Autors J.Stradiņš (LVI);

• Jauna modelēšanas metodika rentgenabsorbcijas spektru analīzei. Autori: A.Kuzmins, R.Evarestovs (LU);

• Lokanu feromagnētisku stīgu matemātiskais modelis. Autori: A.Cēbers, M.Belovs, K.Ērglis (LU). Praktiskajos pielietojumos tie bija:

• Saskarne “Semantiskā Latvija”, kas tīmeklī organizētus datus padara tieši pieejamus nozaru speciālistiem. Autori: G.Bārzdiņš, A.Kalniņš, K.Podnieks, V.Pīrāgs (LU);

• Jaunas porainas augsttemperatūras oksīdu keramikas iegūšanas tehnoloģija. Autori: V.Švinka, R.Švinka, I.Zaķe, A.Butlers (RTU);

• Jauna vasaras miežu šķirne “Austris”. Autori: S.Kaļiņina, D.Grauda, Ī.Rašals, M. Bleidere, I.Grunte, S.Maļecka (LU, VSGSI);

• Izstrādāta un Latvijā tiek ražota energosistēmu asinhronās gaitas novēršanas automātiska elektroiekārta. Autori: A.Sauhats, A.Utāns, L.Leite, K.Briņķis (RTU, FEI);

• Jauna būvniecības siltumizolācijas materiāla iegūšanas tehnoloģija. Autori: U.Sedmalis, L.Bīdermanis, A.Cimmers, G.Sedmale, I.Šperberga (RTU);

• Hroniska virushepatīta C slimības gaitu prognozējošu un terapiju uzlabojošu imūnģenētisku un bioķīmisku raksturojumu kopas izveidošana. Autori: L.Vīksna, A.Sočņevs, V.Sondore, J.Keišs, B.Rozentāle (RSU, LIC).

2009.gadā LZA parakstīja jaunus sadarbības protokolus ar Liepājas Universitāti, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju un sadarbības protokolu par L`ORÉAL Latvijas stipendiju “Sievietēm Zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. Uz 2010. gada 1. aprīli LZA bija parakstījusi 29 zinātniskās sadarbības dokumentus ar citu valstu zinātņu akadēmijām. Noslēgto līgumu ietvaros 2009. gadā LZA uzņēma 63 zinātniekus, kuri Latvijā veica pētniecisko darbu 367 dienas, savukārt 66 Latvijas zinātnieki 429 dienas strādāja ārvalstu zinātniskajās institūcijās.

2009. gads bija Starptautiskais astronomijas gads un notika interesanti tam veltīti pasākumi, arī konference “Astronomija Latvijā” (Rīga, 9–10.10.). Notika arī citi interesanti un nozīmīgi pasākumi:

• Eiropas lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu aka-dēmiju apvienības starptautiskā konference “Zinātnes attīstība pasaules finanšu krīzes apstākļos” (Jūrmala, 29.–30.05);

• Ikgadējā starptautiskā konference “Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas” (Rīga, 31.03.–3.04.);

• Starptautiskais Paula Valdena 6. simpozijs organiskajā sin-tēzē (Rīga, 5.–6.10.);

• Letonikas III kongress “Pētījumi Letonikā: paveiktais un darāmais” (Rīga, 26.–27.10.);

• Konference un Jesaja Berlina memoriālās auditorijas atklāšana (Rīga, 1.06.);

• Latvijas Radošo savienību plēnums (Rīga, 1.06.);

• LZA un Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas (EZMA) rudens kopsēde Augstākās medicīniskās izglītības un veselības aprūpes politika: izaicinājumi mūsdienu Latvijā (15.10.);

• Ikgadējais zinātni popularizējošais pasākums “Zinātnieku nakts” (25.09.), kas bija veltīts kosmosa jautājumiem. 25.09. Botāniskajā dārzā varēja vērot slaveno Gērikes eksperimentu ar Magdeburgas puslodēm;

• Nodibināta Latvijas Inovatoru apvienība – sabiedriska organizācija, kuras mērķis ir sekmēt zināšanu virzītas sabiedrības izveidi Latvijā un veicināt pārdomātu inovāciju politiku valstī;

• Iznāca žurnāla “Heterociklisko savienojumu ķīmija” 500 numurs (LOSI).

Tika publicēti nozīmīgi zinātniski izdevumi, to skaitā:

• O.Nikodemus, A.Kārkliņš, M.Kļaviņš, V.Melecis. Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Red. O.Nikodemus. Rīga: LU, 2009. 256 lpp.;

• Sinoles grāmata. Sast., atb. red. A.Stafecka. Rīga: LU, 2009. 400 + 30 lpp.;

• Kārlis Mīlenbahs. Darbu izlase. 1. sējums. Rīga: LU, 2009. 432 lpp.;

• J. Bērziņš. Latvijas rūpniecības strādnieku sociālais portrets 1900 – 1914. Rīga: LU, 2009. 336 lpp.;

• Latvijas Vēsturnieku komisijas rakstu 24. sējums “Baltijas reģiona vēsture 20.gs.40.–80. gados un 25. sējums “Okupācijas režīmi Baltijas valstīs 1940–1991”;

• J.Stradiņš “Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā”, 640 lpp.

Turpinājums – nākamaja numurā

Pēdējā atjaunošana 16-04-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS