Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju vēlēšanu komisijas AICINĀJUMS

16-04-2010

Cienītie Latvijas zinātnieki!

Saskaņā ar LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 497 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību”, Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) Ekspertu komisiju (turpmāk – EK) vēlēšanu komisija (turpmāk – Vēlēšanu komisija) aicina Jūs piedalīties LZP EK vēlēšanās:

 

Ekspertu kandidātu izvirzīšanas kārtība

EK locekļu kandidātus var izvirzīt zinātniskās institūcijas, augstskolas un Latvijas Zinātņu akadēmija. Par kandidātu var pieteikties arī zinātnieks personīgi.

1. Kandidēt uz ekspertu komisijas locekļa vietu var zinātnieks ar doktora vai tam pielīdzinātu zinātnisko kvalifikāciju apliecinošu grādu, kas strādā Latvijā atbilstošā zinātnes nozarē, savā darbībā ievēro zinātniskās pētniecības ētiku un diskusiju principus un atbilst vismaz vienam no šādiem minimālajiem kvalifikācijas kritērijiem:

– pēdējo triju gadu laikā kandidāts starptautiskajā zinātniskajā periodikā ir publicējis vismaz divus recenzētus, oriģinālus zinātniskos rakstus;

– pēdējo triju gadu laikā kandidātam ir viens šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētais zinātniskais raksts un viens apstiprināts starptautiska patenta pieteikums;

– pēdējo triju gadu laikā kandidātam ir viens šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētais zinātniskais raksts un recenzēta zinātniska monogrāfija.

2. Zinātnieks, kas ieņem augstskolas rektora, prorektora, augstskolas fakultātes dekāna, zinātniskā institūta vai koledžas direktora vai direktora vietnieka amatu, nevar ieņemt EK locekļa amatu.

3. Eksperts var tikt ievēlēts tikai vienā EK.

4. Par EK kandidātu nevar izvirzīt ekspertu, kas ir bijis LZP EK loceklis divos iepriekšējos pilnvaru laikos pēc kārtas.

5. EK locekļu kandidātiem jāpiesakās līdz 17.05.2010., iesniedzot savu vai institūcijas iesniegumu un kandidāta anketu LZP Akadēmijas laukumā 1, 326.ist., Rīgā, LV – 1050 no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00.. Kandidāta anketas elektroniskā versija vienlaikus jānosūta uz e–pastu: (DOC vai DOCX formātā).

6. EK locekļa kandidāta anketas veidlapa atrodama pielikumā pie LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 497 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (Sk. LZP mājas lapu Internetā – http://www.lzp.gov.lv / pamatdokumenti).

7. Vēlēšanu komisijas apstiprināto EK locekļu kandidātu anketas tiks ievietotas LZP mājas lapā.

Vēlētāju pieteikšanās kārtība

8. Saskaņā ar “Zinātniskās darbības likuma” 18.pantu vēlētāji ir “konkrētajā zinātnes nozarē Latvijas Republikā strādājošie zinātnieki, kuri kvalifikāciju ieguvuši atbilstoši šā likuma noteikumiem”. Vēlēt ir tiesīgi tie zinātnieki, kuri pēdējos trijos gados piedalījās LZP vai IZM finansētā, starptautiskā vai cita projekta īstenošanā, vai kuriem šajā laika posmā ir vismaz viena zinātniskā publikācija vai patents.

9. Zinātnieki, kuri vēlas pieteikties vēlētāju sarakstā, aizpilda vēlētāja anketu un līdz 21.05.2010. iesniedz to LZP Akadēmijas laukumā 1, 334.ist., Rīgā, LV – 1050 no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00., vai arī nosūta anketu pa pastu, norādot uz aploksnes vienu no piecām ekspertu komisijām.

10. EK vēlētāja anketas veidlapa atrodamā pielikumā pie LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 497 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (sk. LZP mājas lapu Internetā – http://www.lzp.gov.lv / pamatdokumenti).

11. Ar LZP EK vēlēšanu nolikumu varēs iepazīties Internetā LZP mājas lapā pēc adreses: http://www.lzp.gov.lv /pamatdokumenti.

LZP EK vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs E.Bervalds

Pēdējā atjaunošana 16-04-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS