Aizstāvēšana

16-04-2010

2010.gada 30.aprīlī plkst.14.00 Latvijas Universitātes Vēstures muzejā, Raiņa bulvārī 19, LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

JOLANTA PUPURE

aizstāvēs promocijas darbu “Uz mitohondrijiem mērķētu vielu neiro–, kardio– un hepatoprotektīvie efekti anti–HIV vielu toksicitātes modeļos”, medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai farmakoloģijas apakšnozarē.

Recenzenti: prof. Dr. habil. med. Ruta Muceniece, LU; asoc.prof. Dr.med. Antons Skutelis, RSU un Dr.habil.med., prof.emeritus Lembit Allikmets, Tartu Universitāte.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 6. maijā plkst. 11:00 LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, sēžu zālē, promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

EDGARS BUKŠĀNS

par tēmu “Koksnes materiālu ugunsdrošību ietekmējošie faktori un ugunsreakcijas prognozēšana”.

Recenzenti: LLU profesors, Dr.habil.sc.ing. Arnolds Šķēle, LLU profesors, Dr.habil.sc.ing. Arnis Treimanis, Tallinas Tehnoloģijas universitātes profesore, Dr.habil.chem. Urve Kallavus.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2, vai http://llufb.lv/llu–theses.htm.

***

2010. gada 7. maijā plkst. 10:00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.oec. ILZE UPĪTE.

Tēma – “Ieguldījumu atbalsta izmantošana Latvijas lauksaimniecībā”. Recenzenti: promocijas padomes eksperte – Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, LLU EF Grāmatvedības un finanšu katedras vadītāja, profesore; Dr.habil.oec. Arnis Kalniņš, LZA akadēmiķis; Dr.habil.oec. Antoni Mickiewicz, Rietumpomerānijas Tehnoloģiju universitātes (Polija, Ščecina) Ekonomikas fakultātes Agrobiznesa attīstības katedras vadītājs, profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2010. gada 7. maijā plkst. 13:00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.oec. IRĒNA BARAŠKINA.

Tēma – “Bioloģiskās lauksaimniecības preču tirgus un konkurētspēja”. Recenzenti: promocijas padomes eksperte – Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, LLU EF Grāmatvedības un finanšu katedras vadītāja, profesore; Dr.habil.oec. Arnis Kalniņš, LZA akadēmiķis; Dr.habil.oec. Antoni Mickiewicz, Rietumpomerānijas Tehnoloģiju universitātes (Polija, Ščecina) Ekonomikas fakultātes Agrobiznesa attīstības katedras vadītājs, profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2010.gada 12.maijā plkst. 12.00 RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 406. auditorijā Rīgā, Āzenes ielā 16 notiks Arhitektūras nozares promocijas padomes “RTU P–10” atklāta sēde, kurā

RENĀTE ČAUPALE

aizstāvēs promocijas darbu Art Deco estētikas evolūcija Latvijas arhitektūrā starpkaru periodā Polijas, Čehoslovākijas un citu zemju kontekstā” arhitektūras doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas arhitektūras daļas vadītājs, Dr.arch. J. Zilgalvis; arhitekts Dr.arch. J. Lejnieks un Tallinas mākslas akadēmijas profesors Dr.art. M. Kalms.

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem) – > Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Rīgā.

***

2010.gada 12.maijā plkst. 13.00 RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 406. auditorijā Rīgā, Āzenes ielā 16 notiks Arhitektūras nozares promocijas padomes “RTU P–10” atklāta sēde, kurā

ILMĀRS DIRVEIKS

aizstāvēs promocijas darbu “Logs Latvijas arhitektūrā” arhitektūras doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Recenzenti: LMA profesors Dr.habil.art. O. Spārītis; RTU asoc.prof. Dr.arch. U. Bratuškins un arhitekts Dr.arch. J. Lejnieks.

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem) – > Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Rīgā.

***

2010. gada 14. maijā plkst. 10:00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.oec. ILZE STOKMANE.

Tēma – “Baltijas valstu konkurētspēja un attīstības tendences”. Recenzenti: promocijas padomes eksperts – Dr.habil.oec. Oļģerts Krastiņš, LZA akadēmiķis, LU (emeritus) profesors; Dr.habil.oec. Remigijs Počs, LZA korespondētājloceklis, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāns, starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors, Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītājs, profesors; Dr.oec. Maria Parlinska, Varšavas Dzīvības zinātņu universitātes Ekonomikas fakultātes prodekāne, asociētā profesore.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2010. gada 14. maijā plkst. 13:00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.oec. EDĪTE IGAUNE.

Tēma – “Sociālā kapitāla izmantošanas iespējas Pierīgas reģionā”.

Recenzenti: promocijas padomes eksperte – Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, LLU EF Grāmatvedības un finanšu katedras vadītāja, profesore; Dr.oec. Elita Jermolajeva, Daugavpils Universitātes Ekonomikas katedras asoc. profesore; Dr.oec. Zita Tamašauskiene, Šauļu universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Ekonomikas katedras vadītāja, profesore

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2010. gada 14. maijā, plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2., 123. auditorijā

INETA VANAGA

aizstāvēs promocijas darbu “Nezāļu izplatības dinamika un to ierobežošanas iespējas graudaugos augu maiņā Vidzemē” lauksaimniecības doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.agr. Zinta Gaile, LLU Agrobiotehnoloģiju institūta profesore, Promocijas padomes locekle; Dr. agr. Aleksandrs Adamovičs, LLU Agrobiotehnoloģiju institūta profesors; Dr. agr. Veneranda Stramkale, Latgales Lauksaimniecības zinātnes centra vadītāja.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2010.gada 21.maijā plkst. 11.00 LU Cietvielu Fizikas institūtā , Ķengaraga ielā 8, 2. stāva konferenču zālē, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

ANATOLIJS ŠARAKOVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu “Erbija augšup–pārveidotā luminiscence speciāli sintezētos lantānu saturošos fluorīdos” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Jānis Grabis; profesors Ruvins Ferbers un vadošais pētnieks Linards Skuja.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2010.gada 21.maijā plkst. 13.00 LU Cietvielu Fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, 2. stāva konferenču zālē, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

KRIŠJĀNIS ŠMITS

aizstāvēs promocijas darbu “Cirkonija dioksīda nanokristālu luminiscence” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Recenzenti: profesors Ivars Tāle; profesors Andris Ozols un profesors Jurijs Dehtjars. Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2010. gada 28. maijā, plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2., 123. auditorijā

MĀRA BLEIDERE

aizstāvēs promocijas darbu “Graudu kvalitātes izvērtējums lopbarības miežu selekcijai Latvijā” lauksaimniecības doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.biol. Īzaks Rašals, LU Bioloģijas institūta profesors, Promocijas padomes loceklis; Dr. agr. Arta Kronberga, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta vadošā pētniece, direktora vietas izpildītāja; Dr. agr. Maija Gaiķe, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta miežu selekcionāre.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2010. gada 28. maijā, plkst. 14:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2., 123. auditorijā

ILZE APENĪTE

aizstāvēs promocijas darbu “Dzērveņu dzinumu pangodiņa Dasineura vaccinii (Smith) bioloģija, ekoloģija un ekonomiskā nozīme Latvijā” lauksaimniecības doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. biol. Edīte Kaufmane, Latvijas Valsts Augļkopības institūta direktore, Promocijas padomes locekle; Dr. biol. S. Strautiņa, Latvijas Valsts Augļkopības institūta vadošā pētniece; Dr. biol. Voldemārs Spuņģis, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes asociētais profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2010.gada 18.marta atklātā sēdē piešķīra mežzinātņu doktora (Dr. silv.) zinātnisko grādu Mežzinātņu nozares Meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē SIA „Rīgas meži” galvenajai speciālistei meža atjaunošanā UNAI NEIMANEI par promocijas darbu “Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) populāciju fenotipiskā un ģenētiskā daudzveidība Latvijā”.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2010.gada 18.marta atklātā sēdē piešķīra mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātnisko grādu Mežzinātņu nozares Meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” pētniekam AIGARAM INDRIKSONAM par promocijas darbu “Biogēno elementu aprite nosusinātajos mežos”.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

***

2010.gada 23.martā RTU Mašīnzinātnes nozares Mašīnbūves tehnoloģijas un Mēraparātu un metroloģijas apakšnozares promocijas padome P–16 atklātā sēdē DMITRIJS LITVINOVS aizstāvēja promocijas darbu “Divpakāpju planetāro motora–reduktora ar nekustīgu gredzenzobratu vibrāciju pētījumi” un viņam piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: : “par” – 9, “pret” – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

Daugavpils Universitātes Valodniecības nozares sastatāmās un salīdzināmās apakšnozares promocijas padomes sēdē 2010.gada 26. martā INTA VINGRE aizstāvēja promocijas darbu “Dusmu emociju metaforikas kontrastīvais aspekts latviešu un vācu valodā “ filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Valodniecības nozares sastatāmās un salīdzināmās apakšnozares promocijas padomes lēmumu Intai Vingrei piešķirts doktora zinātniskais grāds filoloģijā (Dr.philol.) valodniecības nozarē sastatāmās un salīdzināmās valodniecības apakšnozarē.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–09 Promocijas padome 2010. gada 26.marta sēdē KRISTĪNEI JARVEI piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Promocijas darba tēma “Nodokļu piemērošana kapitāla ienākumiem Latvijas Republikā”.

Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Socioloģijas nozares promocijas padome 2010.gada 7.aprīļa sēdē piešķīra socioloģijas doktora (Dr.sc.soc.) zinātnisko grādu ANDAI ROŽUKALNEI socioloģijas nozarē par promocijas darbu “Latvijas mediju auditorijas žurnālu lasīšanas paradumi”.

Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Veterinārmedicīnas zinātņu nozares promocijas padome 2010. gada 7. aprīlī atklātā sēdē piešķīra Veterinārmedicīnas doktora (Dr. med. vet.) zinātnisko grādu DACEI KEIDĀNEI Veterinārmedicīnas nozarē fizioloģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Kazu intrarumenālā un intraabomazālā pH – dinamika normā un pēc invadēšanas ar Ostertagia circumcincta”.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2010. gada 12.aprīļa sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu EDŽUM ŽEIRIM par promocijas darbu “ E–pakalpojumu sistēmu arhitektūra”.

Balsošanas rezultāti: par – 11 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS