Aizstāvēšana

17-12-2009

2010. gada 7. janvārī plkst. 14:30 RTU Transporta un satiksmes zinātnes nozares RTU Promocijas padomes P-20 atklātajā sēdē Rīgā, Lomonosova ielā 1, V korpusā, 218. auditorijā

SERGEJS MIHAILOVS

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Ar alumīntermīta metodi metinātu dzelzceļa sliežu savienojumu izpēte” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.sc.ing. V. Mironovs (Rīgas Tehniskā universitāte), prof. Dr.habil.sc.ing. S. Doroško (Rīgas Tehniskā universitāte) un prof. Dr.habil.sc.ing. M. Bogdevičius (Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5.

***

Latvijas Policijas akadēmijas juridiskās zinātnes promocijas padome 2009. gada 17. novembra sēdē piešķīra juridiskās zinātnes doktora (Dr. iur.) zinātnisko grādu LARISAI SAUKĀNEI krimināltiesību apakšnozarē par promocijas darbu “Ceļu satiksmes drošības krimināltiesiskā reglamentācija”.

Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Policijas akadēmijas juridiskās zinātnes promocijas padome 2009. gada 19. novembra sēdē piešķīra juridiskās zinātnes doktora (Dr. iur.) zinātnisko grādu HELĒNAI PURVIŅAI krimināltiesību apakšnozarē par promocijas darbu “Brīvības atņemšanai alternatīvie sodi un to izpilde Latvijā”.

Balsošanas rezultāti: par – 8; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Policijas akadēmijas juridiskās zinātnes promocijas padome 2009. gada 19. novembra sēdē piešķīra juridiskās zinātnes doktora (Dr. iur.) zinātnisko grādu JĀNIM TEIVĀNAM-TREINOVSKIM krimināltiesību apakšnozarē par promocijas darbu “Probācijas dienesta darbības pilnveidošanas problēmas Latvijā”.

Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Liepājas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2009. gada 24. novembrī VELGA LAUGALE aizstāvēja promocijas darbu “Izglītības iestāžu nosaukumi latviešu valodā: lingvistiskais aspekts” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

Ar Liepājas Universitātes Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes lēmumu Velgai Laugalei tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds valodniecības nozares latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē.

***

Ķīmijas nozares promocijas padome “RTU P-01” 2009. gada 1. decembra sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr. chem.) IGORAM URBANOVIČAM par promocijas darbu “Ātrās pirolīzes izmantošana koksnes kompleksai (bezatlikuma) pārstrādei”.

Balsošanas rezultāti: piešķirt – 16, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LSPA Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2009.gada 15.decembrī ŽERMĒNA VAZNE aizstāvēja promocijas darbu “Spēlētāju psihiskā noturība un komandas saliedētība 16 – 20 gadu veciem basketbolistiem” un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 18-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS