Aizstāvēšana

3-12-2009

2009. gada 22. decembrī pulksten 9.00 Latvijas Policijas akadēmijas Konferenču zālē (Rīgā, Ezermalas ielā 8) paredzēta

JURA BEIKMAŅA

promocijas darba “operatīvā informācijas analīze noziegumu atklāšanā” aizstāvēšana juridisko zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.iur. Andrejs Vilks (Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte); akadēmiķis Dr.iur. Tālavs Jundzis (Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa); profesors Dr.iur. Vitolds Zahars (Latvijas Policijas akadēmijas Krimināltiesību katedra).

Ar promocijas darbiem var iepazīties Latvijas Policijas akadēmijas mājas lapā www.polak.edu.lv/zinante un Latvijas Policijas akadēmijas Fundamentālajā bibliotēkā Rīgā, Ezermalas ielā 8.

***

2009. gada 22. decembrī plkst.13.00 Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātajā sēdē Daugavpilī, Vienības ielā 13, 311. auditorijā

MIHAILS PUPIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Eiropas purva bruņurupucis Emys orbicularis (linnaeus, 1758) un tā ekoloģijas aspekti uz sugas areāla ziemeļu robežas latvijā” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol., Voldemārs Spuņģis (Latvijas Universitāte); Dr. biol., Andris Čeirāns (Latvijas Universitāte); Dr. biol., Muza Kirjušina (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkas Bibliogrāfijas un informācijas nodaļā Saules ielā 1/3, B202. auditorijā un interneta lapā http://www.du.lv/lv/zinatne/promocija/darbi.

***

2009. gada 22. decembrī plkst. 14.00 RTU Vides zinātnes nozares promocijas padomes “RTU P–19” atklātajā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1, 21. telpā

DARJA MARKOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Bioetanola pārveidošanas un ūdeņraža iegūšanas procesu izpēte lietošanai kurināmā elementu iekārtās” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.sc.ing. Ivars Veidenbergs (RTU), asoc. prof. Dr.sc.ing. Ivars Kudreņickis (LU), prof. Dr.habil.sc.ing. Gintaras Denafas (Kauņas Tehnoloģiskā Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskās bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5, kā arī elektroniski RTU mājas lapā http://www.rtu.lv 

***

2009. gada 22.decembrī plkst. 14.30 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117 telpā notiks ”RTU – P14” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

ILJA KORAGO

par tēmu “Vilcienu kustības regulējošo sistēmu funkcionālā drošuma un drošības paaugstināšanas metodes”.

Recenzenti: prof. Dr.habil.sc.ing. I. Raņķis (RTU, Latvija); profesors Dr.sc.ing. J.Lauģis (Tallinas Tehnoloģiskā universitāte, Igaunija); Dr.sc. ing. B.Pernikis (Latvijas dzelzceļš).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2009.gada 17.novembra sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu EVIJAI STRIKAI klīniskās psiholoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Tiesu psihiatriskajā vai kompleksajā tiesu psiholoģiskajā un psihiatriskajā ekspertīzē nonākušo likumpārkāpēju personības raksturojums”.

Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – 0; nederīgu biļetenu nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS