Aizstāvēšana

23-10-2009

2009. gada 3.novembrī plkst. 13.00 Parādes ielā 1, Daugavpilī notiks Daugavpils Universitātes Psiholoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JEĻENA JAKOVĻEVA.

Temats: “Profesionālā identitāte profesijas apguves sākumposmā: izglītības pakāpes un kultūras faktoru ietekme”.

Zinātniskā vadītāja: prof., Dr. psych. Anita Pipere.

Recenzenti: vadošā pētniece, Dr.habil. psych. Māra Vīdnere (Daugavpils Universitāte); asoc. profesors, Dr.psych. Ģirts Dimdiņš (Latvijas Universitāte); profesore, Dr.habil.psych. Danguole Beresnevičiene (Viļņas Pedagoģiskās Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Parādes ielā 1, Daugavpils Universitātē Parādes ielā 1 – 224.kab., kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv/.

***

2009.gada 16.novembrī plkst. 15.00 LU Cietvielu Fizikas institūtā , Ķengaraga ielā 8, 2. stāva konferenču zālē, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

JEĻENA BUTIKOVA

aizstāvēs promocijas darbu ”Piemaisījuma sadalījuma lāzerablācijas spektroskopija kodolsintēzes reaktoru karstās sienas materiālu diagnostikai” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Elmārs Blūms; profesors Artūrs Medvids un vadošā pētniece Gunta Ķizāne.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2009. gada 17. novembrī pulksten 13:00 Latvijas Policijas akadēmijas Konferenču zālē (Rīgā, Ezermalas ielā 8) paredzēta

LARISAS SAUKĀNES

promocijas darba “Ceļu satiksmes drošības krimināltiesiskā reglamentācija” aizstāvēšana juridisko zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors, Dr.iur. Uldis Ķinis; Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore, Dr.iur. Ārija Meikališa; Latvijas Policijas akadēmijas Kriminālistikas katedras profesors, Dr.habil.iur. Anrijs Kavalieris.

Ar promocijas darbiem var iepazīties Latvijas Policijas akadēmijas mājas lapā www.polak.edu.lv/zinante un Latvijas Policijas akadēmijas Fundamentālajā bibliotēkā Rīgā, Ezermalas ielā 8.

***

2009. gada 17.novembrī plkst. 14.00 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, V 201 auditorijā), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

EVIJA STRIKA.

Temats: “Tiesu psihiatriskajā vai kompleksajā tiesu psiholoģiskajā un psihiatriskajā ekspertīzē nonākušo likumpārkāpēju personības raksturojums”.

Recenzenti: prof., Dr. psych. Sandra Sebre; doc., Dr. psych. Inta Tiltiņa – Kapel; prof., Dr.psych. Albinas Bagdonas

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2009. gada 24. novembrī plkst. 12.00 Liepājas Universitātē (Liepājā, Lielajā ielā 14, aktu zālē) notiks Liepājas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības nozares latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē aizstāvēs

VELGA LAUGALE.

Promocijas darba temats: “Izglītības iestāžu nosaukumi latviešu valodā: lingvistiskais aspekts”.

Recenzenti: Dr.habil. philol. Dace Markus (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesore), Dr.philol. Jānis Sīlis (Ventspils Augstskolas profesors), Dr.philol. Vilma Šaudiņa (Daugavpils Universitātes profesore).

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā, Liepājā, Lielajā ielā 14.

***

2009.gada 25.novembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Ķirurģijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

HENRIJS OZOLIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Chiari I malformācijas operatīvo kritēriju un racionālās ķirurģiskās tehnikas izstrāde”.

Recenzenti: profesore Guna Laganovska (RSU); Dr.med. Juris Dzenis (P.Stradiņa KUS); Dr.med. Kārlis Kupčs (P.Stradiņa KUS).

Ar promocijas darbiem var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv 

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2009. gada 12.oktobra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu TATJANAI RIKUREI par promocijas darbu “Uz psihofizioloģiskā stāvokļa modeļa balstīto adaptīvo apmācības sistēmu izstrādāšana”.

Balsošanas rezultāti: par – 14 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

Pēdējā atjaunošana 23-10-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS