Aizstāvēšana

3-09-2009

2009.gada 15.septembrī plkst. 14.00 notiks LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

DIĀNA HAMKOVA.

Tēma: “Goda un cieņas krimināltiesiskā aizsardzība”. Recenzenti: asoc.prof., Dr.iur., S.Kazaka; Dr.iur. U.Ķinis; Dr.iur., Anna Serebreņņikova (А.Серебренникова).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv.4, kā arī LU mājaslapā www.lu.lv 

***

2009.gada 21.septembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ILZE ŠALMA

aizstāvēs promocijas darbu “Sintētiskā hidroksiapatīta biomateriālu reaktogenitāte pēc implantācijas žokļu rajona audos”.

Recenzenti: asoc.profesore Valērija Groma (RSU); profesors Ivars Knēts (RTU); vadošais pētnieks Juris Pelšs (Latvijas Organiskās sintēzes institūts).

Ar promocijas darbiem var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2009.gada 23.septembrī plkst. 1000 Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgā, Kaļķu ielā 1 – 119.auditorijā, notiks zinātņu nozares Ķīmijas inženierzinātne, materiālzinātne apakšnozares Tekstila un apģērbu tehnoloģijas promocijas padomes RTU P–11 atklātā sēde, kurā

DAGMĀRA PRĪBERGA

aizstāvēs promocijas darbu “Mežģīņu tehnoloģiju attīstība un lietošanas tradīcijas Latvijas teritorijā” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Kauņas Tehnoloģiju universitātes profesors Dr.habil. sc.ing. V.Milašius, LU Latvijas vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas vadītāja Dr.hist. A.Jansone, Tallinas universitātes amatizglītības katedras vadītāja asociētā profesore Dr.paed. E.Lind, Zagrebas universitātes profesors Dr.sc.ing. Z.Dragčevičs.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2009. gada 25. septembrī plkst. 15.00 RTU Mehānikas un mašīnzinātnes nozaru promocijas padomes atklātajā sēdē Rīgā, Ezermalas ielā 6, 302 auditorijā

ARNIS ZĀĢERIS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu: “Dziļās gāzu reģenerācijas sistēmas tehnisko un termodinamisko parametru optimizācija“ inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: asoc. prof. Dr.sc.ing. Jānis Auziņš (RTU), prof. Dr.sc.ing. Jānis Brūnavs (LJA), prof. Dr.habil.sc.ing. Viktors Sencila (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10; Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5 un Interneta lapā http://www.mmd.rtu.lv/promocijas_darbi.htm

***

2009. gada 25. septembrī plkst.10:00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.oec. LINDA SILIŅA.

Tēma “Kurzemes reģiona lauksaimniecības strukturālā attīstība”. Recenzenti: Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka – Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore; Dr.oec. Laimdota Straujuma – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts sekretāre; Dr. Jonas Jasaitis – Šauļu universitātes Lauksaimniecības attīstības zinātnes centra direktors, Sociālo zinātņu nodaļas asociētais profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2009.gada 28.septembrī plkst. 14.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda b.4, 2.klausītavā LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ANNA MEŽAKA

aizstāvēs promocijas darbu “Epifītisko sūnu un ķērpju ekoloģija lapu koku mežos Latvijā” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Recenzenti: Dr.habil.biol., Valdis Ģirts Balodis, Dr. biol., Liene Salmiņa, PhD, vad. pētn. Nele Ingerpuu . Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulv. 4.

2009.gada 28.septembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ANITA OGINSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Jaundzimušo un zīdaiņu fiziskās attīstības tendenču novērtējums”.

Recenzenti: prof. Līga Aberberga-Augškalne (RSU); emeritētais prof. Haralds Jansons; prof. Helje Kaarma (Igaunija).

Ar promocijas darbiem var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2009. gada 10. jūnijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra INETAI LIPŠAI doktora zinātnisko grādu (Dr. hist.) vēstures zinātnes nozares, Latvijas vēstures apakšnozarē par promocijas darbu “Sabiedriskā tikumība Latvijā 1918.–1940. gads” .

Balsošanas rezultāti: par –9, pret– nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2009. gada 19. jūnijā VERA BOROŅENKO aizstāvēja promocijas darbu “Klasteru loma reģiona konkurētspējas paaugstināšanā” ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgi – nav.

Ar padomes lēmumu Verai Boroņenko piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2009. gada 19. jūnijā INGRĪDA MILLERE aizstāvēja promocijas darbu “Darbības procesi ēdināšanas uzņēmumos Latvijas reģionos” ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgi – nav. Ar padomes lēmumu Ingrīdai Millerei piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā.

***

LSPA Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2009.gada 30.jūnijā ALDONA HOMICA aizstāvēja promocijas darbu “Konstruktīvisma pieeja profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences pilnveidē Latvijas Policijas akadēmijas studentiem” un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2009.gada 2. jūlija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu TĀLIM GŽIBOVSKIM nozaru (mūzikas) pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Jauniešu spēju attīstība sitaminstrumentu spēles apguvē”

Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2009. gada 2. jūlijā ILVA NAKURTE aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Cviterjonu šķidrumu hromatogrāfija un masspektrometrija”. Balsošanas rezultāti: par– 8, pret –nav, nederīgu biļetenu nav. Ilvai Nakurtei ir piešķirts doktora (Dr. chem.) zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares fizikālās ķīmijas apakšnozarē.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2009. gada 2. jūlijā LĪVIJA TOMIŅA aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Ķīmijas uzdevums skolēna domāšanas attīstīšanai”. Balsošanas rezultāti: par– 9, pret –nav, nederīgu biļetenu nav. Līvijai Tomiņai ir piešķirts doktora (Dr. chem.) zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares ķīmijas didaktikas apakšnozarē.

***

LSPA Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2009.gada 3.jūlijā UNA VESETA aizstāvēja promocijas darbu “Pleca locītavas dinamiskā stabilitāte sportā” un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta teorijas un vēstures apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par –7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LSPA Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2009.gada 3.jūlijā IVARS KRAVALIS aizstāvēja promocijas darbu “Studentu vispusīgās fiziskās sagatavošanas pilnveide dienestam policijā” un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2009. gada 21. jūlija sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē ZANDAI PENĒZEI par promocijas darbu “Latvijas lauku ainavas izmaiņas 20. un 21. gadsimtā: cēloņi, procesi un tendences”.  

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 3-09-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS