Aizstāvēšana

3-07-2009

2009. gada 21. jūlijā plkst.14.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

ZANDA PENĒZE.

Tēmats: “Latvijas lauku ainavas izmaiņas 20. un 21. gadsimtā: cēloņi, procesi un tendences”.

Recenzenti: prof. Dr. geogr. Māris Laiviņš, LU Bioloģijas institūts; Dr.soc. Ritma Rungule, LU Filozofijas un socioloģijas institūts; Dr. geogr. Solvita Rūsiņa, LU ĢZZF.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, LU ĢZZF bibliotēkā, kā arī internetā LU mājas lapā.

***

2009. gada 27. augustā plkst. 13.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas Tehnoloģijas fakultātes 145. auditorijā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

ILZE STUMPE-VĪKSNA

aizstāvēs promocijas darbu “Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu saturs pārtikas produktos un tā izmaiņa ražošanas tehnoloģiju ietekmē” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore, Dr.sc.ing. Daina Kārkliņa; Rīgas Tehniskās universitātes profesors, Dr.habil.chem. Valdis Kampars; Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas centra direktora vietniece, Dr.chem. Dace Šantare.

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2009.gada 7.septembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Stomatoloģijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

INESE MAULIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Ortodontiskās ārstēšanas un aukslēju plastikas novērtējums bērniem ar vienpusēju lūpas alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni”.

Recenzenti: profesore Rūta Care (RSU); Dr.habil.med. Lūcija Treimane (valsts emeritētā zinātniece); asoc.profesors Dr.med. Antanas Šidlauskas (Lietuva).

Ar promocijas darbiem var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2009. gada 8. septembrī plkst. 14.30 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 271. telpā RTU Materiālzinātņu nozares RTU promocijas padomes P–18 atklātā sēdē promocijas darbu fizikas zinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

PĀVELS ONUFRIJEVS

par tēmu “Ar lāzera starojumu veidotas pusvadītāju Si, Ge un SiGe virsmas nanostruktūras”.

Recenzenti: Dr.habil.phys. T. Purītis, Dr.phys. L. Fedorenko, Dr.habil. phys. B. Bērziņa.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kā arī internetā RTU mājas lapā: www.rtu.lv/zinātne.

***

2009. gada 9.septembrī plkst.14.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 401. telpā notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

AGNESE PRIEDE

par tēmu “Invazīvie neofīti Latvijas florā: izplatība un dinamika”.

Recenzenti: Dr.geogr. Oļģerts Nikodemus (LU), Dr.geogr. Solvita Rūsiņa (LU), Dr.biol. Viesturs Šulcs (LU Bioloģijas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2009.gada 14.septembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Stomatoloģijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

JEKATERINA GUDKINA

aizstāvēs promocijas darbu “Kariesa riska faktoru noteikšana bērniem 6 un 12 gadu vecumā”.

Recenzenti: profesore Ingrīda Čēma (RSU) PhD; docente Jūlija Narbutaite (Lietuva); docente Dr.med. Irēna Rēvele (valsts emeritētā zinātniece).

Ar promocijas darbiem var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rtu.lv.

***

2009. gada 15. septembrī plkst. 18.00 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes “RTU P–08” atklātā sēdē Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē Āzenes ielā 12, 210. telpā

MĀRIS TĒRAUDS

aizstāvēs promocijas darbu “Jauna veida diskrētie ortogonālie pārveidojumi un ar signālu apstrādes pielietojumiem saistītās kļūdas” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Dr.sc.ing. Guntars Balodis (promocijas padomes P - 08 loceklis); Dr.sc.comp. Modris Greitāns (Elektronikas un datorzinātņu institūts, direktors); Dr.phys. Alberts Kristiņš (LU Cietvielu fizikas institūts, Radioelektronikas nodaļas vadītājs).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Ķīpsalas iela 10; Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā, Tērbatas iela 75; kā arī internetā, RTU mājas lapā www.rtu.lv, sadaļā “doktorantiem” – “promocijas darbi”.

***

2009. gada 15. septembrī plkst. 16:30 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes “RTU P–08” atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12, 210. telpā promocijas darbu inženierzinātņu doktora grāda telekomunikāciju nozarē iegūšanai aizstāvēs

ROLANDS PARTS

par tēmu: “xDSL tehnoloģiju potenciālo iespēju novērtējums vietējos telekomunikāciju tīklos” .

Recenzenti: Dr. habil. sc. ing. E. Pētersons (RTU), Dr. sc. comp. M. Broitmans (EDI), Dr.sc. comp. G. Bārzdiņš (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU zinātniskās bibliotēkas filiāles lasītavā Āzenes ielā 12, Latvijas nacionālajā bibliotēkā, kā arī internetā RTU mājas lapā www.rtu.lv/zinātne/.

***

2009. gada 18. septembrī pulksten 10:00 Latvijas Policijas akadēmijas Konferenču zālē (Rīgā, Ezermalas ielā 8) paredzēta

RISTO PULLATA

promocijas darba “Organizētā noziedzība, kas saistīta ar narkotiku pārvadāšanu Baltijas jūras reģionā: policijas skata punkts” aizstāvēšana juridisko zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes dekāns, asociētais profesors, Dr.habil.iur. Andrejs Vilks; Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors, Dr.habil.iur. Uldis Krastiņš; Latvijas Policijas akadēmijas Kriminālistikas katedras profesors, Dr.iur. Jānis Ivančiks.

Ar promocijas darbiem var iepazīties Latvijas Policijas akadēmijas mājas lapā www.polak.edu.lv/zinante un Latvijas Policijas akadēmijas Fundamentālajā bibliotēkā Rīgā, Ezermalas ielā 8.

***

2009.gada 22. septembrī plkst. 14.00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Krišjāņa Barona ielā 1, Ērģeļu zālē, promocijas padomes atklātā sēdē

JŪLIJA JONĀNE

aizstāvēs promocijas darbu “Latviešu sakrālās mūzikas žanri” mākslas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. phil. Mārtiņš Boiko (JVLMA), prof. Dr. art. Ēvalds Daugulis (Daugavpils Universitāte), Dr. art. Ilze Šarkovska-Liepiņa (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties JVLMA bibliotēkā un mājas lapā www.jvlma.lv 

***

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes sēdē 2009.gada 14.maijā LOLITA JONĀNE aizstāvēja promocijas darbu “Kontekstuālās pieejas īstenošana dabaszinību kompetences pilnveidei vispārējā vidējā izglītībā” pedagoģijas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 5, pret – 0, nederīgu biļetenu nav. Ar Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes lēmumu Lolitai Jonānei piešķirts doktora zinātniskais grāds pedagoģijā (Dr.paed.).

***

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes sēdē 2009.gada 14.maijā MĀRIS ČAČKA aizstāvēja promocijas darbu “ Studentu radošās darbības attīstība mākslas studiju procesā” pedagoģijas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

Ar Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes lēmumu Mārim Čačkam piešķirts doktora zinātniskais grāds pedagoģijā (Dr.paed.).

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2009. gada

11. jūnija sēdē piešķīra bioloģijas doktora zinātnisko grādu (Dr. biol.) vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē SANDARAI POIKĀNEI par promocijas darbu EU–wide lake ecological classification based on phytoplankton biomass parameters” (“Eiropas Savienības ezeru ekoloģiskā klasifikācija pēc fitoplanktona biomasas rādītājiem”).

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2009. gada 17. jūnijā piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu pārtikas zinātnes nozares pārtikas produktu kvalitātes apakšnozarē ALEKSANDRAM VERŠILOVSKIM par promocijas darbu “Jutīgu analītisko metožu izstrāde kancerogēna mikotoksīna –sterigmatocistīna noteikšanai dažādās pārtikas sistēmās”.

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2009. gada 17. jūnijā piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu pārtikas zinātnes nozares pārtikas procesu un iekārtu apakšnozarē INGRĪDAI GAILĪTEI par promocijas darbu “Ogu spiedpalieku novērtējums un piemērotība kviešu maizes tehnoloģijai”.

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2009. gada 18. jūnijā Arhitektūras nozares promocijas padomes “RTU P–10” atklātā sēdē arhitektūras doktora (Dr.arch.) zinātnisko grādu pie-šķīra AGRITAI TIPĀNEI par promocijas darbu “Kurzemes un Zemgales dievnamu arhitektūra”.

Balsošanas rezultāts: piešķirt – 7, nepiešķirt – nav, nederīgas balsošanas zīmes – nav.

***

LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē 2009. gada 25.jūnijā RENĀTE SILIŅA–PIŅĶE aizstāvēja promocijas darbu “Priekšvārdi Rīgā 15. gadsimtā pēc pilsētas ķemerejas reģistra materiāliem”, un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds valodniecības zinātņu nozares ģermāņu valodniecības apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: “par” – 8, “pret” – nav, nederīgi biļeteni nav.

Pēdējā atjaunošana 3-07-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS