Aizstāvēšana

12-06-2009

2009. gada 18. jūnijā plkst.12.00 RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 406. auditorijā notiks Arhitektūras nozares promocijas padomes „RTU P–10” atklātā sēde, kurā

AGRITA TIPĀNE

aizstāvēs promocijas darbu “Kurzemes un Zemgales dievnamu arhitektūra” arhitektūras doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: promocijas padomes P–10 loceklis, Dr. habil.art. O.Spārītis; arhitekts, Dr.arch. J.Lejnieks un RTU Arhitektūras un pilsētbūvniecības katedras asociētais profesors Dr.arch. U.Bratuškins..

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Rīgā.

***

2009. gada 25. jūnijā plkst. 14.00 LU Moderno valodu fakultātē 402.telpā Rīgā, Visvalža ielā 4a notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

RENĀTE SILIŅA–PIŅĶE

aizstāvēs promocijas darbu “Priekšvārdi Rīgā 15.gadsimtā pēc pilsētas Ķemerejas reģistra materiāliem” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. D.Nītiņa, Dr. habil. philol. A.Veisbergs, Dr. philol. I.Brigzna.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.

***

2009.gada 26.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Ķirurģijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ILANS LISAGORS

aizstāvēs promocijas darbu “Akūta pankreatīta kombinēta intensīva terapija, izmantojot hiperbāro oksigenāciju”.

Recenzenti: profesors Jānis Vētra (RSU) Dr. med., Vladimirs Harlamovs (P.Stradiņa KUS virsārsts), Dr.med.docente Jeļena Kolčina (Maskava).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2009.gada 30.jūnijā plkst. 11.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA ) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333, 205.auditorijā

ALDONA HOMIČA

aizstāvēs promocijas darbu “Konstruktīvisma pieeja profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences pilnveidē Latvijas Policijas akadēmijas studentiem”.

Recenzenti: HIF asoc.profesors, Dr.phil. Herbert Zoglowek (Norvēģija); DPU profesors Dr.habil.psych., Dr.habil paed. Aleksejs Vorobjovs; LSPA profesors, Dr.paed. Juris Grants.

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.

***

2009.gada 1.jūlijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Ķirurģijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

IVETA GOLUBOVSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Epidurālā analgēzija pēc ceļa locītavas endoprotezēšanas operācijām: efektivitātes, drošības un organisma atbildes reakcijas salīdzinošais vērtējums atkarībā no analgēzijas veida”.

Recenzenti: profesors Indulis Purviņš (RSU) Dr. med., Andress Sells (Tartu universitāte); profesors Haralds Jansons (Valsts emeritētais zinātnieks).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2009.gada 2. jūlijā plkst. 12.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

TĀLIS GŽIBOVSKIS.

Temats: “Jauniešu spēju attīstība sitaminstrumentu spēles apguvē”. Recenzenti: prof., Dr. paed. Aīda Krūze, Latvijas Universitāte, prof., Dr. paed. Eļena Davidova, Daugavpils Universitāte, prof., Dr. paed. Ilma Grauzdiņa, Latvijas Mūzikas akadēmija.

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2009.gada 2.jūlijā, plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 45.telpā LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ILVA NAKURTE

aizstāvēs promocijas darbu “Cviterjonu šķidrumu hromatogrāfija un masspektrometrija” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. chem. Helēna Kažoka, Dr. chem. Solveiga Rozīte Grīnberga, Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2009.gada 2.jūlijā, plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 45.telpā LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

LĪVIJA TOMIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Ķīmijas uzdevums skolēna domāšanas attīstīšanai” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. paed. Mihails Gorskis, Dr. habil. chem. Edmunds Lukevics, Dr.chem. Algirdas Šulcius (Kauņas Tehniskā universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2009.gada 3.jūlijā plkst. 11.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA ) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333, 205.auditorijā

IVARS KRAVALIS

aizstāvēs promocijas darbu “Studentu vispusīgās fiziskās sagatavošanas pilnveide dienestam policijā”.

Recenzenti: Algirdas Čepulenas, Lithuanian Academy of Physical Education (Kaunas) prof., Dr.h.paed.; Ausma Špona, RPIVA prof., Dr.h.paed.; Leonīds Čupriks, LSPA prof., Dr.paed.

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lap www.lspa.lv.

***

2009.gada 3.jūlijā plkst. 13.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA ) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333, 205.auditorijā

UNA VESETA

aizstāvēs promocijas darbu “Pleca locītavas dinamiskā stabilitāte”.

Recenzenti: Mati Pāāsuke, Tartu univesitātes prof., PhD.; Jānis Vētra, RSU prof., Dr.h.med.; Nikolajs Jaružnijs, LSPA prof., Dr.h.paed.

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā, LSPA mājas lapā www.lspa.lv.

***

2009.gada 13.maijā LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra OSKARAM VILĪTIM datorzinātņu doktora (Dr. sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē “Programmēšanas valodas un sistēmas” par promocijas darbu “Uz metamodeļiem un modeļu transformācijām balstīta grafisko rīku būves platforma”.

Balsošanas rezultāti: piešķirt – 7, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2009. gada 15. maijā LU promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēdē Rīgā, Alberta ielā 10, promocijas darbu ģeoloģijas doktora (Dr. ģeol.) zinātniskā grāda iegūšanai pamatiežu ģeoloģijas apakšnozarē aizstāvēja IVARS ZUPIŅŠ par tēmu “Galvenā devona lauka osteolepiformu kārtas daivspurzivis (Sarcopterygii, Osteolepiformes)”.

Balsošanas rezultāti: piešķirt – 6, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2009. gada 22. maijā RUDĪTE RINKEVIČA aizstāvēja promocijas darbu “Bērnības semiotika 20. gadsimta 20.–30. gadu latviešu prozā Eiropas literatūras kontekstā”.

Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Ar Literatūrzinātnes promocijas padomes lēmumu Rudītei Rinkevičai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē.

***

Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2009. gada 22. maijā ILONA ĻAHA aizstāvēja promocijas darbu “Latviešu un zviedru literārie kontakti (1980–2008)”.

Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Ar Literatūrzinātnes promocijas padomes lēmumu Ilona Ļahai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē.

***

Ķīmijas nozares promocijas padome “RTU P–01” 2009. gada 28. maija sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr. chem.) ķīmijas nozares fizikālās ķīmijas apakšnozarē SVETLANAI ŽIŽKUNAI par promocijas darbu “Hidroksi– un oksosavienojumu katalītiskā oksidēšana ar skābekli šķidrā fāzē”.

Balsošanas rezultāti: piešķirt – 16, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 12-06-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS