LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS UN LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES SADARBĪBAS LĪGUMS

8-05-2009

Latvijas Zinātņu akadēmija un Liepājas Universitāte (turpmāk – puses) vienojas turpināt un padziļināt 2005. gada 7. oktobrī noslēgtajā līgumā deklarēto sadarbību. Abas puses atzīst, ka tikai harmoniska visu Latvijas reģionu attīstība nodrošina Latvijas valsts ilgtspējīgu attīstību. Latvijas Zinātņu akadēmija un Liepājas Universitāte, izmantojot savu zinātnisko potenciālu, pieredzi un autoritāti, var veicināt valsts varas un sabiedrības izpratni par augstākās izglītības un pētniecības izšķirošo nozīmi Latvijas reģionu attīstības disproporciju mazināšanā, jauniešu izglītības iespēju un mūžizglītības nodrošināšanā, aktuālu pētījumu veikšanā, infrastruktūras sakārtošanā un starptautisko sakaru attīstīšanā.

Līgumslēdzējas puses apzinās, ka situācijas uzlabošanai nepieciešamas ne tikai spēcīgas vadošās zinātniskās institūcijas, bet arī augstākās izglītības un pētniecības intelektuālo un materiālo resursu nostiprināšana reģionos.

Latvijas Zinātņu akadēmija un Liepājas Universitāte apņemas:

1. Attīstīt sadarbību zinātniskajā pētniecībā humanitāro, sociālo, eksakto un dabas zinātņu jomā, veicinot pētniecības un augstākās izglītības integrāciju Kurzemes reģionā.

2. Kopīgi veicināt augstākās izglītības un zinātnes prestiža celšanu, iesaistot akadēmisko personālu, studējošos un reģiona institūcijas starptautiskās un valsts pētniecības programmās, kā arī aktuālos lietišķajos pētījumos.

3. Sadarboties līdzekļu piesaistīšanā Latvijas valstij un Kurzemes reģionam aktuālu pētījumu veikšanai.

4. Veidot kopīgu sadarbību ar Saeimas un LR Valdības institūcijām, lai risinātu augstākās izglītības un zinātnes, kā arī reģionālo augstskolu pilnvērtīgas attīstības problēmas.

5. Veicināt Liepājas Universitātes pētniecības struktūrvienību (Kurzemes Humanitārā institūta, Izglītības zinātņu institūta, Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūta, Vadībzinātņu institūta, Mākslas pētījumu laboratorijas, Socioloģisko pētījumu centra) intelektuālā potenciāla pilnveidi un pētniecības infrastruktūras attīstīšanu.

6. Rīkot kopīgus reģionālās un starptautiskās sadarbības pasākumus, seminārus un konferences, pētot Kurzemes etnoģeogrāfisko savdabību, vēsturi, kā arī ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības aktualitātes.

7. Kopīgi darboties zinātnes sasniegumu popularizēšanā, veicināt cilvēkresursu piesaisti zinātnei.

8. Organizēt regulāru zinātnisko izdevumu apmaiņu.

Konkrētu uzdevumu izpildei līgumā minētajos sadarbības aspektos tiks noslēgti atbilstoši sadarbības līgumi.

Juris Ekmanis,

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents

Oskars Zīds,

Liepājas Universitātes rektors

Liepājā, 2009. gada 23. aprīlī

Powered by Elxis - Open Source CMS