Aizstāvēšana

8-05-2009

2009. gada 14.maijā plkst. 16.30 Daugavpils Universitātes Izglītības un Vadības fakultātes 417.telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1, notiks Daugavpils Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

MĀRIS ČAČKA.

Temats: “Studentu radošās darbības attīstība mākslas studiju procesā”.

Zinātniskā vadītāja: Dr. paed., profesore Aleksandra Šļahova.

Recenzenti: profesore Dr. paed. Jeļena Davidova (DU); profesore Dr. paed. Baiba Briede (LLU); profesore Dr. paed. Elita Volāne (RPIVA), profesore Dr. paed. Malgoržata Suswillo (Varmijas un Mazūras Universitāte Olštinā, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latgales Centrālajā bibliotēkā, Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, Daugavpils Universitātes Ilgtspējīgas izglītības institūtā Parādes 1 – 432, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2009. gada 15. maijā plkst. 10:00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā, Latvijas Universitātes promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēdē disertāciju doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā aizstāvēs

IVARS ZUPIŅŠ.

Temats: “Galvenā devona lauka osteolepiformu kārtas daivspurzivis (Sarcopterygii, Osteolepiformes)”.

Recenzenti: Dr. geogr. Laimdota Kalniņa, Latvijas Universitāte; Dr. geol. Lilita Ilga Gailīte, Latvijas Dabas muzejs; PhD Elga Kurika, Tallinas Tehnoloģiju universitātes Ģeoloģijas institūts (Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4 un Akadēmiskajā bibliotēkā, Lielvārdes ielā 4, kā arī internetā LU mājas lapā.

***

2009. gada 28. maijā plkst. 1500 RTU Ķīmijas nozares promocijas padomes “RTU P–01” atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 271. telpā promocijas darbu ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai fizikālās ķīmijas apakšnozarē aizstāvēs

SVETLANA ŽIŽKUNA

par tēmu “Hidroksi– un oksosavienojumu katalītiskā oksidēšana ar skābekli šķidrā fāzē”.

Recenzenti: Dr. chem. M.Jure (RTU), Dr.habil.chem. L.Leite (OSI), Dr.chem. A.Actiņš (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskās bibliotēkas filiāles lasītavā Āzenes ielā 14/24, Latvijas nacionālajā bibliotēkā, kā arī internetā RTU mājas lapā www.rtu.lv/zinātne/.

***

2009. gada 22. maijā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares Stomatoloģijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

SIMONAS GRYBAUSKAS

aizstāvēs promocijas darbu “Viduslaiku un mūsdienu Rīgas un Lietuvas teritoriju iedzīvotāju kraniofaciālā morfoloģija”.

Recenzenti: profesore Dr. med. I.Urtāne; profesors Dr. habil. med. E.Leibur (Tartu universitāte); profesore Dr. habil.med. G.Krūmiņa.

***

2008. gada 29. maijā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares Stomatoloģijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

TOMAS LINKEVICIUS

aizstāvēs promocijas darbu “Smaganu audu biezuma ietekme uz kaula stabilitāti ap zobu implantiem”.

Recenzenti: asoc. profesore Dr. med. V.Peciuliene (Viļņas universitāte); asoc.profesors Dr. med. O.Salum (Tartu universitāte); asoc. profesore Dr. med. U.Soboļeva.

Ar promocijas darbiem var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2009.gada 29.maijā plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā, Raiņa bulvārī 19, LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

GUNTA PURKALNE

aizstāvēs promocijas darbu “Pirmsoperācijas ķīmijterapijas un molekulāro marķieru loma lokāli izplatīta krūts vēža ārstēšanā

medicīnas nozares onkoloģijas un hematoloģijas apakšnozarē medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.med. M.Mihelsons, asoc.prof. Dr.med. G.Trofimovičs, Md, PhD V. Valvere (Igaunija).

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulv. 4.

***

2009. gada 6.martā Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē notika SILVIJAS GROSAS promocijas darba “Jūgendstila perioda plastiskais un gleznieciskais dekors Rīgas 19. un 20. gs. mijas arhitektūrā” aizstāvēšana.

Balsojuma rezultāti par mākslas doktora grāda piešķiršanu: “par” – 8, “pret” – nav, “atturas” – nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2009. gada

13. martā LIGITA BITE aizstāvēja promocijas darbu “Darba vides kvalitāte un tās vadīšana Latvijas reģionu uzņēmumos” ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgi – nav.Ar padomes lēmumu Ligitai Bitei piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā.

Pēdējā atjaunošana 8-05-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS