LZA LMZN darbība 2008. gadā

6-03-2009

2008.gadā Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa (LMZN) sekmīgi īstenoja Zemkopības ministrijas (ZM) finansēto projektu “Forsaita speciālistu tīkla pielietojums lauku politikas atbalstam, lauksaimniecības zinātnes pētījumu un iekārtu datubāzes pilnveidošana un Eiropas lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības prezidentūras nodrošināšana”.

Sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA) tika īstenots ZM Lauku atbalsta dienesta (LAD) finansēts projekts, kas paredz atbalstu nevalstiskajām organizācijām lauksaimniecības jomā.

2008.gada 25.janvārī Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA), LLMZA un ZM parakstīja Nodomu protokolu, kura ietvaros vienojās par brīvprātīgu sadarbību augstāko izglītību, zinātni un praksi apvienojošu dokumentu izstrādē, kopīgu pētījumu veikšanā lauksaimniecības lauku attīstības un meža zinātnes jomā, kopīgu konferenču, izstāžu un citu pasākumu rīkošanā zinātnes sasniegumu popularizēšanai, informācijas apmaiņā starp zinātnes struktūrām un lauksaimnieku profesionālajām organizācijām un speciālistiem starptautiskās sadarbības veicināšanā, kā arī sadarbību citās sfērās.

Kopsapulces

6.jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijā notika LLMZA kopsapulce, kurā kā dalībnieki piedalījās arī vairums LZA LMZN locekļu. Par LLMZA prezidenti atkārtoti ievēlēta akadēmiķe B.Rivža, savukārt viceprezidentu amatus turpmākos trīs gadus ieņems LZA akadēmiķis A. Jemeļjanovs, LLU rektors profesors J. Skujāns un LLU profesore, LZA korespondētājlocekle D.Kārkliņa.

19.decembrī Jelgavas pils aulā norisinājās LLMZA gada kopsapulce, kurā piedalījās LLMZA īstenie, goda un ārzemju locekļi, LZA LMZN , kā arī LZA un ZM vadība, pārstāvji no LLU un tās zinātniskā institūta “Sigra”, Latvijas Universitātes u.c..

Nodaļas organizētās sēdes un izbraukuma sēdes

7.janvārī norisinājās LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde, kurā izskatīja un apstiprināja LZA LMZN un LLMZA darbības pārskatu un 2008.gada plānu.  

11.februārī LZA Senāta zālē notika LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde, kur tika sniegts un apspriests ziņojums par doktorantūras studijām un to attīstības iespējām.

20. – 21.februārī Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē Ekonomikas fakultātē (LLU EF) tika organizēta EF maģistrantu konference “Attīstība daudzveidībā”.

3.martā LZA LMZN sēdē kor.–loc. A. Žūriņš ziņoja par galvenajiem koksnes pirolīzes un kokogļu ražošanas aspektiem, kā arī situāciju Latvijā šajā jomā.  

21.aprīlī tika organizēta LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde, kuras laikā ar zinātniskajiem referātiem uzstājās LLMZA īsteno locekļu kandidāti.

Sēdē tika pārrunāti arī sagatavošanās darbi Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu apvienības konferences organizēšanai Latvijā 2008.gada 28.–31.maijā.

25.aprīlī norisinājās izbraukuma sēde uz Valmieru “Koksnes pirolīzes praktiskie aspekti”, kas uzskatāma par turpinājumu 2008.gada 3.marta sēdei. LZA LMZN locekļi iepazinās arī ar jauno kartona izstrādājumu atliešanas ražotni SIA “V.L.T.”.

28. – 31.maijā Latvijā norisinājās Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības (Apvienība) V Ģenerālasambleja (Asambleja) un saistītais seminārs “Atjaunojamie enerģijas resursi, produkcija un tehnoloģijas”. Līdz ar Asamblejas organizēšanu Latvija ir ieguvusi Apvienības prezidējošās valsts statusu līdz 2010.gadam un par Apvienības prezidenti ievēlēta Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente akadēmiķe B. Rivža.

Par Apvienības viceprezidējošo valsti ir nominēta Ukraina. Latvija kā prezidējošā valsts ir atbildīga par Apvienības statūtos ietverto uzdevumu izpildi, sadarbības nodrošināšanu ar Eiropas Komisiju un citām saistītajām institūcijām, koordinācijas pasākumu nodrošināšanu starp Apvienības dalībvalstīm, jaunu dalībvalstu piesaistīšanu, kā arī Apvienības mājaslapas uzturēšanu.

13.jūnijā LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa sadarbībā ar LZA LMZN organizēja izbraukuma sēdi uz Tērveti ar mērķi iepazīties ar a/s “Agrofirma Tērvete” un a/s “Tērvetes Zirgaudzētava” darbību. Sēdes dalībnieki apmeklēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību pētījumu saimniecību (MPS) “Vecauce”.  

7.jūlijā notika konkursa “Sējējs – Zinātne lauku attīstībai” darbu izvērtēšanas komisijas sēde.

22.septembrī LZA LMZN sēdē ar ziņojumiem par savu darbību un sasniegumiem zinātniskajā jomā uzstājās LZA īstenā locekļa kandidāts prof. A. Treimanis un LZA korespondētājlocekļu kandidāti prof. Z. Gaile un LLU rektors J. Skujāns.

Sēdes noslēgumā lēma par P. Lejiņa vārdbalvas kandidatūrām. Vienbalsīgi tika atbalstīta prof. A. Ružas kandidatūra.

3. oktobrī nodaļas biedri kopā ar Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas, LLU un tās institūta “Sigra” kolēģiem apmeklēja a/s “Valmieras piens”. Izbraukumā piedalījās arī citu LZA nodaļu zinātnieki. Padomes priekšsēdētājs H.Panke, ražošanas vadītājs M.Cers un iepirkumu direktore I.Škoba detalizēti pastāstīja par ražotnes izveidošanu, tās modernizāciju un produktiem.

6.oktobrī nodaļas sēdē LZA korespondētājlocekļa kandidāte prof. I. Pilvere sniedza ziņojumu par savu darbību un sniegumiem zinātnē.

Pēc ziņojuma noklausīšanās sēdes dalībnieki aizklāti balsoja par atbalstu kandidātiem uz LZA vakantajām, vienu īstenā un divām korespondētājlocekļu, vietām.

Balsojuma rezultātā atbalsts tika izteikts īstenā locekļa vietas kandidātam – prof. A.Treimanim. Korespondētājlocekļu kandidātiem – LLU rektoram J. Skujānam un prof. Z. Gailei

21.novembrī Priekuļu Laukaugu selekcijas institūtā notika zinātniskais seminārs, kurā piedalījās institūta zinātnieki, LLMZA prezidija un LZA LMZN locekļi. Saistībā ar starptautisko kartupeļu audzētāju gadu tika noklausīti un apspriesti kartupeļu šķirņu izveidošanas un aizsardzības aktuāli jautājumi.

5.decembrī Rīgas Latviešu biedrības namā zemkopības ministrs M. Roze un vides ministrs R.Vējonis paziņoja konkursa “Sējējs–2008” laureātus un citu nomināciju saņēmējus – lauksaimniekus, lauku uzņēmējus, zinātniekus, jaunos zemniekus, mazpulcēnus, kā arī balvas “Par mūža ieguldījumu” ieguvējus. Konkursa sadaļas “Zinātne lauku attīstībai” iesniegto darbu vērtēšānā sadarbībā ar LLMZA līdzdarbojās arī LZA LMZN pārstāvji.

Apakšgrupā “Zinātnieki” laureāta balvu par darbu “Biodegvielu ražošanas izmantošanas saimnieciski ekonomiskais vērtējums” saņēma akad., Dr.habil.oec. A. Kalniņš.

Komandējumi

2008.gada 18. – 20.septembrī akadēmiķe B. Rivža pie-dalījās XXII EURAGRI (European Agricultural Research Iniative) konferencē Dānijā “Lauksaimniecības izpēti ilgspējīga attīstībai”. Konferences apmeklējuma mērķis līdzdarboties informācijas apmaiņā un priekšlikumu izstrādē par lauksaimniecības pētījumu plānošanu un koordināciju Eiropas Savienībā.

5. – 6.novembrī akadēmiķe B.Rivža apmeklēja Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas 90 gadu jubilejas simpoziju “Risku vadīšana globālajās pārtikas ķēdēs” Helsinkos. Arī Latvija svinēja jubileju šā pasākuma ietvaros – 10 gadi asociācijā. Pasākumā vēl piedalījās vairāki zinātnieki no Latvijas – prof.P. Rivža, prof.I.Turka, prof.V.Jansons.

Izmaiņas nodaļas locekļu sastāvā

Nodaļas sastāvu ir papildinājuši jaunievēlētie korespondētājlocekļi – Dr.habil.ing. J.Skujāns un Dr.agr. Z.Gaile. Savukārt LZA korespondētājloceklis Dr.habil.ing. A.Treimanis ievēlēts par LZA īsteno locekli.

LMZN priekšsēdētāja p.i. A. Treimanis

Pēdējā atjaunošana 6-03-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS