Aizstāvēšana

6-03-2009

2009. gada 25. martā pulksten 12.30 LU Filozofijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības bulvārī 32, 3. auditorijā (2. stāvā)

ŽANETE NARKĒVIČA

aizstāvēs promocijas darbu “Iztēle un valodas jaunrade Pola Rikēra filosofijā” filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. habil. phil. Māra Rubene (LU), prof. Dr. theol. Paskals Marija Jerumanis (Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts), asoc. prof. Dr. phil. Elga Freiberga (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkas zinātniskajā lasītavā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2009.gada 3.aprīlī plkst. 16:00 RTU Būvzinātņu un Enerģētikas zinātņu promocijas padomes P–12 atklātā sēdē, Būvniecības fakultātes sēžu zālē Rīgā, Āzenes ielā 16

SERGEJS VOSTRIKOVS

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas energoresursu attīstības prognozes” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Namejs Zeltiņš (FEI), profesors, Dr.sc.ing. Ivars Bekmanis (SIA “Bek-Konsult”), Dr.sc.ing. Imants Ziemelis (LLU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un internetā: http://www.bf.rtu.lv 

***

2008. gada 19. decembrī Arhitektūras nozares promocijas padomes “RTU P–10” atklātā sēdē arhitektūras doktora (Dr.arch.) zinātnisko grādu piešķīra ZANEI ŠMITAI par promocijas darbu “Publisko bibliotēku arhitektūra Latvijā”.

Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgi – nav.

Pēdējā atjaunošana 6-03-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS