LZA ĢENERĀLSEKRETĀRS ANDREJS SILIŅŠ PAR LZA DARBĪBU 2019. GADĀ

20-03-2020

Tēzes referātam LZA pilnsapulcē

1. Sagatavota Gadagrāmata 2020, kurā ir sniegts vispusīgs Akadēmijas iepriekšējā gada darbības atspoguļojums. Gadagrāmatu paredzēts izsniegt LZA locekļiem pirms Pavasara pilnsapulces. Vislielākā pateicība Gadagrāmatas gatavotājiem un visiem LZA pienākumu pildītājiem.

2. Angļu valodā sagatavots informatīvs materiāls par LZA darbību 2019. gadā, kurā ir iekļauti ārzemju partnerus interesējoši materiāli.

3. Papildus tradicionālajiem pienākumiem, LZA pildīja Audita ieteikumus un saņēma pozitīvu vērtējumu par šo darbu. Diemžēl neizdevās īstenot ieteikumus par nepieciešamību palielināt finansējumu Akadēmijas darbības stimulēšanai. LZA finansējums arī 2020. gadā ir palicis iepriekšējo gadu līmenī, bet relatīvais finansējums no Zinātniskās darbības nodrošināšanas līdzekļiem pēdējos četros gados ir samazinājies trīs reizes.

4. Konkretizēta LZA sadarbība ar Valsts emeritētiem zinātniekiem, lai nodrošinātu grantu saņemšanas stabilitāti.

5. Uz abpusējas izpratnes pamatiem aktivizēta sadarbība ar Latvijas jaunajiem zinātniekiem.

6. Veiktas nopietnas iestrādes, lai iegūtu Augstceltni LZA īpašumā, ar mērķi nodrošināt zinātnes attīstības un inovācijas atbalsta centra izveidi šajā ēkā.

7. Kopumā LZA sekmīgi pilda Hartā, citos LR normatīvajos dokumentos un Statūtos paredzētos pienākumus, īpašu uzmanību pievēršot pasākumiem, kuri ceļ LZA prestižu sabiedrībā.

Powered by Elxis - Open Source CMS