PĒCDOKTORANTŪRAS PROGRAMMAS 3. KĀRTĀ ATBALSTĪTI 82 PIETEIKUMI

20-03-2020

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajā pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta pieteikumu 3. kārtā apstiprināti 82 pieteikumi par kopējo finansējumu vairāk nekā 10 miljoni eiro. Šos projektus īstenos 16 zinātniskās institūcijas un 3 komersanti. Savukārt pētniecības pieteikumu 1. un 2. atlases kārtā ir noslēgti 193 līgumi par kopējo attiecināmo finansējumu vairāk nekā 25,5 miljonu eiro.

Trešajā kārtā apstiprināto pieteikumu vidū 11 ir fundamentālie pētījumi, 67 - rūpnieciskie un ar saimniecisku darbību nesaistīti pētījumi, bet 4 - rūpnieciskie un ar saimniecisko darbību saistīti pētījumi.

Apstiprināto 82 pieteikumu kopējais finansējums ir 10 734 690,73 EUR, no tiem:

 • 11 fundamentālu pētījumu pieteikumu finansējums ir 1471 63,61 EUR;
 • 67 rūpniecisku, ar saimniecisku darbību nesaistītu pētījumu pieteikumu finansējums ir 8 831 189,04 EUR (tai skaitā pārdalīts finansējums 2 809 923,60 EUR apmērā no saimnieciskās darbības pētniecības pieteikumiem pieejamā finansējuma)
 • 4 rūpniecisku ar saimniecisku darbību saistītu pētījumu pieteikumu finansējums ir 432 138,08 EUR.


Uz trešo kārtu bija iesniegti 203 pieteikumi. Noraidīts tika 121 pētniecības pieteikums:

 • 11 pieteikumi tika noraidīti pēc administratīvās un atbilstības vērtēšanas kritērijiem;
 • 59 pieteikumi tika noraidīti zinātniskās kvalitātes dēļ;
 • 51 pētniecības pieteikums tika noraidīts finansējuma nepietiekamības dēļ.


Visu iesniegto pieteikumu kopējā pieprasītā finansējuma summa bija 26 656 822,16 EUR, savukārt pieejamais 3. kārtā bija 15 120 078 EUR, tostarp:

 • Ar saimniecisku darbību nesaistītu fundamentālo pētījumu pieprasītais finansējuma apjoms ir 6555230,53 EUR un pieejamais - 1512007,80 EUR. Tādējādi fundamentālo pieteikumu atlasē uz 1 vietu pretendēja 4,5 projekti.
 • Ar saimniecisku darbību nesaistītu rūpniecisko pētījumu pieprasītais finansējuma apjoms ir 19401847,55 EUR un pieejamais - 6 048031,20 EUR. Tādējādi rūpniecisko pieteikumu atlasē uz 1 vietu pretendēja 2,2 projekti.
 • Ar saimniecisku darbību saistītu pētniecības pieteikumu pieprasītais finansējums ir 699744,08 EUR / pieejamais - 7560039 EUR.


Apstiprinātos pieteikumus īstenos 19 organizācijās, no tām 16 zinātniskās institūcijas un 3 komersanti. Visvairāk pieteikumu ir apstiprināti Rīgas Tehniskajai universitātei (20 pieteikumi), Latvijas Universitātei (19 pieteikumi) un Latvijas Organiskās sintēzes institūtam (10). No apstiprinātajiem pieteikumiem 19 īstenos ārvalstu pēcdoktoranti, to vidū 6 pēcdoktoranti, kuri atgriežas Latvijā pēc doktora studijām vai pētniecības ārzemēs.

Trešajā kārtā apstiprināto pētniecības pieteikumu sadalījums RIS3 jomās:

Biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, biofarmācijas un biotehnoloģiju jomā ir apstiprināti 20 pētniecības pieteikumi (visus iesniegušas zinātniskās institūcijas), no tiem:

 • 2 ir fundamentālie pētījumi,
 • 18 rūpnieciski pētījumi.

Biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, biofarmācijas un biotehnoloģiju jomas apstiprināto pieteikumu finansējuma ir 2 675 616,65 EUR.

Viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomā apstiprināti 26 pētniecības pieteikumi (visus īstenos zinātniskās institūcijas), no kuriem

 • 1 ir fundamentālais pētījums,
 • 25 rūpnieciski pētījumi.

Viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomas apstiprināto pieteikumu finansējums ir 3 478 953,12 EUR.

Zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā apstiprināti 11 pētniecības pieteikumi , no kuriem:

 • 1 ir fundamentālais pētījums,
 • 10 rūpnieciski pētījumi (vienu projektu īstenos komersants).

Zināšanu-ietilpīgas bioekonomikas jomas pieteikumu finansējums ir 1 605 670,80 EUR.

Viedās enerģētikas jomā apstiprināti 5 pētniecības pieteikumi. Šos pieteikumus iesniegušas zinātniskās institūcijas, un tie visi ir rūpnieciski pētījumi.

Viedās enerģētikas jomas pieteikumu finansējums ir 669 029,52 EUR.

Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomā apstiprināti 7 pētniecības pieteikumi:

§ 1 ir fundamentālais pētījums,

§ 6 rūpnieciski pētījumi (vienu īstenos komersants).

Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomā finansējum ir 802 835,28 EUR.

13 pētniecības pieteikumi sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā, no kuriem:

 • 6 ir fundamentālie pētījumi,
 • 7 rūpnieciskie pētījumi (vienu īsteno komersants).


Finansējuma apjoms pieteikumiem, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā, ir 1 739 170,68 EUR.

Trešās kārtas pēcdoktorantu profils:

Salīdzinot ar iepriekšējām kārtām, šajā kārtā ir pieaudzis ārvalstu pēcdoktorantu skaits: 13 ir ārvalstu izcelsmes pētnieki un 6 ir Latvijas izcelsmes pētnieki, kuri atgriežas Latvijā pēc studijām vai darba ārzemēs.  Ārvalstu pētnieki pārstāv šādas valstis: Argentīna, Bulgārija, Indija, Igaunija, Irāna, Krievija, Ķīna, Meksika, Lietuva, Slovēnija, Ukraina.

Vairums 3. kārtas pētnieku doktora grādu ir ieguvuši Latvijā: 31 - Latvijas Universitātē, 22 - Rīgas Tehniskajā universitātē, 10 - citās augstskolās. Savukārt 19 pēcdoktoranti doktora grādu ir ieguvuši ārvalstīs, to starp Argentīnā, Apvienotajā Karalistē, Bulgārijā, Igaunijā, Indijā, Irānā, Itālijā, Krievijā, Lietuvā, Meksikā, Slovēnijā, Ukrainā, Vācijā, Zviedrijā.

Vairums pētnieku doktora zinātniskos grādus ir ieguvuši no 2013. līdz 2015. gadā, bet samērā liels pēcdoktorantu skaits doktora darbus ir aizstāvējuši pavisam nesen -  2019. gadā.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 4. kārtas izsludināšana plānota 2020. gada aprīlī

Plānots, ka pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 4. atlases kārtu Valsts izglītības attīstības aģentūra izsludinās 2020. gada aprīlī, un zinātniskās institūcijas un komersanti pētniecības pieteikumus varēs iesniegt līdz jūnija vidum. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu piešķir, lai attīstītu jauno zinātnieku prasmes un palielinātu zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanu zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī, lai veicinātu pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu. 

Ir paredzēts, ka tuvākajā laikā tiks pieņemti grozījumi 2016. gada 19. janvāra Ministru noteikumos Nr.50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi" (MK noteikumi), nosakot, ka pētniecības īstenošanas termiņš būs līdz 30 mēnešiem un pieejamais finansējums viena pieteikuma īstenošanai būs 111 505 eiro.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts paredzēts fundamentālo vai rūpniecisko pētījumu īstenošanai, tehnoloģisko tiesību aizsardzībai, zināšanu un tehnoloģiju pārnesei, kompetenču pilnveidošanai, starptautiskajai mobilitātei un tīklošanai, bakalauru, maģistru vai doktoru darbu vadīšanai un recenzēšanai, citu pētniecības vai inovācijas projektu sagatavošanai, kā arī sabiedrības informēšanai par pētniecības pieteikuma ietvaros veikto pēcdoktoranta pētījumu, tā norises gaitu un zinātniskajiem rezultātiem.

4. atlases kārtā pieejamais finansējums būs ap 11,5 miljoniem eiro, kuri būs atvēlēti gan ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem, gan ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem. Pētniecības pieteikumus varēs iesniegt pēcdoktoranti, kuri doktora grādu ieguvuši ne agrāk kā 10 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas.

Precīzs pieteikumu iesniegšanas termiņš tiks izsludināts pēc MK noteikumu grozījumu pieņemšanas. Lūdzam sekot līdzi informācijai VIAA mājaslapā: detalizētāka informācija par konkursu, atbalstāmajām darbībām un 4. kārtas nolikums tiks publicēts VIAA mājaslapas sadaļā Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts » Konkursi

Papildu informācija: Līga Mirlina
VIAA Pētniecības un inovācijas atbalsta politikas
nodaļas vecākā eksperte

Pēdējā atjaunošana 20-03-2020
Powered by Elxis - Open Source CMS