LZA ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas darbība 2008.gadā

20-02-2009

2008.gadā nodaļa apvienoja 119 LZA locekļus, t.sk. 39 īstenos, 6 goda, 31 ārzemju un 43 korespondētājlocekļus. Ar nodaļas darbu saistīti 32 LZA goda doktori.

Pārskata periodā Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa (ĶBMZN) organizēja vienu LZA sēdi, 6 nodaļas sēdes un vienu kopsēdi ar Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļu.

 

28. novembrī LZA sēde “ Klimata pārmaiņas un to ietekme”. Sēdi organizēja ĶBMZN (akad. Māris Kļaviņš, Dr.biol. Andris Andrušaitis).

Sēdē tika sniegts pārskats par veiktajiem pētījumiem valsts pētījumu programmas “Klimata pārmaiņas un ūdeņi” ietvaros. Pēc akad. Jura Ekmaņa ievadvārdiem sēdes dalībnieki noklausījās un apsprieda 7 ziņojumus:

– Klimata pārmaiņu raksturs un ietekme (A.Briede, M.Kļaviņš, LU).

– Klimata pārmaiņu ietekme uz iekšējo ūdeņu un jūras hidroloģiskajiem procesiem (U.Bethers, LU; A.Škute, DU).

– Klimata pārmaiņas un lauksaimniecības perspektīvas Latvijā (V.Jansons, LLU).

– Klimata pārmaiņu ietekme uz bioloģiskajiem procesiem iekšējos ūdeņos (G.Spriņģe, LU).

– Klimata pārmaiņu iespējamās ietekmes uz Baltijas jūras krasta procesiem (G.Eberhards, LU).

– Klimata pārmaiņu ietekme uz Baltijas jūras vides procesiem un bioloģisko daudzveidību (J.Aigars, A.Ikauniece, LHEI).

– LR Valsts pētījumu programma “Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” un tās ietekme uz adaptācijas stratēģiju Latvijā (A.Andrušaitis, K.Āboliņa, LU).

Pēc plašām un interesantām debatēm sēdes dalībnieki uzsvēra, ka klimata mainība mūsdienās ir viena no nozīmīgākajām vides aizsardzības problēmām ar lielu tautsaimniecisku nozīmi, un tāpēc šie pētījumi ir viens no prioritāriem zinātnes uzdevumiem Latvijā, lai izstrādātu un īstenotu atbilstošu vides politiku. Savukārt, labās tradīcijas klimata izpētē un ilga meteoroloģisko novērojumu vēsture Latvijā padara veiktos pētījumus starptautiski nozīmīgus.

8.februārī nodaļas pilnsapulcē nodaļas priekšsēdētājs akad. Raimonds Valters sniedza pārskatu par nodaļas un tās locekļu darbību 2007. gadā, kā arī informēja par 2008. gadā plānotajiem pasākumiem. Notika arī nodaļas priekšsēdētāja un nodaļas Padomes vēlēšanas. Par ĶBMZN priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja akad. Raimondu Valteru. Sēdes dalībnieki nobalsoja arī par nodaļas atbalstu akad. J.Ekmaņa ievēlēšanai par LZA prezidentu un akad. J.Stradiņa ievēlēšanai par LZA Senāta priekšsēdētāju. Apstiprināja nodaļas ekspertu komisiju LZA Gustava Vanaga balvas un jauno zinātnieku balvu piešķiršanai. Sēdes turpinājumā tās dalībnieki noklausījās kor.loc. Nikolaja Sjakstes referātu “Hipotēze par DNS pārrāvumu lomu šūnu diferencēšanās procesā”.

14. martā notika ĶBMZN sēde no cikla “2007. gada nozīmīgie zinātniskie sasniegumi”.

LZA kor. loc. Ingrīda Rumba referātā “Bērnu vecuma multifaktoriālās slimības : riska faktoru pētniecība” ziņoja par Latvijā izstrādāto komplekso klīniski ģenētiskās izmeklēšanas metodi bērnu hronisko poligēni determinēto slimību riska faktoru identifikācijai un primārās profilakses ietvara izveidei.

Akad. Vija Kluša referātā “Mildronāta citoprotektīvā darbība: mitohondriji kā šūnas mērķis” uzsvēra, ka mitohondriju bojājuma modeļos pirmo reizi parādīta mildronāta spēja normalizēt šūnas mitohondriālos procesus pirmā kompleksa līmenī, tādējādi parādot šīs vielas darbības mērķi, kam ir izšķiroša nozīme šūnas dzīvotspējas saglabāšanā. Mitohondriju pirmais komplekss ir atslēgas enzīms visā mitohondriālās elpošanas ķēdē, kura bojājumi izraisa virkni tā saucamo mitohondriālo slimību, piemēram, neirodeģeneratīvās slimības (Parkinsona un Alcheimera slimības), diabētu, neiropātijas u.c.

18.aprīlī nodaļas sēdē akad. Gunārs Čipēns nolasīja plašu ziņojumu “2–D Ģenētiskā koda slēptā simetrija un gēnu parametru kvantēšana: dzīvības aizsākums oligonukleotīdu daudzsoļu replikācijas un duplikācijas reakcijās”.

9.maijā notika FTZ un ĶBMZ nodaļu kopsēde no cikla “2007. gada nozīmīgie zinātniskie sasniegumi – Jauni hologrāfisko ierakstu materiāli”. Sēdes dalībnieki noklausījās un apsprieda 3 ziņojumus:

– Azosavienojumi ar iekšmolekulāru lādiņa pārnesi kā universālas darbības hromofori – akad. Valdis Kampars;

– No fotojutīgu arēndiazonija atvasinājumu pētījumiem līdz organiskiem materiāliem virsmas reljefa hologrammu tiešam ierakstam spektra sarkanajā daļā – Dr.chem. Valdis Kokars;

– Tiešais virsmas reljefa hologrammu ieraksts stilbēna azosavienojumos – kor.loc. Andris Ozols.

RTU ķīmiķu un fiziķu koordinētu pētījumu rezultātā izstrādāti jauni fotojutīgi materiāli efektīvu un stabilu virsmas reljefa hologrammu ierakstam, pirmo reizi izmantojot lāzeru spektra sarkanajā daļā. LZA atbalsta tālākus pētījumus.  

17.oktobrī nodaļas sēdes dalībnieki noklausījās jauno LZA locekļu kandidātu zinātniskos ziņojumus: LZA īstenā loc. kandidāti kor.loc. Ruta Muceniece (LU) – “Melanokortīnu receptori: no klonēšanas līdz selektīviem ligandiem” un kor. loc. Nikolajs Sjakste (LU) – “ Pie DNS cieši saistīto proteīnu izpētes perspektīvas”.

Pārskatus par saviem zinātniskajiem pētījumiem sniedza LZA korespondētājlocekļu kandidāti ģeoloģijā Dr.geol. Ervīns Lukševičs (LU) – “Četrkāju mugurkaulnieku izcelšanās un evolūcijas sākumposms” un Dr.geol. Valdis Segliņš (LU) – “Lietišķā ģeoloģija Latvijas zemes dzīļu un iežu noderīgo īpašību zinātniskos pētījumos”. Aizklāti balsojot, nodaļas locekļi atbalstīja visus pretendentus.

24.oktobrī nodaļas sēdē noklausījās un apsprieda LZA korespondētājlocekļu kandidātu zinātniskos ziņojumus – bioloģijā Dr.biol. Arvīds Barševskis (DU) – “Ģints Notiophilus Dum. skrejvaboļu pasaules fauna, sistemātika un izplatība” un Dr.biol. Aija Linē (LBMC) – “Autoantivielas kā biomarķieri ļaundabīgo audzēju diagnostikai, monitoringam un terapijas efektivitātes prognozēšanai”, ķīmijā Dr.chem. Edgars Sūna (LOSI) – “Pētījumi organiskās ķīmijas karstajos punktos. Organokatalīze, mikroviļņi un C–H aktivācija”, medicīnā Dr.med. Andrejs Ērglis (LU) – “5 gadi Latvijas kardioloģijā”. Aizklāti balsojot, nodaļas locekļi izteica atbalstu visiem pretendentiem.

LZA Rudens pilnsapulcē 20. novembrī par akadēmiķi ievēlēja Rutu Mucenieci, par korespondētājlocekļiem – Arvīdu Barševski, Andreju Ērgli, Ervīnu Lukševiču un Edgaru Sūnu.

12. decembra nodaļas sēdi “Vīrusveidīgās daļiņas un jaunas vakcīnas” sagatavoja akad. Pauls Pumpēns. Sēdes dalībnieki noklausījās un apsprieda četrus Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātnieku referātus.

Akad. P.Pumpēns savā ievadreferātā Kas ir VLP? Virus–like particles = Vīrusveidīgās daļiņas” īsumā raksturoja 1985. gadā Elmāra Grēna laboratorijā piedāvātos divus jēdzienus – VLP un VLP proteīnu inženierija – kā jaunu principu bioloģiski aktīvu vielu konstruēšanai. Referātus nolasīja Dr.biol. Kaspars Tārs – “Vīrusveidīgo daļiņu trīsdimensionālā struktūra”, Dr.biol. Irīna Sominska –“Hepatīta B korantigēns kā iecienītais vīrusveidīgo daļiņu modelis”, Dr.biol. Andris Zeltiņš – “Augu vīrusveidīgās daļiņas”. Pēc ziņojumu noklausīšanās risinājās aktīvas un saistošas pārrunas par tajos skartajām problēmām.

Mūžībā aizgājušo nodaļas locekļu atcerei bija veltīti Alfrēda Ieviņa un Mārtiņa Straumaņa piemiņas lasījumi, kurus 23. oktobrī organizēja RTU Neorganiskās ķīmijas institūts, LZA ĶBMZN, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte un Latvijas Ķīmijas vēstures muzejs. Pēc akad. Tāļa Millera ievadvārdiem klātesošie noklausījās Dr.sci.ing. Ilgara Grosvalda referātu “Mārtiņš Straumanis dzīvē un darbā”. Ar ziņojumu “Mārtiņa Straumaņa rentgenogrāfiskie pētījumi ASV” uzstājās Dr. phys. Sergejs Beļakovs. LZA M.Straumaņa – A.Ieviņa balvas laureāte doktorante Elīna Pajuste iepazīstināja ar saviem pētījumiem – “Tritija izdalīšanās no kodolsintēzes materiāliem”. Lasījuma dalībnieki apskatīja par LZA fonda līdzekļiem atjaunoto pieminekli A.Ieviņa un E.Gudrinieces atdusas vietā Meža kapos.

Nodaļas locekļi devuši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā. Četriem no Latvijas Zinātņu akadēmijas nosauktajiem 10 nozīmīgākajiem sasniegumiem autori vai līdzautori ir mūsu nodaļas locekļi:

Atklāts jauns šūnas mehānisms, kas nosaka ļaundabīgo audzēju spēju atjaunoties pēc pretvēža terapijas. Molekulārā līmenī tas paver jaunas iespējas efektīvākai cīņai pret vēzi (akadēmiķe Jekaterina Ērenpreisa, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, sadarbībā ar Sauthemptonas Universitāti, Heidelbergas Universitāti, Vācijas Radiobioloģijas institūtu).

Izstrādāti sintēzes paņēmieni bioloģiski aktīvo savienojumu tīru optisko izomēru iegūšanai, izpētītas to īpašības, kas paplašina iespējas radīt efektīvākus ārstniecības līdzekļus (akad. Ivars Kalviņš un akad. Edmunds Lukevics, kor. locekļi Maija Dambrova, Aivars Krauze un Grigorijs Veinbergs, Latvijas Organiskās sintēzes institūts).

Latvijā pirmo reizi veikta simultāna aizkuņģa dziedzera un nieres transplantācija (vadītājs akad. Rafails Rozentāls, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca).

Izstrādātas jaunas metodes antioksidantu iegūšanai no biomasas un to izmantošanai biodīzeļdegvielas stabilizēšanai (vadītājs akad. Valdis Kampars, Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās ķīmijas institūts, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts).

Jāatzīmē vēl citi nodaļas locekļu nozīmīgi sasniegumi:

• Atklātas jaunas ar G–proteīniem saistīto receptoru antagonistu grupas un klases (akad.G.Duburs, LOSI un kor.loc. J.Kloviņš, LBMC).

• Attīstīta ar retzemju elementiem modificēta itrija–alumīnija granāta (YAG) nanodaļiņu sintēzes metode un to pārstrāde sīkgraudainos augstas cietības materiālos dzirksteļizlādes plazmas procesā (akad. J.Grabis, RTU NĶI).

• Izstrādāti savietotu polimērkompozītu izveides principi un metodes. Radīti jauna veida kompozītmateriāli, kuri izmantojami kā efektīvs pārsienamais materiāls dažādas izcelsmes brūču ārstēšanai (akad. M.Kalniņš, RTU).

• Atklātas jaunas dabasvielu un ķīmioterapeitisko līdzekļu sinerģiskas darbības kompozīcijas audzēju ārstēšanai (akad. I.Kalviņš, LOSI).

• Veikta trīs jaunu proteīnu, kā arī DNS heksamēru un oktamēru telpiskās struktūras noteikšana ar KMR, hemometrijas metožu ieviešana spektru analīzē, in silico metožu apgūšana un pielietošana jaunu ārstniecības vielu izstrādē (akad. E.Liepiņš, LOSI).

• Iegūti jauni metāls–selēns saiti saturoši kompleksi ar augstu un selektīvu citotoksicitāti attiecībā uz vēža šūnām (akad. E.Lukevics, LOSI).

• Selekcionēta un nodota oficiālai reģistrācijai jauna vasaras miežu šķirne, kas ir izveidota, izmantojot augu biotehnoloģijas paņēmienu (akad. Ī.Rašals, LU Bioloģijas institūts un Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts).

• Pirmo reizi iegūts siltuma enerģiju taupošs, nedegošs un porains materiāls no filosilikātiem ar triola tipa piedevu, kas atšķiras no līdz šim zināmiem siltuma enerģiju taupošiem materiāliem ar mazu tilpuma masu un ļoti zemu siltuma vadītspēju. Izstrādāti šī materiāla tehnoloģijas pamatprincipi (akad. U.Sedmalis, RTU).

• Izmantojot Eiropas sinhrotronu radiācijas iespējas, noteikti koksnes šūnu apvalku lignīna nano–daļiņu parametri cietvielā un šķīdumos (kor. loc. J.Grāvītis, LV Koksnes ķīmijas institūts sadarbībā ar Helsinku universitāti).

• Noteikts viens no asins plazmas fermentiem, kas hidrolizē gamma–butirobetaīna esterus ( kor. loc.N.Sjakste, LU).

Izdotas 18 grāmatas, kuru autori vai sastādītāji ir mūsu nodaļas locekļi, t.sk.:

G. Eberhards, J. Lapinskis. Baltijas jūras Latvijas krasta procesi. Atlants. Processes on the Latvian Coast of the Baltic Sea. Atlas. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. – 64 lpp.

G.Eniņš. 100 dižākie un svētākie. – Rīga: AS Lauku Avīze, 2008. – 294 lpp.  

M.Kļaviņš, D.Blumberga, I.Bruņiniece, A.Briede, G.Grišule, A.Andrušaitis, K.Āboliņa. Klimata mainība un globālā sasilšana. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. – 174 lpp.

M. Kļaviņš, O. Nikodemus, V.Segliņš, V.Melecis, M.Vircavs, K.Āboliņa. Vides zinātne. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. – 599 lpp.

S.Lagzdiņa, U.Sedmalis. Silikātu materiālu ķīmijas un tehnoloģijas termini: Terminoloģijas vārdnīca. – Rīga: RTU izdevniecība, 2008. – 267 lpp.

U.Sedmalis, I.Šperberga, G.Sedmale. Simetrija un simetrisku lauku savstarpējā iedarbība. – Rīga: RTU izdevniecība, 2008. – 64 lpp.

R.Valters. Kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopija (pamatkurss), Rīga: RTU izdevniecība, 2008. – 141 lpp. L.Vīksna. Vakcinācija. – Rīga: Nacionālais apgāds, 2008. 252 lpp.

Augsnes diagnostika un apraksts. Sast. A.Kārkliņš. – Jelgava: LLU, 2008. – 336 lpp.

Nieru transplantācija. Atb. redaktori R.Rozentāls, I.Folkmane.— Rīga: Nacionālais apgāds, 2008.– 243 lpp.

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, 1998–2008. Red. kol. I.Rumba, U.Vikmanis, A.Vīksna; sast. A.Vīksna. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. – 200 lpp.

Nodaļas locekļiem piešķirtie apbalvojumi:

LZA korespondētājloceklim Ērikam Kupčem – LZA Lielā medaļa par principiāli jaunu kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas metodoloģijas izstrādāšanu; LZA goda doktoram Aldonim Vēriņam – LR Ministru kabineta balva par nozīmīgu ieguldījumu puķkopības attīstībā Latvijā un LZA A.Grīnhofa–Balklava balva; akad. Gunāram Duburam – LZA un a/s Grindeks balva “Zelta pūce”par nozīmīgu ieguldījumu heterociklisko savienojumu ķīmijā un jaunu zāļu vielu izstrādē; akad. Jānim Stradiņam – LZA un a/s Grindeks balva “Zelta pūce” par ilggadējo un rezultatīvo darbu Latvijas, Baltijas un Eiropas zinātnes vēstures, it īpaši ķīmijas un farmācijas vēstures pētīšanā, popularizēšanā un izcilo zinātnieku pie-miņas iemūžināšanā; akad. Vijai Klušai – LZA, a/s Grindeks, LOSI un LBMC Solomona Hillera balva par darbu kopu “Farmakoloģiskie pētījumi: dioksonijs, peptīdi, dihidropiridīni, mildronāts”; akad. Nikolajam Vederņikovam – LZA Arvīda Kalniņa balva par ieguldījumu koksnes pētniecībā un pārstrādē – par furfurola un metanola vienlaicīgas iegūšanas tehnoloģijas izstrādi; kor. loc. Oļģertam Nikodemusam – LZA, a/s „ITERA” Latvija un RTU attīstības fonda balva par darbu kopu “Ainavas izmaiņas un attīstība Latvijā”; akad. Nikolajam Vederņikovam un LZA Goda doktoram Jānim Polim piešķirtas Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas Zelta medaļas par izgudrotājdarbību; akad. Elmāram Grēnam – Rīgas balva zinātnē par Rīgas skolas izveidošanu molekulārajā bioloģijā; akad. Ruta Muceniece apbalvota ar Latvijas Universitātes Gada balvu zinātnē par labāko oriģinālo pētījujmu; akad. Bruno Andersons saņēmis Meža nozares Gada balvu 2008 “Zelta čiekurs” nominācijā “Par ieguldījumu zinātnē”.

Akad. Māris Kļaviņš un kor. loc. Andrejs Skaģers apbalvoti ar Triju Zvaigžņu ordeni, akad. Jānis Stradiņš un LZA Goda doktors Aldonis Vēriņš – ar Atzinības krustu.

Nodaļas locekļi aktīvi darbojas zinātnes organizatoriskajā darbā.

Akad. E.Grēns ir Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs; akad. B.Andersons, kor.loc. E.Birģele un Dr.h.c.med. J.Vētra ir LZP locekļi. LZP Apvienotajās ekspertu komisijās ievēlēti 16 nodaļas locekļi – V.Baumanis, E.Birģele, G. Duburs, J.Gardovskis, M.Kalniņš, I.Kalviņš, M.Kļaviņš, V.Melecis, M.Murovska, O.Nikodemus, P.Pumpēns, Ī.Rašals, R.Valters, U.Viesturs, P.Zālītis, A.Zicmanis.

Nodaļas locekļi piedalās dažādu projektu ekspertīzē, kā arī darbojas balvu piešķiršanas ekspertu komisijās.

Nodaļas priekšsēdētājs Raimonds Valters

Zinātniskā sekretāre Baiba Ādamsone

Pēdējā atjaunošana 21-02-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS