Aizstāvēšana

20-02-2009

2009.gada 5. martā plkst. 14.00 notiks LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ALDIS PUNDURS.

Tēma: “Pierādīšanas teorija un brīvie pierādījumi jeb pierādījumi ar procesuālu nozīmi kriminālprocesā”.

Recenzenti: asoc.prof., Dr.iur., Sandra Kazaka, Latvijas Policijas akadēmija; prof., Dr.iur., Viktoras Justickis (Mykolas Romeris university, Lietuva); Dr.iur., Jana Zīle (Daugavpils tiesas tiesnese).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Raiņa bulv.19 un Kalpaka bulv.4, kā arī LU mājaslapā www.lu.lv 

***

2009. gada 13. martā plkst. 10.00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212 auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.oec. LIGITA BITE.

Tēma: “Darba vides kvalitāte un tās vadīšana Latvijas reģionu uzņēmumos”.

Recenzenti: profesore Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr.oec. Laimdota Straujuma (RAPLM Valsts sekretāre); asociētais profesors Dr.sc.ing. Ričardus Butkus (Lietuvas Lauksaimniecības universitātes Inženierzinātnes fakultāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2009. gada 13. martā plkst. 13.00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212 auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.oec. INTA SLAVINSKA.

Tēma: “Loģistika reģionu attīstībai”. Recenzenti: profesore Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr.oec. Laimdota Straujuma (RAPLM Valsts sekretāre); profesore Dr.habil.oec. Zita Tamašauskiene (Šauļu universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2009. gada 17. martā plkst. 14.00 LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 204. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

ALEKSEJS TAUBE.

Temats: “Saprāts un neprāts apgaismības kultūrā: postmodernā interpretācija”.

Recenzenti: Dr.philol. Ausma Cimdiņa; Dr.philol. Ella Buceniece; Dr.philol. Elita Saliņa.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes 207. telpā.

***

2008. gada 6.aprīlī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

SIGITA MISIŅA–EGLE

aizstāvēs promocijas darbu “Induktīvās klasifikācijas algoritmu ar inkrementālu apmācību analīze un realizācija” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis (Rīgas Tehniskā universitāte), docents, Dr. sc. comp. Jānis Zuters (Latvijas Universitāte), pētnieks, PhD (sc.tech.) Vitalijs Kolodjažnijs (Bāzeles Universitāte, Šveice).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padome informē, ka SILVIJAS GROSAS promocijas darba “Jūgendstila perioda plastiskais un gleznieciskais dekors Rīgas 19. un 20. gadsimta mijas arhitektūrā” aizstāvēšana recenzenta komandējuma dēļ pārcelta uz 6.martu. Sākums pl.14.00.

***

Latvijas Universitātes matemātikas zinātņu nozares promocijas padome 2009.gada 15.janvāra atklātā sēdē piešķīra matemātikas doktora (Dr.math.) zinātnisko grādu INGRĪDAI UĻJANEI par promocijas darbu “Dažu L–vērtīgu kopu un daudzvērtīgu topoloģisku telpu teorijas pamati”. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2009. gada 6. februārī HELMA JIRGENA aizstāvēja promocijas darbu “Saimnieciskās darbības dažādošanas iespējas Latvijas laukos” ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu nav.

Ar padomes lēmumu Helmai Jirgenai piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2009. gada 6. februārī ELĪNA KONSTANTINOVA aizstāvēja promocijas darbu “Mentorings kā zināšanu pārneses process uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijas laukos” ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgi – nav. Ar padomes lēmumu Elīnai Konstantinovai piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā.

Pēdējā atjaunošana 20-02-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS