Aizstāvēšana

5-12-2019

2019. gada 17. decembrī plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 12, 110. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

KASPARS KĻAVENIEKS

 par tēmu „Metodikas efektīvai atkritumu apsaimniekošanas sektora pārvaldībai".

Recenzenti: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš (Latvijas Universitāte); Dr.sc.ing. Dzintars Jaunzems (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.sc.ing. Raimondas Grubliauskas (Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā.

***

2019. gada 19. decembrī plkst. 11.00 RTU Āzenes ielā 12 k.1, 212. telpā notiks "RTU - P14" Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

JĀNIS MĀRKS.

Tēma: "Vibrāciju modelis mehānisko defektu noteikšanai lieljaudas transformatoru aktīvajā daļā".

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. J. Dirba (RTU, Latvija); Dr.sc.ing. S. Orlova (LZA FEI, Latvija,); Dr. El. Eng. Nick Papaniklaou (DUTH, Grieķija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU mājaslapā http://www.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Paula Valdena ielā 5.

***

2019. gada 19. decembī plkst. 12.00 Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 100. auditorijā

MĀRĪTE SAULĪTE

aizstāvēs promocijas darbu "Podologu karjeras vadības prasmju attīstība studiju procesā" pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai augstskolas pedagoģijā.

Recenzenti: Dr. paed. Linda Daniela (LU); Dr. paed. Velta Ļubkina (RTA); Dr. paed. Alīda Samusēviča (LiepU).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā.

***

2019. gada 19. decembrī plkst. 16.30 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares Promocijas padomes "RTU P-08" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, 212. telpā

ELMĀRS LIPENBERGS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Ilglaicīgi piemērojama novērtēšanas ietvara izstrāde platjoslas interneta pakalpojuma kvalitātes uzraudzībai" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš (RTU, Latvija); Dr.sc.ing. Aleksejs Udaļcovs (RISE - Zviedrijas pētniecības institūts, Zviedrija); Dr.sc.ing. Jūlija Asmus (Valsts izglītības attīstības aģentūra, Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā P. Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājas lapā http://www.rtu.lv.

***

2019. gada 20. decembrī plkst. 12.00 Liepājas Universitātē (Lielā iela 14, 227. telpa) notiks Liepājas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

MAIJA ROČĀNE

aizstāvēs promocijas darbu "Skolēnu pašvadītas mācīšanās veicināšana debašu procesā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.paed. Baiba Briede (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr.paed. Dita Nīmante (Latvijas Universitāte); Dr.paed. Inta Klāsone (Liepājas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14), kā arī LiepU interneta vietnē https://www.liepu.lv/lv/1221/aizstavesanai-iesniegtie-promocijas-darbi.

***

2019. gada 20.  decembrī plkst. 12.00 Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317.  auditorijā

KONSTANTĪNS SAVENKOVS

doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu "Latvijas nacionālās inovācijas sistēmas sadarbīgā modeļa izveides un attīstības konceptuālās pieejas".

Recenzenti: Dr.oec. Tatjana Muravska (Rīgas Stradiņa universitāte), Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija); Ph.D. Marianna Drazhanova (Academy of Sting, Čehija).

Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv.

***

2019. gada 30. decembrī plkst.10.00 Rīgas Tehniskās universitātes Vadībzinātnes un ekonomikas zinātnes promocijas padomes (RTU P-09) atklātā sēdē (Rīgā, Kalnciema ielā 6, 209. auditorijā)

INESE BIUKŠĀNE

aizstāvēs promocijas darbu "Latvijas zivsaimniecības nozares konkurētspējas novērtēšana klastera ietvaros" ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija); Dr.oec. Iluta Arbidāne (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvija); Dr.oec. Vytautas Juščius (Klaipēdas universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Doktorantiem ® Promocija ® Promocijas darbi).

***

2020. gada 3. janvārī plkst. 12.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās zinātnes padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

KARINA PALKOVA

aizstāvēs promocijas darbu "Nepilngadīgo pacientu un ārstniecības personu tiesisko attiecību problemātika ārstniecības procesā".

Recenzenti: Dr.iur. Sandra Kaija (RSU, Latvija); Dr.iur. Ingrīda Veikša (Biznesa augstskolas Turība, Latvija); Dr.iur. Natālija Gutorova (Jaroslava Gudrā Nacionālā juridiskā universitāte, Ukraina).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā kopsavilkumiem RSU mājaslapā.

* * *

2020. gada 3. janvārī plkst. 14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās zinātnes padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

VITA UPENIECE

aizstāvēs promocijas darbu "Preventīvā kara tiesiskais regulējums un tā piemērošanas problēmas".

Recenzenti: Dr.iur. Vitolds Zahars (RSU, Latvija); Dr.iur. Aivars Endziņš (Biznesa augstskola Turība, Latvija); Dr.iur. Georgijs Dinis (Užgorodas Nacionālā universitāte, Ukraina).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un tā kopsavilkumiem RSU mājaslapā.

***

2020. gada 10. janvārī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

LINDA GULBE

aizstāvēs promocijas darbu "Koku vainagu automatizēta kartēšana meža inventarizācijai, izmantojot tālizpētes datu kopīgu apstrādi" datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.comp. L. Niedrīte (LU); Dr.sc.comp. K. Freivalds (LU MII), Dr.geogr. U. Petersons (Tartu universitāte, Igaunija).

Ar darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā, Raiņa b. 19, 203. telpa.

Pēdējā atjaunošana 9-12-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS