Aizstāvēšana

6-02-2009

2009. gada 25. februārī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

DZINTRA KAŽOKA

aizstāvēs promocijas darbu “Sievietes bioloģiskā statusa izvērtējums Latvijā” medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. med. Līga Aberberga-Augškalne (RSU); Dr. habil. med. Haralds Jansons (Valsts emeritēts zinātnieks); Dr.habil. med. Helge Kaarma (Tartu universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2009. gada 26. februārī LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes sēde Valdemāra ielā 48, 45.telpā plkst.14.00 promocijas darbu ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SARMĪTE KATKĒVIČA

par tēmu “Pārgrupēšanās reakcijas jonu šķidrumu vidē”. Recenzenti: Dr. habil.chem. Andris Strakovs, Dr.chem. Edgars Sūna un Dr. habil. chem. Māris Kļaviņš.

***

plkst. 16.00 promocijas darbu ķīmijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

LAURA SĪLE

par tēmu “Bioloģiski aktīvu amlodipīna analogu sintēze un enantiosadalīšana”.

Recenzenti: Dr. habil. chem. Edmunds Lukevics; Dr.chem. Valerians Kauss; Dr.chem. Anda Prikšāne.

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008. gada 2.martā plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P -07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

JĀNIS ŠILIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Iegulto sistēmu topoloģiskā funkciju un arhitektūras kopprojektēšana modeļvadāmās arhitektūras kontekstā” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Leonīds Novickis (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors, Dr.habil.sc.ing. Andris Šnīders (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), asoc.prof., Dr.sc.ing. Leszek Maciaszek (Makkuri Universitāte, Austrālija).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem -> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2009.gada 3.martā plkst. 14.30 LU matemātikas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē (LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 8, 114.telpā) paredzēta

IMADA ALI ŠADĀDA

promocijas darba “Sienas negluduma ietekme uz MHD plūsmas struktūru un sekla ūdens plūsmas struktūru” aizstāvēšana matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. h.mat., Dr.h.fiz. H.Kalis (LU); prof. Dr.h.fiz. O.Lielausis (LZA Fizikas institūts); prof. Dr .mat. R. Vailancourt (Otavas universitāte, Kanāda).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2009.gada 5. martā plkst. 12.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

AURIKA GULBE

Temats: “Metodoloģiskā kultūra topošā klavierspēles skolotāja darbībā” Recenzenti: prof., Dr. habil. paed. Irēna Žogla, Latvijas Universitāte; prof.

Dr. paed. Jeļena Davidova, Daugavpils Universitāte; prof. Dr. habil. paed. Anna Ščerbakova, Maskavas Valsts Pedagoģiskā universitāte.

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2009.gada 15. janvārī sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu INTAI ČAMANEI vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Klases audzinātāja darbība pusaudža pašaudzināšanas sekmēšanā”.

Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – 1; nederīgu biļetenu nav.

***

Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2009. gada 22. janvāra sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) Ģeogrāfijas nozares cilvēka ģeogrāfijas apakšnozarē INETAI GRĪNEI par promocijas darbu “Lauku iedzīvotāju un apdzīvojuma telpiskās struktūras izmaiņas pēc Otrā pasaules kara (Cēsu rajona teritorijas)”.

Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgi biļeteni – nav.

***

Latvijas Universitātes matemātikas zinātņu nozares promocijas padome 2008.gada 11.decembra atklātā sēdē piešķīra matemātikas doktora (Dr. math.) zinātnisko grādu DACEI BONKAI par promocijas darbu “Interpretāciju metode elementārajā matemātikā un matemātikas sacensības pamatskolas vecuma skolēniem”. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

Pēdējā atjaunošana 6-02-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS