LU Cietvielu fizikas institūts izsludina konkursu uz vadītāju vietu

7-11-2019

LU Cietvielu fizikas institūts izsludina konkursu uz vadītāju vietu sekojošās struktūrvienībās: Optisko materiālu laboratorijā, Organisko materiālu laboratorijā, Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorijā un Prototipēšanas laboratorijā.

Amata pienākumu veikšanai nepieciešamās prasības

1. Izglītība: Doktora vai habilitētā doktora zinātniskais grāds fizikā vai pielīdzināmā zinātnes nozarē;

2. Profesionālā pieredze:

- pieredze pētnieciskas struktūrvienības vai zinātnisku projektu vadīšanā;

- pieredze sadarbībā ar teorētiskajām un eksperimentālajām grupām ārpus savas laboratorijas.

3. Profesionālas prasmes:

Optisko materiālu laboratorijas vadītājam:

- pārzināt vielas strukturāla stāvokļa (kristāliskā; amorfā) teorētiskos pamatus un to ietekmi uz materiāla optiskajām un elektriskajām īpašībām;

- pieredze ZrO2, ZnO, SrAl2O4 un citu ar retzemju joniem aktivētu metālu oksīdu (tai skaitā monokristālu, nanopulveru, keramikas un plāno kārtiņu) iegūšanas tehnoloģijās;

- pieredze optisko materiālu raksturošanas eksperimentālajās metodēs;

- spēja orientēties optisko materiālu pielietošanā fotonikas un mikroelektronikas ierīcēs, tai skaitā sensoros, gaismas vados, kosmiskajā tehnikā.

Organisko materiālu laboratorijas vadītājam:

- pārzināt kvantu ķīmisko aprēķinu metodes organisko molekulas struktūras (enerģētiskie līmeņi, elektronu pārejas enerģijas) ietekmes uz vielas optiskajām un elektriskajām īpašībām prognozēšanai;

- pārzināt organisko materiālu plāno kārtiņu iegūšanas tehnoloģijas;

- pieredze iegūto amorfu un polikristālisku organisko materiālu optisko, nelineāri optisko un elektrisko īpašību raksturošanā un pielietojamās metodēs un eksperimentālajās iekārtās;

 - orientēties organisko materiālu pielietošanas iespējās fotonikā un organiskajā elektronikā (tai skaitā, gaismu emitējošās diodēs, cietvielu lāzeros, saules šūnās, elektro-optiskos un optiski-optiskos modulatoros, termoelektriskās ierīcēs). 

Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorijas vadītājam:

- specializācija teorētiskajā fizikā vai cietvielu teorijas jomā;

- vismaz piecu gadu pieredze pašorganizēšanās procesu teorētiskajā modelēšanā;

- vismaz piecu gadu pieredze radiācijas izturīgo materiālu kodolsintēzes reaktoriem teorētiskajā analīzē.

Prototipēšanas laboratorijas vadītājam:

- vismaz 5 gadu pieredze ierīču izgatavošanā un attīstībā tīrtelpu apstākļos;

- pieredze darbā ar mikroveidošanas metodēm un to saistītajām raksturošanas metodēm;

- pieredze multislāņu ierīču dizaina izstrādē;

- pieredze eksperimentu plānošanā (DOE) un statistiskās procesu kontroles ieviešanā.

4. Citas prasmes:

- sadarbības, saskarsmes un komunikācijas prasmes;

- spēja sadarboties ar citām Institūta laboratorijām un ārējiem klientiem;

- prasme lietišķi risināt darba jautājumus gan ar laboratorijas personālu, gan ar LU CFI administrāciju;

- spēja veicināt personāla profesionālo izaugsmi un atjaunošanos;

- spēja piesaistīt projektus ar nacionālo un starptautisko finansējumu;

- prasme ikdienas darbā izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Iesniedzamie dokumenti

Pretendents ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas iesniedz LU CFI Personāla daļā šādus dokumentus:

- iesniegumu par piedalīšanos konkursā;

- dokumentu norakstus, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus;

- pretendenta dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu sarakstu pēdējo 6 gadu laikā, vadīto projektu sarakstu;

- citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

- laboratorijas attīstības stratēģijas izklāstu (1-2 lpp.).

Laboratorijas vadītājs tiks ievēlēts LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskās padomes sēdē. Pirms vēlēšanām notiks pretendentu uzklausīšana paplašinātās Zinātniskās padomes sēdē par viņu redzējumu par laboratorijas vietu LU CFI un tās attīstības plānu.

Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas brīža (līdz 2019. g. 14. novembrim), Ķengaraga ielā 8, 338. istabā vai sekretariātā 204. istabā. Tālrunis uzziņām 67260556.

Powered by Elxis - Open Source CMS