INTERFRAME-LV KONFERENCE LLU ESAF STARPTAUTISKĀS NEDĒĻAS IETVAROS

17-05-2019

2019. gada 10. maijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) Starptautiskās nedēļas ietvaros norisinājās Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īstenotā projekta INTERFRAME-LV, vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža, konference "Economic Science for rural development" / "Ekonomikas zinātne lauku attīstībai".

Starptautiskā dimensija ir valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi" projekta "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā - INTERFRAME-LV" centrālā ass, jo projekta uzdevums ir izpētīt un apzināt Latvijas attīstības starptautiskos kontekstus, panākt starptautisko procesu iespējami pozitīvāku ietekmi uz Latvijas ilgtspējīgu izaugsmi. Starptautiskās konferences, kā šis forums ar dalībniekiem no Skandināvijas, Baltijas valstīm, Polijas u.c., ir viens no rīkiem pārrobežu procesu izzināšanai un sadarbības attīstīšanai. Latvijas pētnieki no LLU un Latvijas Universitātes (LU), šīs augstskolas ir starp LZA partneriem INTERFRAME-LV projektā, prezentēja uzsāktos pētījumus.

Tā Sandris Ancāns pievērsās nepieciešamajām strukturālajām pārmaiņām ilgtspējīgai nacionālās ekonomikas attīstībai. Edmunds Jansons apskatīja reģionālo augstskolu nozīmi un to konkrēto devumu reģiona cilvēkpotenciālā, un ieguldījums ne visur ir vienāds. Lindas Trapānes un Modrītes Pelšes tēma - uzņēmējdarbības atbalsta izaugsmi veicinošie faktori Baltijas reģionā Eiropas Savienības kontekstā. Toms Sanders, Biruta Sloka, Ieva Pūķe, Anastasija Vilciņa - par video izmantošanu darba reklāmās potenciālo kandidātu piesaistei. Biruta Sloka, Inga Jēkabsone - dažādu uzturā regulāri nepieciešamu produktu (gaļa, zivis u.c.) lietošanas iespēju mājsaimniecībās analīze. Natālija Kostrikova, Baiba Rivža - Latvijas ekonomikā izplatītas uzskaites sistēmas (ledger technology) nomainīšanas potenciāls. Evija Rusīte, Biruta Sloka - sadarbības ar darba devējiem ietekme uz augstākās izglītības institūciju reitingu. Dace Ziediņa, Modrīte Pelše - īpašā ekonomiskā zona kā inovāciju veicinātājs mazāk attīstītos reģionos.

Projekta INTERFRAME-LV mērķis ir arī jauno zinātnieku sagatavošana atbilstoši izpētītajiem aktuālajiem tautsaimniecības attīstības uzstādījumiem, tālab svarīga ir doktorantu iesaiste pētījumos un iespēja viņiem prezentēt rezultātus starptautiskās konferencēs, kā tas notika šajā gadījumā.

Sagatavoja Ausma Mukāne

Powered by Elxis - Open Source CMS