RSU STARPTAUTISKĀ KONFERENCĒ DISKUTĒ, KĀ PILNVEIDOT PSIHOLOĢISKO PALĪDZĪBU

17-05-2019

No 25. līdz 27. aprīlim Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā notika 5. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja", kurā piedalījās Latvijas un ārvalstu dažādu jomu eksperti.

RSU ieguldījums valsts pētījumu programmā

Konferenci iesāka simpozijs, kas bija veltīts valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" 3. projektam "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā" (INTERFRAME-LV). Iepazīstinot ar projekta norisi, tā vadītāja, LZA akadēmiķe Baiba Rivža uzsvēra, cik nozīmīgs projekta uzdevums ir novērtēt gan tautsaimniecības, gan šodienas sabiedrības modeļa atbilstību modernajiem izaicinājumiem Eiropā un pasaulē kopumā, kā arī izstrādāt vadlīnijas Latvijas valsts ilgtspējīgai attīstībai. Tādejādi tiek sniegts ieguldījums uz pierādījumiem balstītas politikas plānošanā un izstrādē.

Projekta ietvaros šogad tiek novērtēts kā ģeopolitiskie notikumi, valstu drošības apdraudējumi, klimata izmaiņas, globāli sabiedrības radikalizācijas procesi, noslāņošanās un novecošana, kā arī digitalizācijas izplatīšanās ietekmē Latviju.

RSU jau šobrīd ir devusi nozīmīgu ieguldījumu projekta mērķu sasniegšanā, izstrādājot promocijas darbus, apkopojot starptautiskos un Latvijas dokumentus, veicot socioloģisko aptauju, piedaloties dažādās starptautiskās zinātniskās konferencēs, analizējot datus par drošības uztveri sabiedrībā un aktīvi sadarbojoties ar partneriem, piemēram, EK pārstāvniecību Latvijā, LDDK, Latvijas Žurnālistu asociāciju un citiem. Nākamajā gadā projekta ietvaros tiks analizēta darba devēju un ņēmēju, sabiedriskā un privātā kapitāla sadarbība, zināšanu un praktisko iemaņu tuvināšana, kā arī tolerance un iejūtība mūsdienu sabiedrībā. Savukārt 2021. gadā tiks izstrādāti tautsaimniecības un sabiedrības modeļa izveides stratēģiskie pamatvirzieni. Projekta īstenošanā kopā ar RSU ir iesaistītas vadošās Latvijas augstskolas, kas ir izcils sadarbības piemērs, jo katra no augstskolām atbilstoši tās specifikai dot savu augstas raudzes pienesumu.

Dr.psych. Kristīne Mārtinsone,
RSU profesore


RSU profesore Kristīne Mārtinsone, akadēmiķe Baiba Rivža

Foto no RSU arhīva

Powered by Elxis - Open Source CMS