Aizstāvēšana

17-05-2019

2019. gada 21. maijā plkst. 10.00 Biznesa augstskolā Turība, Rīgā, Graudu ielā 68, C108. telpā notiks promocijas padomes Vadībzinātnē atklātā sēde, kurā

ANDRIS VANAGS

Aizstāvēs promocijas darbu "Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas iespējas, izmantojot partnerības pilnveidošanas modeli".

Recenzenti: Dr.oec. Artūrs Zeps, Dr.oec. Jānis Vanags, PhD Maria Kovāčova.

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība Bibliotēkā, Rīgā, Graudu ielā 68.

***

2019. gada 31. maijā plkst. 13.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ainavu arhitektūras katedras telpās Rīgas ielā 22, Jelgavā, Valdekas pils zālē

AIJA GRIETĒNA

aizstāvēs promocijas darbu "Ainavu telpas un iekštelpas mijiedarbe Latvijas izglītības un mākslas ēku arhitektūrā" doktora grāda iegūšanai arhitektūras nozarē ainavu arhitektūras apakšnozarē.

Recenzenti: Dr. Elke Mertens (Neubrandenburgas Lietišķo zinātņu Universitāte, Vācija); Dr. Kestutis Zaleckis (Kauņas Tehniskā Universitāte, Lietuva); Dr. Kadri Maikov (Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2019. gada 3. jūnijā plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P-07 atklātajā sēdē Rīgā, Sētas ielā 1, 202. auditorijā

JEGORS FJODOROVS

aizstāvēs promocijas darbu "Riska prognozēšana nepārtraukto laika modeļu ietvaros tehnoloģiju un tirgus novērtēšanai" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Jānis Grabis (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija); Dr.sc.ing. Irina Arhipova (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija); PhD Gintautas Tamulevičius (Viļņas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv  (Doktorantiem -> Promocija -> Promocijas darbi).

***

2019. gada 10. jūnijā plkst. 14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P-07 atklātajā sēdē Rīgā, Sētas ielā 1, 202. auditorijā

SINTIJA PETROVIČA

aizstāvēs promocijas darbu "Pedagoģiskā moduļa realizācija emocionāli intelektuālā mācību sistēmā" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Zigurds Markovičs (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija); Dr.sc.ing. Arnis Cīrulis (Vidzemes Augstskola, Latvija); Dr. Ginevra Castellano (Upsalas Universitāte, Zviedrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv  (Doktorantiem -> Promocija -> Promocijas darbi). 

***

2019. gada 14. jūnijā plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

MAKSIMS DIMITRIJEVS

aizstāvēs promocijas darbu "Varbūtiskās skaitļošanas un pārbaudes pārākums pār Tjūringa mašīnām" datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.comp. J. Vīksna (LU), Dr.rer.nat. M. Holcers (Gīsenes Justus-Lībiga-Universitāte, Vācija), Dr. M.Vilagra (Nacionālā Universitāte, Paragvaja).

Ar darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā, Raiņa b. 19, 203. telpā.

***

2019. gada 17. jūnijā plkst. 11.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes  Pedagoģijas promocijas padomes atklātajā sēdē Jelgavā, J. Čakstes bulv. 5 LLU Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūtā 502. auditorijā

TATJANA ŠINKUS

aizstāvēs promocijas darbu "Transformative Learning for Professional English Language Competence Development in Business Administration Studies" ("Transformatīvā mācīšanās profesionālās angļu valodas kompetences attīstībai uzņēmējdarbības vadības studijās") pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.paed. Ineta Lūka (Biznesa augstskola "Turība"); Dr.paed. Astrīda Skrinda (DU); Dr.paed. Vija Dišlere (LLU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2019. gada 18. jūnijā plkst. 14.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 402. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

AUSTRA CELMIŅA- ĶEIRĀNE.

Temats - "Latviešu mitoloģija vizuālā un verbālā tekstā (1880-1945)".

Recenzenti: Dr.art. Valdis Muktupāvels (LU), Dr.philol. Gatis Ozoliņš (DU); Dr.art. Kristiāna Ābele (LMA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

***

2019. gada 18. jūnijā, plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 702. telpā, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātajā sēdē

ANNA ŅIKITJUKA

aizstāvēs promocijas darbu: "Metaloproteināžu HDAC un ADAM potenciālo inhibitoru iegūšana un ar to saistīta sintēzes metožu izveide" ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.chem. Edgars Sūna (LU), Dr.chem. Ērika Bizdēna (RTU), Dr.chem. Vilnis Liepiņš (SIA "Bapeks").

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2019. gada 30. aprīlī RTU Transporta un satiksmes nozaru promocijas padomes P-22 atklātā sēdē RUTA BOGDANE aizstāvēja promocijas darbu un viņai piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu "Transporta un satiksmes" nozares "Gaisa transports un infrastruktūra" apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 1.

***

2019. gada 30. aprīlī RTU Transporta un satiksmes nozaru promocijas padomes P-22 atklātā sēdē VLADISLAVS ŽAVTKĒVIČS aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu "Transporta un satiksmes" nozares "Ūdens transports un infrastruktūra" apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2019. gada 10. maijā INESE GAVARĀNE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts bioloģijas doktora zinātniskais grāds (Dr.biol.) bioloģijas nozarē ekoloģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2019. gada 10. maijā ARTIM KINĒNAM tika piešķirts ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr.chem.) ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 20-05-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS