VALSTS EMERITĒTĀ ZINĀTNIEKA STATUSS PIEŠĶIRTS 46 ZINĀTNIEKIEM

5-04-2019

Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr. 692 par valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtību, Latvijas Zinātņu akadēmija apstiprinājusi Valsts emeritēto zinātnieku padomes 2019. gada 25. marta lēmumu par valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanu 46 zinātniekiem:

Dr.agr. Aleksandram ADAMOVIČAM
Dr.habil.math. Agnim ANDŽĀNAM
Dr.iur. Romānam APSĪTIM
Dr.habil.sc.ing. Voldemāram BARKĀNAM
Dr.silv. Imantam BAUMANIM
Dr.chem. Ērikai BIZDĒNAI
Dr.habil.philol. Brigitai BUŠMANEI
Dr.habil.phys. Vilnim DIMZAM
Dr.habil.chem. Tatjanai DIŽBITEI
Dr.habil.chem. Gaļinai DOBELEI
Dr.chem. Mendelam FLEIŠERAM
Dr.habil.phys. Ernai GAILĪTEI
Dr.habil.med. Dacei GARDOVSKAI
Dr.habil.sc.ing. Jānim GRABIM
Dr.habil.chem. Jānim GRĀVĪTIM
Dr.paed. Uldim GRĀVĪTIM
Dr.philol. Gundegai GRĪNUMAI
Dr.habil.philol. Zaigai IKEREI
Dr.agr. Birutai JANSONEI
Dr.sc.ing. Viesturam JANSONAM
Dr.habil.chem. Ivaram KALVIŅAM
Dr.habil.agr. Aldim KĀRKLIŅAM
Dr.chem. Jurim KATKEVIČAM
Dr.habil.biol. Tatjanai KOZLOVSKAI
Dr.biol., Dr.habil.geogr. Mārim LAIVIŅAM
Dr.habil.sc.ing. Imantam MATĪSAM
Dr.habil.phys. Artūram MEDVIDAM
Dr.biol. Viesturam MELECIM
Dr.habil.sc.ing. Jurijam MERKURJEVAM
Dr.phys. Fainai MUKTEPĀVELAI
Dr.med. Modrai MUROVSKAI
Dr.habil.med. Ivetai OZOLANTAI
Dr.chem. Regīnai RENHOFAI
Dr.biol. Alfredam RIPAM
Dr.habil.sc.ing. Pēterim RIVŽAM
Dr.phys. Atim SKUDRAM
Dr.habil.phys. Mārim SPRIŅĢIM
Dr.chem. Vladislavam STONKUM
Dr.habil.sc.ing. Pēterim ŠIPKOVAM
Dr.agr. Regīnai TIMBAREI
Dr.med. Ilgai URTĀNEI
Dr.habil.med. Indulim VANAGAM
Dr.phys. Maijai ZAĶEI
Dr.habil.biol. Henrikam ZENKEVIČAM
Dr.chem. Dainai ZICĀNEI
Dr.habil.paed. Irēnai ŽOGLAI

Informāciju sagatavoja:
Baiba Ādamsone,
Valsts emeritēto zinātnieku padomes sekretāre

Powered by Elxis - Open Source CMS