Aizstāvēšana

5-04-2019

2019. gada 15. aprīlī plkst. 15.00 LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, 201. telpā, LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

TOMS BEINERTS

aizstāvēs promocijas darbu "MHD sistēmu ar rotējošiem magnētiskiem dipoliem radīto hidrodinamisko plūsmu izpēte" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.phys. Jānis Virbulis (LU); Dr.habil.phys. Jurijs Dehtjars (RTU); Dr.phys. Valdis Bojarēvičs (Griničas universitāte, Anglija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19 un Akadēmiskajā bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10.

***

2019. gada 25. aprīlī plkst. 11.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P-05 atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

IGORS MOŠKINS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Solving Power Facility Development Tasks in Market-economy and Uncertainty Conditions" (Energoobjektu attīstības uzdevumu atrisināšana tirgus ekonomikas un nenoteiktības apstākļos) inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Mutule (RTU), Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs, (Režīmu un plānošanas dienesta projektu vadītājs, AS Augstsprieguma tīkls), Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius, (Lietuvas enerģētikas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā: http://www.rtu.lv.

***

2019. gada 26. aprīlī plkst. 9.00 Rīgā, Ķīpsalas ielā 6, 117. telpā RTU promocijas padomes P-11 Materiālzinātnes nozarē tekstila un apģērbu tehnoloģijas un koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozarēs atklātajā sēdē

ZANE ZELČA

aizstāvēs promocijas darbu „Kaņepju bāzes kompozītu sortimenta paplašināšana un tehnoloģiju optimizācija" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Uldis Spulle (LLU, Latvija), Dr.sc.ing. Remo Merijs-Meri (RTU, Latvija), Dr.sc.ing. Rimvydas Milašius (KTU, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā https://www.rtu.lv/ .

***

2019. gada 26. aprīlī plkst. 11.00 Latvijas Universitātes (LU) Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē Rīgā, Lauvas ielā 4, 210. auditorijā, promocijas darbu doktora zinātniskā grāda politikas zinātnē iegūšanai aizstāvēs

RIHARDS BAMBALS

par tēmu "Cilvēkdrošība kā nacionālā interese ārpolitikā: Japānas, Kanādas un Norvēģijas gadījumu analīze".

Recenzenti: Dr.sc.pol. Toms Rostoks (Latvijas Universitāte); Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa (Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija); PhD Juris Pupčenoks (Marist College, New York, ASV).

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā http://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas-darbi/

***

2019. gada 30. aprīlī plkst. 14.00 RTU Transporta un satiksmes nozares Promocijas padomes "RTU P-22" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Aeronautikas institūtā, Lauvas ielā 8, 218. telpā

VLADISLAVS ŽAVTKĒVIČS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Tālvadības gaisa kuģu pielietošana jūras akvatorijas ekoloģiskajā monitoringa uzdevumu risināšanai".

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.habil.sc.ing. Zbigniew Koruba (Kielces Tehnoloģiju universitāte, Polija), Dr.habil.sc.ing. Eduardas Lasauskas (Vilnius Gediminas Technical University, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas iela 3, kā arī elektroniski RTU mājas lapā http://www.rtu.lv.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2019. gada 26. martā ANNA AUZIŅA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas zinātniskais doktora grāds (Dr.philol.) literatūrzinātnes nozarē, latviešu literatūras vēstures apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 5, pret - 2, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 9-04-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS