Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulce 2008.gada 20.novembrī

20-12-2008

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS JAUNIEVĒLĒTO LOCEKĻU ĪSAS BIOGRĀFIJAS

Turpinājums. Sākums skat. “ZV” Nr.19

KORESPONDĒTĀJLOCEKĻI

Fizikas un tehniskās zinātnes:

Jānis Auziņš – dz. 25. 07. 1950., Dr.sc.ing. RTU Mehānikas institūts, Mašīnu un mehānismu dinamikas problēmu laboratorija, vadošais pētnieks. RTU asociētais profesors kopš 1987. gada. Zinātnisko pētījumu virzieni: mehatronisku sistēmu dinamika, mašīnu un konstrukciju optimizācija, eksperimentu plānošana un analīze, tajā skaitā kosmisko robotu (BURAN) izstrāde.

3 doktora disertāciju vadītājs.

Publicētie darbi: pavisam 170, t.sk. 2 grāmatas, 55 zin. raksti (33 starpt.), 3 LR patenti, 47 konf.mat., 61 konf.tēzes.

Zinātniskie projekti: 2 LZP projektu , 2 IZM grantu vadītājs, ES 5. un 6. ietvarprogrammas projektu POSICOSS, SANDWICH, COCOMAT, INTERSHIP, AURORA izpildītājs.

Stažēšanās Konstances tehniskajā augstskolā un Brandenburgas tehniskajā augstskolā Vācijā.

Mehānikas un mašīnzinātnes nozaru promocijas padomes loceklis.

Balvas: LPSR Valsts prēmija zinātnē (1989).

Felikss Sadirbajevs – dz.20. 11. 1951., Dr.habil.math.(1995). Daugavpils Universitātes Matemātiskās analīzes katedras profesors, doktorantūras matemātikas programmas direktors. Vadošā pētnieka akad. nos.(1994).

Zinātnisko pētījumu virzieni: diferenciālvienādojumi, variāciju rēķini, matemātiskā fizika. 5 doktoranti.

Publicētie darbi: pavisam 100, t.sk. 1 grāmata, 76 raksti ( 27 starpt.), 23 konferenču materiāli.

Zinātniskie projekti: LZP granti.

“LU MII Zinātniskie raksti” izdevuma atbildīgais sekretārs, žurnāla “Acta Mathematika Latviensis” redkolēģijas loceklis. Latvijas Matemātikas biedrības valdes loceklis, Amerikas Matemātikas biedrības biedrs kopš 1987.g.; LU profesoru padomes matemātikā loceklis. Recenzents 10 starptautiskiem žurnāliem.

Uldis Sukovskis – dz. 8.07.1952., Dr.sc.ing. (1988). RTU mācību prorektors, profesors, Lietišķo datorzinātņu katedras vadītājs.

Zinātnisko pētījumu virzieni: biznesprocesu modelēšana, metamodeļu lietošana programmatūras izstrādē; informācijas sistēmu drošība; zināšanu vadības un datorzinātnes metožu lietošana izglītības procesu pilnveidošanā. 2 doktoranti.

Publicētie darbi: pavisam 50, t.sk. 5 grāmatas, 34 zin. raksti, 11 konf. tēzes.

Zinātniskie projekti: 1 LZP projekts ; 3 ESF līdzfinansēti projekti (1 projekta vadītājs un 2 darba grupas loceklis); vairāki desmiti līgumdarbu IT jomā .

RTU Senāta Informācijas tehnoloģijas komisijas priekšsēdētājs, Likumdošanas komisijas loceklis. RTU Rīgas Biznesa skolas Domes priekšsēdētājs. RITI Domes loceklis. ISACA Latvija viceprezidents un International Software testing Qualification Board Latvijas no-daļas Padomes loceklis. Ieguvis ISACA sertifikātu audita jomā.

Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātnes:

Arvīds Barševskis – dz.20.09.1965., Dr.biol. (1994), Daugavpils Universitātes profesors, rektors. Zinātnisko pētījumu virzieni: skrejvaboļu ģinšu Notiophilus, Loricera, Broscosoma, Elaphrus pasaules fauna, izplatība, taksonomija, bioloģija un ekoloģija; Baltijas reģiona vaboļu fauna, izplatība, ekoloģija un aizsardzība; etnokoleopteroloģija, kultūras koleopteroloģija. 6 promocijas darbu vadītājs. Publicētie darbi: 123 zinātnisku publikāciju autors, t.sk. 5 monogrāfijas.

Zinātniskie projekti: vairāk nekā 60 pētniecisko, izglītības vai demokrātijas attīstības projektu vadītājs vai dalībnieks. Izstrādājis un vadījis 4 studiju programmas.

2 starptautiski atzītu žurnālu galvenais redaktors. Baltijas Koleopteroloģijas biedrības dibinātājs un prezidents.

Edgars Sūna – dz. 07.06.1970., Dr.chem. (1999), Latvijas Organiskās sintēzes institūta Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijas vadītājs, LU Ķīmijas fak. docents.

Zinātnisko pētījumu virzieni: mikroviļņu starojuma izmantošana organisko reakciju veikšanai, jaunu stereoselektīvās sintēzes metožu izstrāde, pārejas metālu katalīzes pielietošana organiskās un medicīnas ķīmijas problēmu un uzdevumu risināšanā. 4 promocijas darbu vadītājs.

Publicētie darbi: 46 patentu, 10 zinātnisku rakstu, 16 rakstu tēžu krājumos autors.

Zinātniskie projekti: 4 starptautisko zinātniskās sadarbības projektu un 5 LZP projektu vadītājs.

Balvas: LZA un a/s “Grindeks” balva (1998).

Andrejs Ērglis – dz. 25.12.1964., Dr.med. (2006), LU Kardioloģijas institūta direktors, LU asoc. profesors.

Zinātnisko pētījumu virzieni: sarežģītu sirds vainagartēriju bojājumu ārstēšana ar perkutāno koronāro intervenci, jaunu sirds un asinsvadu slimību agrīnās diagnostikas un profilakses metožu izstrāde, ģenētisko marķieru loma koronārās sirds slimības attīstībā.

Publicētie darbi: 18 raksti recenzētos izdevumos, 95 citos izdevumos (t.sk. 67 konferenču tēzes).

Zinātniskie projekti: 16 starpt. pētījumu projektu dalībnieks vai vadītājs, Valsts pētījumu programmas “Galveno Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību” projekta vadītājs, Vadības komitejas loceklis starptautiskiem Ziemeļvalstu daudzcentru pētījumiem “Nordic Bifurcation Study II” un “Nordic Bifurcation Study IIi”. Izstrādājis 3 studiju programmas.

Latvijas Kardiologu biedrības prezidents, Amerikas kardiologu koledžas īstenais loceklis, Eiropas Kardiologu biedrības īstenais loceklis.

Balvas : Triju Zvaigžņu ordenis (2003), LR Ministru Kabineta balva (2006).

Ervīns Lukševičs – dz. 19.11.1955., Dr.geol. (1996), LU profesors, LU ĢZZF Pamatiežu ģeoloģijas katedras vadītājs.

Zinātnisko pētījumu virzieni: mugurkaulnieku paleontoloģija – morfoloģija, paleoekoloģija, paleoģeogrāfija, devona perioda zivju un tetrapodu biostratigrāfija; tetrapodu izcelsme; devona perioda stratigrāfija; juras perioda Baltijas reģiona moluski.

Publicētie darbi: 94 publikācijas, t.sk. ~ 40 zin.raksti (19 – starptautiski recenzētos žurnālos), ~ 50 konferenču tēzes, t.sk. 17 starpt. konferencēs un kongresos, 1 māc. grāmata. 2 doktoranti.

Zinātniskie projekti: 4 starptautisku un 6 Latvijas projektu vadītājs vai dalībnieks, Latvijas un starptautisko projektu un program-mu ekspertu padomju loceklis.

Vairāku zinātnisku žurnālu redkolēģiju loceklis un recenzents.

Humanitārās un sociālās zinātnes:

Anna Stafecka – dz. 15.12.1953., Dr.philol. (1990), LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece. Zinātnisko pētījumu virzieni: latviešu areālā un vēsturiskā dialektoloģija, latgaliešu rakstu valodas vēsture. Publicētie darbi: 5 grāmatas, kolektīvā darba “Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika” līdzautore, > 120 zinātnisku un populārzinātnisku rakstu. > 60 referāti starptautiskās un vietējās konferencēs.

Zinātniskie projekti: Projekta “Latviešu valodas dialekti un areālie pētījumi” vadītāja (1992 – ). Valsts pētījumu programmas Letonika dalībniece. “Baltu valodu atlanta” koordinatore Latvijā. Piedalījusies 20 zinātniskajās ekspedīcijās Latvijā, kā arī kompleksajās zinātniskajās ekspedīcijās Sibīrijā, Latviešu valodas ekspertu komisijas priekšsēdētāja. LU Latviešu valodas institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētāja. Darbojas Starptautiskajā Dialektologu un ģeolingvistu biedrībā, LZS. Latgaliešu rakstu valodas Ortogrāfijas komisijas priekšsēdētāja, Vietvārdu apakškomisijas locekle.

Guntis Zemītis – dz. 13.06.1955. Dr.hist. (1995). LU Latvijas vēstures institūta direktors, Biznesa augstskolas “Turība” asoc. profesors. Jelgavas Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas vadītājs (1987 – 1999).

Zinātnisko pētījumu virzieni: ornaments un simbols Latvijas aizvēsturē, agrīnās pilsētas Latvijas teritorijā, senie lībieši un zemgaļi, tiesību vēsture.

Publicētie darbi: 2 monogrāfiju, 2 mācību grāmatu, 55 zinātnisko un vairāk nekā 80 populārzinātnisko publikāciju autors. >60 referātu starptautiskās un vietēja mēroga zinātniskajās konferencēs.

Zinātniskie projekti: Latvijas valsts pētījumu programmas Letonika aktīvs dalībnieks. Vadījis arheoloģiskos izrakumus Tērvetē, Daugmalē, Jaunsvirlaukā, Siguldā u.c., veicis arheoloģisko uzraudzību Vecrīgas arheoloģiskajos izrakumos. Dalība starptautisko izstāžu iekārtošanā, izmantojot Latvijas arheoloģiskajos izrakumos iegūto senlietu materiālu – ”Senču raksti” (Rīgā), “Latviešu tērps un rotas”(Dānijā), “Kultūras sakari vikingu laikmetā” (Norvēģijā).

Lasījis speckursus arheoloģijā LU, RTU, LMA . Bijis vieslektors St. Pēterburgas universitātē. 3x3 nometnēs vadījis ārzemju latviešu ievirzes nodarbības Latvijas aizvēsturē.

Balvas: Barikāžu dalībnieka piemiņas zīme, LR IZM balva un Goda diploms.  

Lauksaimniecības un meža zinātnes:

Zinta Gaile – dz. 07.02.1958., Dr.agr. (1998), LLU profesore. LLU Lauksaimniecības fakultātes Maģistra studiju programmas laukkopības virziena vadītāja. Zinātnisko pētījumu virzieni: vadījusi 2 doktorantu un 7 maģistru darbus.

Publicētie darbi: kopējais publikāciju skaits vairāk nekā 140, t.sk. 46 raksti recenzētos izdevumos, 28 starpt. konf. tēzes.

Zinātniskie projekti: 3 starptautisko un 12 vietējo pētījumu projektu vadītāja vai dalībniece.

Balvas: J.Lielmaņa prēmija (1998), LR Zemkopības ministrijas sudraba medaļa “Par centību”(1999) un Atzinības raksts (2001) u.c.

LLMZA īst.loc., Eiropas Agronomu biedrības (ESA) locekle, Latvijas oficiālā pārstāve Eiropas Agronomu biedrībā, Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) locekle.

Juris Skujāns – dz.08.09.1952., Dr.sc.ing. (1993), LLU rektors, profesors.

Zinātnisko pētījumu virzieni: mazstāvu ēku norobežojošo konstrukciju izveidošanas tehnoloģijas, konstrukciju siltināšana, sienu masivitātes regulēšana, konstrukciju žūšanas procesi; putuģipša iegūšanas tehnoloģijas, tā īpašības un pielietošanas iespējas. Doktorantu un maģistrantu darbu vadītājs.

Publicētie darbi: 75 zinātnisku darbu un 6 izgudrojumu autors.

Zinātniskie projekti: : LR IZM un Tirgus orientēto pētījumu projektu vadītājs, t.sk. “Pētījumi par keramzītbetona bloku ar putupolistirola siltumizolācijas starpslāni izmantošanas iespējām un rekomendāciju izstrādāšana to pielietošanai”, “Daudzslāņu akustisko konstrukciju īpašību pētījumi” u.c.

LLMZA viceprezidents, Baltijas valstu lauksaimniecības universitāšu (BOVA) sadarbības tīkla rektors, Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas (NJF) biedrs, vairāku Latvijas asociāciju un savienību loceklis.

Balvas : Igaunijas Republikas ordenis Maarjamaa Rist (2005), Vroclavas Lauksaimniecības universitātes (Polija) medaļa (2001), LR MK Atzinības raksts (1999) u.c.

Pēdējā atjaunošana 20-12-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS