Piešķirtas Latvijas Zinātņu akadēmijas balvas

16-01-2019

Otrdien, 15.janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra LZA vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem.

Vārdbalvas

Frīdriha Candera balva astronomijā piešķirta Dr.phys. Ivaram Šmeldam par nozīmīgu ieguldījumu radioastronomijas attīstībā Latvijā.

Artūra Balklava balva zinātnes popularizēšanā piešķirta LZA īstenajam loceklim Kurtam Švarcam par izciliem sasniegumiem zinātnes popularizēšanā.

Jāņa Endzelīna balva valodniecībā piešķirta LZA īstenajam loceklim Andrejam Veisbergam par monogrāfiju Borrowed Phraseology in Latvian (17th-21st century) un latviešu frazeoloģijai veltīto zinātnisko rakstu kopu.

Kārļa Baloža balva tautsaimniecības zinātnēs piešķirta Dr.hist. Gatim Krūmiņam (Vidzemes Augstskola) par ieguldījumu tautsaimniecības vēstures izpētē un rezultātu izplatīšanu plašākai sabiedrībai.

Teodora Celma balva filozofijā piešķirta Dr.phil. Raivim Bičevskim (LU Filozofijas un socioloģijas institūts) par kolektīvo monogrāfiju "Vienotība un atšķirība: Johana Gotfrīda Herdera filozofija" (sastādītājs un zinātniskais redaktors).

Kārļa Mīlenbaha balva (kopā ar Rīgas Latviešu biedrību) par praktisku devumu latviešu valodniecībā piešķirta LZA īstenajai loceklei Dacei Markus par monogrāfiju  "Prognozējamā neprognozējamība. Bērnu valoda Latvijā".

Pauļa Lejiņa balva lauksaimniecības zinātnēs (kopā ar Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju) piešķirta Dr.agr. Pēterim Bērziņam (LLU Zemkopības institūts) par darbu kopu "Latvijas apstākļiem piemērotu daudzgadīgo zālāju šķirņu selekcija un sēklaudzēšana".


Vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem

Ludviga un Māra Jansonu balva fizikā piešķirta Dr.phys. Andrim Antuzevičam (LU Cietvielu Fizikas institūts) par darbu "S-stāvokļa retzemju jonu lokālā struktūra fluorīdos un oksifluorīdu stikla keramikās". Vad. Dr.habil.phys. U.Rogulis.

Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balva ķīmijā piešķirta Mg. Aijai Trimdālei (LU Ķīmijas fakultāte) par darbu "Nitrofurantoīna kristalizācija un iegūto kristālisko formu ietekmējošie faktori". Vad. Dr.chem. A.Bērziņš.

Emīlijas Gudrinieces balva ķīmijā piešķirta Mg. Armandam Sebrim (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) par darbu "Amorfu purīnu-azolu konjugātu sintēze un fotofizikālās īpašības". Vad. LZA īst.loc. M.Turks, Dr.chem. I.Novosjolova.

Zentas Mauriņas balva literatūrzinātnē piešķirta Mg. Arturam Skutelim (LU Humanitāro zinātņu fakultāte) par darbu "Psiholoģiskais romāns latviešu literatūrā (1920-1940): žanra poētika". Vad. Dr.art. Līga Ulberte.


Jauno zinātnieku balvas piešķirtas

Dr.phys. Jeļenai Miķelsonei (LU Cietvielu Fizikas institūts) par darbu "Virsmas reljefa hologrāfiskais ieraksts azobenzolu savienojumos". Vad. Dr.phys. J.Teteris,

Mg. Andai Sīpolai (LU Ķīmijas fakultāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts) par darbu

"Dihidropirimidīnu sintēze un pielietojums vīrusu kapsīdu inhibēšanai un pincera kompleksu iegūšanai". Vad. Dr.chem. B.Vīgante, kons. Dr.chem. P.Arsenjans,

Mg. Lāsmai Grīnbergai (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) par darbu "Sadarbība un kooperācijā kā bioloģiskās lauksaimniecības attīstību veicinoši faktori Latvijas reģionos". Vad. LZA īst.loc. B.Rivža,

Mg. Ilzei Ļaksai-Timinskai (LU Humanitāro zinātņu fakultāte) par darbu "Latviešu romānistika PSRS 20. gadsimta 20.-30. gados". Vad. Dr.philol. I.Kalniņa.

Balvu laureāti tiek godināti LZA Pavasara pilnsapulces laikā, kas šogad notiks ceturtdien, 4. aprīlī.

Pēdējā atjaunošana 16-01-2019
Powered by Elxis - Open Source CMS