IN MEMORIAM

20-12-2008

Dr.habil.phys. Juris Tambergs
(11.08.1942. - 25.11.2008.)

Tumšajā, drēgnajā 25.novembra rītā negaidīti noslēdzies vēl viens zinātnei ziedots dzīves gājums. Juris Tambergs bija dzimis 1942.gada 11.augustā, Rīgā, skolotāju ģimenē. Viņa tēvs, Jānis Tambergs, bija beidzis Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļu kā Jāņa Endzelīna skolnieks, arī Jura Tamberga māte studēja filoloģiju.

Otrā pasaules kara laikā Tambergu ģimene nonāca Kurzemē, kur tā arī palika: dzīvoja lauku mājā Talsu rajona Ģibuļu pagasta “Imantās”, vecāki strādāja lauku skolā un apstrādāja piemājas zemi. Tā Juris no agrām bērnu dienām iepazina lauku darbus. Juris mācījās Kolkas un vēlāk Ģipkas pamatskolā, tad Dundagas vidusskolā. Viņa mīļākie mācību priekšmeti bija ģeogrāfija, vēsture, fizika un astronomija. Pēc vidusskolas beigšanas 1960.gadā Juris Tambergs devās uz Rīgu, iestājās Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, kuru pabeidza 1965.gadā ar fiziķa (kodolfiziķa) diplomu. Pēc LU beigšanas Juris Tambergs tika norīkots par skolotāju Kuldīgas vidusskolā, tomēr būt par skolotāju nebija viņa aicinājums. To gadu, kuru viņš nodzīvoja Kuldīgā, Juris Tambergs veltīja tam, lai patstāvīgi pēc grāmatām padziļināti studētu kvantu elektrodināmiku un vispārīgo relativitātes teoriju.

1967.gadā, ar LZA Fizikas institūta Kodolreakciju laboratorijas vadītāja Pētera Prokofjeva atbalstu, Juris Tambergs atriežas Rīgā un sāk strādāt Salaspils Kodolreaktorā, vispirms par inženieri, tad par jaunāko zinātnisko līdzstrādnieku, vecāko zinātnisko līdzstrādnieku, profesoru – līdz pat LZA Kodolpētniecības centra likvidācijai 1998.gada beigās. Viss Jura Tamberga zinātnieka darba mūžs bija saistīts ar vienu darba vietu – Salaspils Kodolreaktora Kodolreakciju laboratoriju, izejot cauri visām reorganizācijām. Kopš 1999.gada, kad Kodolreakciju laboratorija tika iekļauta no jauna izveidotajā LU Cietvielu Fizikas institūta Radiācijas fizikas laboratorijā, līdz pat sava mūža beidzamajai dienai Juris Tambergs bija LU CFI vadošais pētnieks, vadīja LZP finansētos kodolteorijas pētnieciskos grantus, strādāja ar studentiem un doktorantiem. Juris Tambergs aktīvi piedalījās zinātnes popularizēšanā, bija Latvijas Zinātnieku savienības un Latvijas Fizikas biedrības biedrs.

Kopš 90. gadu sākuma Juris Tambergs aktīvi cīnījās, lai saglabātu fundamentālos kodolfizikas pētījumus Latvijā, vadot LZP finansētos pētnieciskos grantus, kā ārštata pasniedzējs lasot lekcijas LU Fizikas un matemātikas fakultātē, vadot bakalauru, maģistru un doktorandu pētnieciskos projektus. Savu iespēju robežās viņš atbalstīja studentus un jaunos zinātniekus, dodot viņiem iespēju aizbraukt uz kādu konferenci, kā arī veltīt zinātnei mazliet vairāk laika, nedomājot par sadzīvi. Juris Tambergs ar savu degsmi un azartu patiesības meklējumos, ar savu ticību zinātnieka darba jēgai bija patiess iedvesmas avots visiem, kam palaimējās strādāt ar viņu kopā, apliecinājums tam, ka zinātnieka darbs sniedz īstu gandarījumu, neskatoties uz visām grūtībām. Tomēr ar katru gadu slodze palika lielāka, īpaši psiholoģiskā, un Jura Tamberga sirds neizturēja. Palika nepabeigti pētījumi, manuskripti, studentu darbu vadība, nepabeigts pētnieciskais grants un teorētiskā sadaļa no jauna iesniegtajā kodolfizikas granta pieteikumā. Palika daudzas nerealizētas ieceres, neatklātas patiesības un nepabeigtas diskusijas.

Mums Tevis ļoti pietrūks, Juri!

LU CFI Radiācijas fizikas laboratorijas kolektīvs

Powered by Elxis - Open Source CMS