Aizstāvēšana

2-11-2018

2018. gada 22. novembrī plkst. 13.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P-05 atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

POĻINA IVANOVA

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Thermal power plants flexibility and efficiency increase under variable operation conditions (Termoelektrocentrāļu elastības un efektivitātes palielināšana mainīgos darbības apstākļos)" inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Kārlis Briņķis (Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija); Dr.sc.ing. Gatis Junghāns (AS "Augstsprieguma tīkls"); Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius (Lietuvas enerģētikas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā: http://www.rtu.lv.

***

2018. gada 22. novembrī plkst. 14.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P-05 atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

LARISA GRAČKOVA

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Impact of electric vehicles and charging stations on the development of the Latvian energy system and environment quality (Elektromobiļu un uzlādes staciju ietekme uz Latvijas enerģētikas sistēmas attīstību un vides kvalitāti)" inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauhats (RTU); Dr.hab.sc.ing. Igors Kabaškins (Transporta un sakaru institūts); Dr.sc.ing. Argo Rosin (Tallinas Tehniskā universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā: http://www.rtu.lv.

***

2018. gada 7. decembrī plkst.10.00 Rīgas Tehniskās universitātes vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē (Rīgā, Kalnciema ielā 6, 209. auditorijā)

LINDA KAUŠKALE

aizstāvēs promocijas darbu "Nekustamā īpašuma tirgus ilgtspējīgas attīstības novērtēšana: Latvijas situācija" ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.oec. Maira Leščeviča (Vidzemes augstskola); Dr.oec. Natalja Bibika (O.M. Beketova Nacionālā pilsētvides universitāte Harkovā, Ukraina).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv  (Doktorantiem ® Promocija ® Promocijas darbi).

***

2018. gada 7. decembrī plkst.12.00 Rīgas Tehniskās universitātes vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē (Rīgā, Kalnciema ielā 6, 209.auditorijā)

ANITA STRAUJUMA

aizstāvēs promocijas darbu "Zināšanu vadības pielietojums absolventu ilgtermiņa iesaistei augstākās izglītības un pētniecības iestādēs" ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.administr. Andris Sarnovočs (Banku augstskola); Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija); Dr.oec. Jean-Pierre Segers (PXL Universitātes koledža, Beļģija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv  (Doktorantiem ® Promocija ® Promocijas darbi).

***

2018. gada 21. decembrī, plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 123 auditorijā

DZINTRA DĒĶENA

aizstāvēs promocijas darbu "Plūmju potcelmu ietekme uz šķirņu ziemcietību un ražu" lauksaimniecības doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Edīte Kaufmane (Dārzkopības institūts); Dr.biol. Uldis Kondratovičs (Latvijas Universitāte); Dr.agr. Māra Skrīvele (Dārzkopības institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html

***

EDĪTES PARUTES

disertācijas "Rīdzinieku modes tērpa vēsturiskā evolūcija (13.-18.gs.) vizuālās kultūras un sociāli ekonomisko faktoru kontekstā" aizstāvēšana, kas bija paredzēta 2018. gada 2. novembrī Latvijas Mākslas akadēmijā, tika atcelta.

Pēdējā atjaunošana 9-11-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS