Aizstāvēšana

5-10-2018

2018. gada 12. oktobrī plkst.12.00 Latvijas Universitātes 426. auditorijā, Raiņa bulvārī 19, LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

AIJA GERIŅA-BĒRZIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "Ķīmijpreparāta cisplatīna devas noteikšana un toksicitātes prognozēšana atkarībā no pacienta taukaudu masas" medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai onkoloģijas un hematoloģijas apakšnozarē.

Recenzenti: Dr.med. Mārcis Leja (Latvijas Universitāte);
Dr.med. Simona Doniņa (Rīgas Stradiņa Universitāte); PhD Rasa Janciauskiene (Lietuvas veselības zinātņu Universitāte, Lietuva).

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2018. gada 25. oktobrī plkst. 11.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātajā sēdē Jelgavā, J. Čakstes bulv. 5 LLU Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūtā 502. auditorijā

SANDRA ĪRISTE

aizstāvēs promocijas darbu "Topošo viesmīlības uzņēmumu vadītāju konkurētspējas izvērtēšana un attīstības veicināšana augstskolas duālajā studiju vidē" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.paed. Inese Jurgena (LU); Dr.oec., Dr.philol. Ineta Kristovska (RISEBA); Dr.paed. Velta Ļubkina (RTA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2018. gada 25. oktobrī plkst. 14.00 Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, 108.telpā notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

AINĀRS PERSIDSKIS.

Promocijas darba temats: "Noziedzīgu nodarījumu kopība".

Recenzenti: PhD Tomas Girdenis (Mikolas Romeris Universitāte, Lietuva), Dr.iur. Uldis Krastiņš (Latvijas Universitāte), Dr.iur. (LR Prokuratūra).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas mājaslapā: http://www.turiba.lv/lv/bizness-zinatne/doktorantura/promocijas-darbu-temas/izstradatie-promocijas-darbi-un-kopsavilkumi/414/

***

2018. gada 6. novembrī plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē finanses un kredīts apakšnozarē aizstāvēs

NATAĻJA TOČELOVSKA

Tēma: "Latvijas korporatīvo obligāciju tirgus attīstība".

Recenzenti: Dr.habil.oec. Baiba Rivža (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr.oec. Nataļja Lāce (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2018. gada 13. novembrī plkst. 16.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 402. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju mākslas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

LAUMA MELLĒNA-BARTKEVIČA.

Tēma: "Riharda Vāgnera operu režija 21. gadsimtā: cikla "Nībelunga gredzens" Rīgas iestudējumi un to kontekstualizācija".

Recenzenti: Dr.art. Guna Zeltiņa (LU LFMI); Dr.art. Rūta Muktupāvela (LKA), Dr.art. Jānis Kudiņš (JVLMA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un  LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2018. gada 30. augusta atklātā sēdē piešķīra DACEI BĀRTULEI medicīnas doktora zinātnisko grādu veselības un sporta zinātnes nozarē, sporta medicīnas un rehabilitoloģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2018. gada 10. septembra atklātā sēdē piešķīra JEĻENAI VRUBĻEVSKAI medicīnas doktora zinātnisko grādu klīniskās medicīnas nozarē, psihiatrijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2018. gada 25. septembra atklātā sēdē piešķīra ILZEI UPENIECEI medicīnas doktora zinātnisko grādu klīniskās medicīnas nozarē, dermatoloģijas un veneroloģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

2018. gada 25. septembrī Daugavpils Universitātes Fizikas promocijas padomes atklātā sēdē MARINA KRASOVSKA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts fizikas doktora zinātniskais grāds (Dr.phys.) fizikas nozarē cietvielu fizikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8; pret - 0; nederīgi biļeteni - 0.

***

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 26. septembrī JEĻENA VOLKINŠTEINE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts pedagoģijas doktora zinātniskais grāds (Dr.paed.) pedagoģijas nozarē skolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2018. gada 27. septembra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr.paed) zinātnisko grādu EDGARAM VĪTOLAM nozaru (mūzikas) pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7; pret - 0; nederīgi biļeteni - 0.

***

2018. gada 1. oktobrī RTU inženierzinātņu nozares promocijas padomes P-07 sēdē HENRIHAM GORSKIM tika piešķirts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds. Balsošanas rezultāti: par - 8; pret - 0; nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 16-10-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS