Aizstāvēšana

28-06-2018

2018. gada 28. augustā, plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2,
123.auditorijā

RASMA PLATAČE

aizstāvēs promocijas darbu "Zālaugu biomasas ieguve cietā kurināmā ražošanai" lauksaimniecības doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.agr. Dainis Lapiņš (LLU); Dr.sc.ing. Aivars Kaķītis (LLU); Dr.biol. Anita Osvalde (LU Bioloģijas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2018. gada 28. augustā plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

DACE LAUKA

par tēmu „Sustainability Analysis of Renewable Energy Sources".

Recenzenti: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija); Dr. Ēriks O. Ālgrens (Erik O. Ahlgren, Čalmera Tehnoloģiskā universitāte, Zviedrija); Dr.geogr. Oskars Purmalis (Latvijas Universitāte, Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā.

***

2018. gada 30. augustā plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Jelgavā, Rīgas ielā 22, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

KRISTĪNA ANTOŅENKO

aizstāvēs promocijas darbu "Mikroelementu ietekme uz rudzu iesala kvalitāti" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Vita Šterna (APP Zinātniskais institūts "Agroresursu un ekonomikas institūts"); Dr.chem. Ida Jākobsone (Latvijas Universitāte); Dr.sc.ing. Ilona Dabiņa-Bicka (Iesala ražotne "Latraps").

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2018. gada 30. augustā plkst. 12.00 Daugavpils Universitātes (DU) Bioloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē DU studiju un pētniecības centrā "Ilgas" Daugavpils novada Skrudalienas pagastā

GUNTA EVARTE-BUNDERE

Aizstāvēs promocijas darbu "Liepu (Tilia L.) ģints taksoni Latvijā un to izplatību limitējošo vides faktoru analīze" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Anna Mežaka (DU); PhD Darjus Rilišķis (Darius Ryliškis, Viļņas koledža, Lietuva); Dr.biol. Arvīds Barševskis (DU).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties DU bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī un mājaslapā http://du.lv/zinatne-un-petnieciba/promocija/aizstavesanai-iesniegtie-promocijas-darbi/.

***

2018. gada 30. augustā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a, MITC, telpa nr.130 Konferenču zāle, (247) 1. stāvs

DACE BĒRTULE

aizstāvēs promocijas darbu "Bērnu ar cerebrālo trieku ģimeņu vajadzības un tās ietekmējošie faktori".

Recenzenti: Dr.habil.med. Jānis Vētra (RSU);  Dr.med . Valdis Folkmanis (LU); Dr.med. Katrina Bannigana (Lielbritānija).

Ar promocijas darbu varēs  iepazīties RSU bibliotēkā,  RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2018. gada 7. septembrī plkst. 16.00 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, 2. stāva konferenču zālē, LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

JEĻENA MIĶELSONE

aizstāvēs promocijas darbu "Hologrāfiskais ieraksts un virsmas reljefa veidošanās azobenzola savienojumos" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.phys. Andris Ozols (RTU); Dr.phys. Vjačeslavs Gerbreders (DU), Dr.phys. Jānis Harja (Lietišķo zinātņu un mākslas universitāte, University of applied sciences and arts, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē  F210. telpā.

***

2018. .gada 7. septembrī plkst. 14.15 Rīgas Tehniskās universitātes Būvzinātnes nozares promocijas padomes P-06 atklātajā sēdē Rīgā, Ķīpsalas 6A, Sēžu zālē

ĢIRTS FROLOVS

aizstāvēs promocijas darbu "Plātņu ar dobām koksnes ribām racionālas struktūras projektēšanas pamatprincipi" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti:  Dr.sc ing., Ainārs Paeglītis (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.sc.ing. Ieva Paegle (Dānijas Tehniskā universitāte, Dānija); Dr.sc.ing. Andrejs Pupurs (Lūleo Tehniskā universitāte, Zviedrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Zinātne / Doktora studijas / Promocija / Promocijas darbi).

***

2018. gada 7. septembrī, plkst. 13.00 Latvijas Universitātē Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā Rīgā, Jelgavas ielā 1, 702. telpā, notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

ZANITA AVOTNIECE.

Promocijas darba tēma: "Ekstremālu klimatisko parādību un bīstamu hidrometeoroloģisko parādību raksturs un ilggadīgo izmaiņu tendences Latvijā".

Recenzenti: Dr. Piia Post (Tartu Universitāte, Igaunija); Dr. Egidijs Rimkus (Viļņas Universitāte, Lietuva); Dr.geogr. Iveta Šteinberga (LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, un Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā Lielvārdes ielā 24.

***

2018. gada 10. septembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

JEĻENA VRUBĻEVSKA

aizstāvēs promocijas darbu "Depresijas izplatība Latvijas vispārējā populācijā un primārā aprūpē Rīgā un Rīgas rajonā".

Recenzenti: Dr.med. Anita Villeruša (RSU); Dr.psych. Sandra Beatrice Sebre (LU); MD, PhD Konstantinos N. Fountoulakis (Grieķija).

Ar promocijas darbu varēs  iepazīties RSU bibliotēkā,  RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2018. gada 11. septembrī plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

IVITA FAITUŠA

Tēma: „Iekšējā audita attīstības izvērtējums un pilnveidošanas iespēju analīze Latvijas valsts tiešajā pārvaldē un pašvaldībās".

Nozare - ekonomika, apakšnozare - grāmatvedības un uzskaites teorija.

Recenzenti: Dr.oec. Valerijs Praude (Latvijas Universitāte); Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2018. gada 13. septembrī, plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 701. telpa, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ARTŪRS ZARIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu: "Radiācijas defektu un radiolīzes produktu veidošanās, uzkrāšanās un rekombinācija modificētās divfāžu keramikas tritiju ģenerējošās minilodītēs" ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Rūta Švinka (RTU), Dr. Diana Adliene (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva), Dr.chem. Andris Actiņš (LU ĶF).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2018. gada 14. septembrī plkst. 13.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Veterinārmedicīnas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Helmaņa ielā 8, Veterinārmedicīnas fakultātē, A 300. auditorijā,

GUNDEGA GULBE

aizstāvēs promocijas darbu "Mikroorganismu klātbūtne govs (Bos primigenius taurus) pienā bioloģiskajā lauksaimniecībā un dabīgu vielu ietekme uz govīm ar subklīnisko mastītu" veterinārmedicīnas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.med.vet Vita Antāne (LLU); Dr.sc.ing. Līga Skudra ( LLU); Dr.biol. Vizma Nikolajeva (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2018. gada 14. septembrī plkst. 14.00 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, Rātsupītes ielā 1, konferenču zālē LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

EGIJA ZOLE

aizstāvēs promocijas darbu "Mitohondriālās DNS un telomēru garuma izmaiņas un to saistība cilvēka populācijai novecojot" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti:  Dr.hab.biol. Nikolajs Sjakste (LU); Dr.biol. Inna Iņaškina (LBMC); PhD Rikardo Gredilla (Ricardo Gredilla, Complutense University, Spānija).

Ar darbu, sākot no 2018.gada 31.augusta, varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19.

***

2018. gada 14. septembrī plkst. 16.00 Rīgas Tehniskās universitātes Mehānikas nozares promocijas padomes P-03 atklātajā sēdē Rīgā, Kaļķu ielā 1, 119. telpā

ARTŪRS LUKAŠENOKS

aizstāvēs promocijas darbu "Kompozīto šķiedru izstrāde un izraušanas uzvedības izpēte dažādas stiprības betonos" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Jānis Andersons (Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts); Dr.sc.ing. Janis Varna (Lulea University of Technology, Zviedrija); Dr.sc.ing. Valentin Antonovič (Vilnius Gediminas Technical University, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv  (Zinātne / Doktora studijas / Promocija / Promocijas darbi).

***

2018. gada 30. maijā RTU Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P-02 atklātā sēdē SANITA VĪTOLIŅA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķīrts Dr.sc.ing. zinātniskais grāds.

Balsošanas rezultāti: par - 11, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome
2018. gada 1. jūnija sēdē piešķīra IMANTAM KUKUĻAM ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Vadībzinātnes nozares Promocijas padome 2018. gada 7. jūnija sēdē piešķīra IVETAI CĪRULEI vadībzinātnes doktora zinātnisko grādu
(Dr.sc.administr.) uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2018. gada 12. jūnija sēdē piešķīra VINETAI SILKĀNEI psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu sociālās psiholoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 4-09-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS