PROGRAMMA ZINĀŠANU EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAI

14-06-2018

Valsts Pētījumu programma EKOSOC-LV jeb pilnā nosaukumā "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai" bija viena no 2014.-2017. gada 14 VPP. Šī programma ar 10 projektiem, kurus īstenoja ~ 200 dalībnieki no 10 augstskolās pārstāvētām dažādām zinātņu jomām, iekļāvās aizvadītajam laika posmam apstiprināto sešu prioritāro zinātnes fundamentālo un lietišķo pētījumu virzienu 5. virzienā: valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība (sabiedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija, vide). Programma uz gadu tika pagarināta, 2018. gadu lielākoties veltot rezultātu apkopošanai un izplatīšanai. 

Sākot no 2016. gada rudens, pētījumu rezultāti tika prezentēti un apspriesti Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) kopīgi organizētajos forumos Rīgā un reģionos. Ar vietējo pašvaldību, augstskolu, uzņēmējdarbības struktūru un uzņēmēju pārstāvju iesaistīšanos notikušas diskusijas par aktuāliem zināšanu ekonomikas jautājumiem, piemēram, zinātnieku un uzņēmēju sadarbība, radošums un IT bizness, viedā attīstība: zinātne, tehnoloģijas un inovācijas, tai skaitā sociālās inovācijas. Forumi turpināsies vēl 2018. gada rudenī. Šādas tikšanās ir ļoti nozīmīgas, lai sadrumstalotās informācijas telpas apstākļos iespējami lielākā mērķauditorijā parādītu valsts attīstības kopainu, pieskaroties ne tikai atsevišķi produktivitātei vai eksportam. EKOSOC-LV tas ir pa spēkam, jo ir izpētīta sociālekonomiskā situācija reģionos; ir izstrādāts viedās attīstības indekss, ko pašvaldības var izmantot kā instrumentu rezultātu noteikšanai dažādās kategorijās - viedā ekonomika, viedie resursi, viedā pārvaldība, viedie iedzīvotāji; ir modelēti attīstības scenāriji, iesaistot ekspertus. Pētījumu rezultāti un no tiem izrietošie secinājumi un ieteikumi, daudzu vietējo un ārvalstu ekspertu viedokļi ir apkopoti 2018. gada martā izdotajā monogrāfijā "Simtam pāri. Viedā Latvija". Izdevumi ir tapuši arī programmas atsevišķajos projektos, veidojot vienotu EKOSOC-LV grāmatu plauktu.

EKOSOC-LV ir pilnībā izmantotas valsts pētījumu programmas formāta piedāvātās iespējas: esošās tautsaimniecības pārveide zināšanu balstītā ekonomikā ir pētīta starpinstitucionāli un starpdisciplināri, ekonomiku skatot kontekstā ar telpisko, sabiedrības un tiesisko attīstību un projektus sagrupējot šādas ievirzes blokos - bloku vadītāji: akadēmiķis Remigijs Počs, RTU; akadēmiķis Juris Krūmiņš, LU; profesore Ārija Meikališa, LU; B. Rivža koordinē telpiskās attīstības projektu bloku. Šī ir pirmā VPP sociālajās zinātnēs kopš neatkarības atgūšanas un, pateicoties šim formātam, ir bijis iespējams šāds vērienīgums. Ir gūta pārliecība, ka augsto un vidēji augsto tehnoloģiju ražošana ir iespējama arī reģionos; ka dabas resursi vislabāk ir saudzējami, tos lietpratīgi apsaimniekojot; ka starp prioritātēm valsts budžeta finansējumā steidzami izvirzāma izglītība un zinātne - pilnīgi noteikti tie ir zināšanu ekonomikas un viedās attīstības pamatinstrumenti.

Šai VPP ir liela loma sociālo zinātņu nozares pilnveidošanā, attīstot zināšanu bāzi un cilvēkkapitālu. Programmas īstenošanas laikā ir izstrādāti un aizstāvēti maģistra un promocijas darbi, starptautiski citējamās datu bāzes ir papildinājušās ar Latvijas zinātnieku rakstiem. Ir sekmēta sadarbība starp zinātniekiem, augstskolām, sabiedrības pārvaldības u.c. institūcijām, pētnieku materiālus pašvaldības ir saņēmušas kā intelektuālo īpašumu izmantošanai ikdienas darbā. Šādām vērienīgām starpdisciplinārām un starpinstitucionālām pētniecības programmām ar tautsaimnieciskiem un akadēmiskiem ieguvumiem ir jāturpinās. Latvijas izaugsmei ir jāpieiet visā plašajā zināšanu ekonomikas attīstības spektrā, jo no tā veidojas lielie mērķi - ļoti izglītota sabiedrība, valsts ar attīstītiem reģioniem un lauku telpu, mērķtiecīgi uzturētu kultūrvidi un apsaimniekotiem dabas resursiem, nevis lētā darbaspēka zeme.

Baiba Rivža,
programmas EKOSOC-LV vadītāja

Powered by Elxis - Open Source CMS