Aizstāvēšana

31-05-2018

2018. gada 27. aprīlī Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes sēdē LAURAI KĻAVIŅAI tika piešķirts bioloģijas doktora zinātniskais grāds (Dr.biol.) vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

2018. gada 17. maijā Latvijas Universitātes Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padome piešķīra medicīnas doktora (Dr.med.) zinātnisko grādu AINĀRAM RUDZĪTIM internās medicīnas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

2018. gada 21. maijā LLU Veterinārmedicīnas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē INGA EIZENBERGA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts veterinārmedicīnas doktora (Dr.med.vet.) grāds veterinārmedicīnas nozarē pārtikas higiēnas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

2018. gada 21. maijā Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome atklātā sēdē piešķīra medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē internā medicīna ANDRIM SKRIDEM.

Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

2018. gada 23. maijā LLU Pedagoģijas nozares Pieaugušo pedagoģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē IVETA KOKLE-NARBUTA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts pedagoģijas doktora grāds (Dr.paed.) pieaugušo pedagoģijā.

Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

2018. gada 25. jūnijā plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

VLADIMIRS KIRSANOVS

par tēmu „Šķeldas gazifikācija singāzes iegūšanai".

Oficiālie recenzenti: Profesors, Dr.sc.ing., Edmunds Teirumnieks (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvija); profesors, Dr.sc.ing., Gatis Bažbauers (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija); vadošā pētniece, D.sc.ing. Anna Volkova (Tallinn University of Technology, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā.

***

2018. gada 28. jūnijā plkst. 12.00 Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta sēžu zālē, notiks Liepājas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes  sēde, kurā

INGĒRA TOMME-JUKĒVICA

aizstāvēs promocijas darbu "Bilingvālo rusofono pirmsskolas vecuma bērnu latviešu runas specifika"filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai lietišķās valodniecības apakšnozarē.

Darba recenzentes: Dr.habil.philol. Dace Markus (Liepājas Universitāte), Dr.philol. Sanita Lazdiņa (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), Dr.philol. Marina Platonova (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14) un interneta vietnē http://www.liepu.lv/lv/503/aizstavesanai-iesniegtie-promocijas-darbi.

***

2018. gada 29. jūnijā plkst. 14.00 LU Dabaszinātņu centrā, Jelgavas ielā 1, 702. telpā, LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

JEĻENA KOSMAČA

aizstāvēs promocijas darbu „Rezonanses izmantošana nanomateriālu un nanoelektromehānisko sistēmu (NEMS) raksturošanai" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.phys. Donats Millers (LU), Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība (RTU), Dr. Rinno Lohmuss (Rynno Lohmus, Tartu Universitātes Fizikas institūts, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē  F210. telpā.

***

2018. gada 2. jūlijā plkst. 10.00 Rīgā, Āzenes ielā12/1, 115. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INDRA MUIŽNIECE

par tēmu „Biotehonomikas analīzes metodoloģija".

Oficiālie recenzenti: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš (Latvijas Universitāte); Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); D.sc.(tech) Timo Laukkanens (Ālto Universitāte, Somija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā.

***

2018. gada 5. jūlijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Klīniskās medicīnas (terapija) promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

DINS  ŠMITS

aizstāvēs promocijas darbu "Latvijas bronhiālās astmas pacientu izpildes līdzestība ārstēšanai un ar to saistītie faktori"

Recenzenti: Dr.med. Aivars Lejnieks (RSU); Dr.med. Ingrīda Rumba-Rozenfelde (LU); Dr.med. Žilvinas Padaiga (Lietuva).

Ar promocijas darbu  varēs  iepazīties RSU bibliotēkā,  RSU mājas lapā www.rsu.lv.

Pēdējā atjaunošana 15-06-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS