LZA UZRAUDZĪBAS PADOMES ZIŅOJUMS PILNSAPULCEI PAR LZA DARBĪBU 2017. GADĀ

3-05-2018

Saskaņā ar LZA Statūtiem LZA 2016. gada Pavasara pilnsapulce ievēlēja LZA Uzraudzības padomi (turpmāk tekstā UP) septiņu cilvēku sastāvā: no iepriekšējā sastāva Juri Krūmiņu, Āriju Meikališu, Andri Ozolu, no jauna - Juriju Dehtjaru, Edīti Kaufmani, Īzaku Rašalu, Nikolaju Sjaksti. UP locekļi pārstāv visas LZA nodaļas. Aizvadītajā laika periodā UP veica darbības saskaņā ar uzdevumiem, kuri noteikti tās nolikumā.


Juris Krūmiņš LZA Pavasara pilnsapulcē 2018. gada 7. aprīlī

Foto J. Brencis


LZA darbības atbilstība LZA Hartai un Statūtiem, LZA pilnsapulces, Senāta,
prezidija un valdes lēmumu izpilde

Saskaņā ar LZA Statūtu 5.5 punktu UP izskatīja LZA pilnsapulču, Senāta, Prezidija un Valdes darbību un lēmumu izpildi. Secināts, ka sēdes notiek regulāri, LZA Hartai un Statūtiem atbilstoši un tajās tiek risināti LZA un Latvijas zinātnei aktuāli jautājumi. LZA Hartas un LZA Statūtu pārkāpumi nav konstatēti.

UP atzīmē, ka palielinās LZA loma sabiedrībā. LZA Prezidijā, Valdē un Senātā tiek apspriesti zinātnei un sabiedrībai kopumā svarīgi jautājumi, LZA viedokli sabiedrībai aktīvi pauž ne tikai prezidents Ojārs Spārītis, bet arī akadēmiķi Jānis Stradiņš, Raita Karnīte, Ivars Kalviņš, Andrejs Krasņikovs un citi. Nozīmīgu lomu spēlē arī LZA, LZP un LZS laikraksts "Zinātnes Vēstnesis", kam 2019. gadā apritēs 30 gadi. Vēlams, lai tas arī turpmāk iznāktu gan elektroniskā, gan papīra formātā.

Veiksmīgi turpinās tradīcija atzīmēt nozīmīgākos zinātniskos sasniegumus, kas šogad vainagojās ar svinīgu ceremoniju "Gada balva zinātnē" LU Akadēmiskā centra Dabas mājā 2018. gada 16. februārī. Par nozīmīgu notikumu ir kļuvuši arī akadēmiķes Raitas Karnītes vadībā HSZN organizētie konsīliji par Latvijas sabiedrībai aktuāliem jautājumiem, piemēram, "Par Latvijas Valsts himnu" (01.11.17.) "VDK ēna pār Latviju-ko vēlas sabiedrība?" (14.02.18.) u.c. Pozitīvi ir vērtējamas arī regulārās mākslas izstādes LZA telpās.

UP atzīmē LZA Lietu pārvaldnieka Vitālija Kozlovska sekmīgo darbu. Kopš LZA Augstceltni atstājuši vairāki LU zinātniskie institūti un to vietu ir ieņēmuši nelieli nomnieki, Lietu pārvaldes darbs ir kļuvis sarežģītāks. Neraugoties uz to, ir veikta telpu renovācija 459 m² platībā, torņa fasādes plātņu renovācija 38 m² platībā. Šie un citi darbi ir ļāvuši LZA saņemt pozitīvu slēdzienu pēc premjera Māra Kučinska rīkojuma VAS "Valsts nekustamie īpašumi" izdarītās LZA Augstceltnes tehniskā stāvokļa un apsaimniekošanas pārbaudes. Slēdzienā ir teikts, ka LZA nodrošina pilnvērtīgu Augstceltnes apsaimniekošanu.

UP pozitīvi vērtē situāciju, ka Senāta, Prezidija un Valdes lēmumos SIA "Rīgas koncertzāle" tagad aizņem daudz mazāku vietu, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Kopš 2017. gada 17. marta ir stājies spēkā Latgales apgabaltiesas Civillietu kolēģijas spriedums par 59678.54 EUR parāda piedziņu no SIA "Rīgas koncertzāle" (tas gan ir aptuveni divas reizes mazāk nekā iepriekš veiktās aplēses). SIA "Rīgas koncertzāle" ir ierosinājusi prasību pret LZA par pienākumu konstatēt SIA "Rīgas koncertzāle" veiktos uzlabojumus un to vērtību. Latgales apgabaltiesa 2017. gada 15. novembrī šo prasību noraidīja, taču tā ir pārsūdzēta LR Augstākajā tiesā. Pozitīva iznākuma gadījumā 2019. gadā LZA varēs pārņemt Lielo konferenču zāli.

LZA Valdes 2017. gada 21. novembra sēdē ir pieņemts lēmums pārtraukt nomas līgumu ar SIA "AISA Plus K" un pārņemt autostāvvietu LZA kontrolē. Tomēr pašlaik nav pieejams skaidrojums par šīs autostāvvietas izmantošanas tālāko kārtību, kaut arī tas skar daudzas ar LZA saistītas personas. LZA Valdes 2017. gada 28. decembra sēdes protokolā ir uzrādīta vokālajam pedagogam izmaksājamā summa, bet nav norādīts par kādu laiku.

Diemžēl LZA finansējums no Valsts budžeta ir nepietiekams. Neizpratni raisa IZM pamatojums, kāpēc tas nav jāpalielina, proti, - LZA veic nenozīmīgas valsts deleģētas funkcijas. Tāda IZM attieksme neveicina uz zinātni orientētas tautsaimniecības attīstību. Skaidrs, ka LZA nemitīgi jāaug un šajā virzienā tiek strādāts. 2018. gada 18. janvārī LZA Prezidijs nolēma izveidot darba grupu LZA tālākās attīstības plāna izstrādei, ņemot par pamatu akadēmiķes Raitas Karnītes sagatavoto projektu.


LZA uzdevumu izpilde sakaros ar valsts institūcijām, augstskolām un ārpus-akadēmiskām zinātniskām organizācijām

Tāpat kā iepriekšējos gados, LZA ir turpinājusi un paplašinājusi sadarbību ar valsts institūcijām, augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un dažādām ārpus akadēmiskām organizācijām. Piemēram, 2018. gada 8. februārī parakstīts jau 11. gadskārtējais sadarbības līgums starp Zemkopības ministriju, LZA un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju, lai veicinātu lauksaimniecības un meža zinātnes ciešāku sadarbību ar citām LZA pārstāvētām nozarēm. LZA pārstāvji aktīvi līdzdarbojušies Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskajā padomē, ko vada Ministru prezidents M. Kučinskis. Notikušas regulāras diskusijas ar IZM par izmaiņām normatīvajos aktos, kas skar zinātnes attīstību un finansēšanu, t.sk. MK Noteikumu izstrādē par LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem. Nostiprinājusies sadarbība ar Ekonomikas ministriju, diskutējot par zinātnieku iesaistes iespējām dažādos EM izsludinātajos konkursos.

Ir turpinājušās līgumattiecības un sadarbība ar SIA "L'OREAL BALTIC", UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, SIA "ITERA Latvija", a/s "Latvenergo", a/s "Grindeks", AS "Latvijas gāze", A/s "Latvijas Dzelzceļš", Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondu. Šo līgumu ietvaros norisinājušies konkursi, un daudzi Latvijas zinātnieki, tostarp LZA locekļi saņēmuši balvas par nozīmīgiem sasniegumiem dažādās, šo uzņēmumu atbalstītās, zinātņu nozarēs. Turpinājusies sadarbība ar Borisa un Ināras Teterevu fondu, pateicoties kam, līdz ar LZA Lielo medaļu, izcilākie akadēmiķi saņēmuši arī naudas balvas.

Aktivizējusies komunikācijas veidošana ar sabiedrību par aktuāliem jautājumiem. (..)


LZA pārziņā esošo žurnālu u.c. izdevumu redkolēģiju un administrācijas darbs

LZA pārziņā ir avīze "Zinātnes Vēstnesis" (LZA, LZP un LZS laikraksts) un žurnāls "LZA Vēstis" (A daļa - sociālās un humanitārās zinātnes, B daļa, angļu valodā - dabaszinātnes, eksaktās, tehniskās un lietišķās zinātnes).

Avīze "Zinātnes Vēstnesis" publicē materiālus par pasākumiem LZA, notikumiem LZA nodaļās, LZA, LZS un LZP lēmumiem, promocijas darbu aizstāvēšanu. 2017. gadā izdots 21 numurs (2 - ik mēnesi, izņemot jūliju - 1 numurs, augustā neiznāk). Metiens 1000 eks., publikāciju skaits 216. 2017. gadā ir izstrādāts un 2017. gada 13. jūnijā LZA Senātā apstiprināts "Zinātnes Vēstneša" nolikums.

Žurnāls "LZA Vēstis", "A" daļa (sociālās un humanitārās zinātnes). Nav referēts starptautiskās datu bāzēs SCOPUS un Web of Science. Galvenie darbības radītāji doti 1. tabulā.

Žurnāls "LZA Vēstis", "B" daļa (dabaszinātnes, eksaktās, tehniskās un lietišķās zinātnes) - sadarbojas ar starptautisko izdevniecību De Gruyter, kas nodrošina žurnāla pieejamību internetā "Open Access" režīmā. Nav referēts datu bāzē Web of Science. Ir indeksēts starptautiskā datu bāzē SCOPUS un citās - kopā 39 starptautiskās datu bāzes un referatīvos žurnālos. Ir iesniegti pieteikumi vairākām citām datu bāzēm, t. sk. Thomson Reuters - Emerging Sources Citation Index. Galvenie darbības radītāji sniegti 2. tabulā.


LZA finansiālā darbība, īpašuma pārvaldīšana un līdzekļu izmantošana

Saskaņā ar LZA Statūtu 6.6 punktu Uzraudzības padome veic LZA īpašuma pārvaldīšanas un līdzekļu izlietojuma kontroli. LZA valdījumā ir šādi nekustamā īpašuma objekti: Augstceltne Rīgā, Akadēmijas laukumā 1 un zemes gabals 12,5 tūkst m2 platībā un garāža Dzērbenes ielā 27A. Zinātnes namu Jūrmalā Vikingu ielā 3 2007. gadā LZA ir nodevusi VAS "Privatizācijas aģentūra" valdījumā. Izmaiņas Zemesgrāmatā tiks veiktas pēc īpašuma privatizācijas pabeigšanas - objekta jaunajiem īpašniekiem.

Saskaņā ar Hartu, LZA darbība tiek finansēta no: 1) valsts budžeta; 2) ieņēmumiem no saimnieciskās darbības. 2017. gadā akadēmijai nebija neviena dāvinājuma. LZA budžeta finansējums 2017. gadā saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem bija 1,05 miljoni EUR. 96% no tā veidoja finansējums LZA darbības nodrošināšanai, no kuriem vairāk nekā ½ (60%) bija LZA Valsts emeritēto zinātnieku pabalsti (604 000 EUR). LZA īpašuma apsaimniekošanu nodrošina Lietu pārvalde.

Saskaņā ar IZM noslēgtajiem līgumiem 2017. gadā finansējums bija nepietiekams, lai nodrošinātu visu LZA funkciju sekmīgu izpildi. Lai nodrošinātu noslēgto līgumu izpildi, LZA veica finansējumu 67,5 (2016. gadā - 70,7) tūkst. EUR apjomā no saviem saimnieciskās darbības ieņēmumiem (nedzīvojamo telpu noma, konferenču organizēšana, telekomunikāciju pakalpojumi un autostāvvietu noma). Zinātniskajiem institūtiem un tiem pielīdzinātām institūcijām bez maksas tiek piešķirtas telpas un orgtehnika konferenču organizācijai. LZA tehniskie darbinieki - sekretāres un padomnieki, ārlietu daļas darbinieki ir spiesti strādāt par LZA statusam un atbildības kritērijiem neatbilstoši zemu atalgojumu.

Augstceltnes kopējā iznomātā platība 2017. gadā bija 3,5 tūkst m² (t.sk. 21% zinātniskiem institūtiem un tiem pielīdzinātām organizācijām, 60% komercstruktūrām, 19% sastāda iznomātās auditorijas un konferenču zāles). Telpu nomas izcenojumi tiek apstiprināti LZA Valdē. 2017. gadā Augstceltnes telpas tika izīrētas 76 nomniekiem. 2017. gada beigās augstceltnē ir brīvas (nav telpu nomas līgumi) 25 telpas 575 m² platībā, kas sastāda 9,5% no kopējās lietderīgās ēkas platības. Augstceltnes ēkas izmantošana telpu nomas biznesā nav visai efektīva, jo lielu daļu kopējās platības aizņem zāles, vestibili, koridori un neizmantojamas palīgtelpas. Lielas stiklotas virsmas sadārdzina apkures un ventilācijas izdevumus. Rīgā ir liels brīvo biroja telpu piedāvājums, konkurence ir ļoti sīva.

Turpinās saimnieciska rakstura strīds ar SIA "Rīgas koncertzāle" un tiesvedība par iznomātajā īpašumā īpašuma lietotāja veikto ieguldījumu atlīdzināšanu u.c. jautājumiem. Informācija par to sniegta LZA ziņojumā par 2016. gada un 2017. gada saimnieciskās darbības rezultātiem. Telpu nomnieka rīcība un informācija, kas saistīta ar to, nonāk masu medijos, nodarot kaitējumu LZA prestižam sabiedrībā.

2017. gada 1. februārī Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija atklātā tiesas sēdē izskatīja SIA "Rīgas koncertzāle" apelācijas prasību pret Daugavpils tiesas 2016. gada 25. aprīļa spriedumu, atstājot spriedumu spēkā. Spriedums stājies spēkā 2017. gada 20. martā. Daugavpils tiesa 2018. gada 31. janvārī. izskatīja LZA prasību par SIA "Rīgas koncertzāle" piespiedu izlikšanu no nelikumīgi aizņemtām telpām un nosprieda izlikt minēto SIA no LZA piederošā nekustāmā īpašuma - konferenču zāles un palīgtelpām kopā ar visām mantām. SIA "Rīgas koncertzāle" minēto spriedumu 2018. gada 5. martā apstrīdēja Latgales apgabaltiesā.

Augstceltnes dienesta atpūtas telpas 2017. gadā tika arī izmantotas starpakadēmiju sadarbības līgumu ietvaros ieradušos ārvalstu zinātnieku izvietošanai. Augstceltnes atpūtas telpās 2017. gadā izvietots 41 zinātnieks no 12 valstīm (kopējais uzturēšanās dienu skaits 266). Lietu pārvalde nodrošina bezmaksas autotransporta pakalpojumus Augstceltnē izvietotajām zinātniskajām organizācijām, turpina sniegt bezmaksas pieslēgumu internetam un piedalās zinātnisko institūtu telpu remontos, veicot tehniskās uzraudzības funkcijas.

Atspaids LZA darbībai ir LZA dibināto fondu darbība: 1) Nodibinājums "Zinātnes fonds" (sabiedriskā labuma organizācija, darbības joma - zinātnes veicināšana, valdē 6 LZA pārstāvji, 2017. gadā "Zinātnes fonds" atbalstīja Gada balvas zinātnē laureātu godināšanas ceremoniju un četru Latvijas zinātnieku vizīti Ķīnas TR universitātēs; 2) LZA struktūrvienība LZA Fonds (ziedojumu atlikums 2017. gada beigās 140,4 tūkst. EUR).

Neatkarīgu revidentu ziņojumā 2018. gada 5. martā par 2017. gada LZA finanšu pārskatu teikts, ka "finanšu pārskati dod skaidru un ticamu priekšstatu par finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu atskaites gadā".


LZA ietvaros notiekošo konkursu un vēlēšanu atbilstība LZA Hartai, LZA Statūtiem un citu normatīvo aktu prasībām

2017. gada 23. novembra Rudens pilnsapulcē notika jaunu LZA locekļu vēlēšanas. 2017. gada 11. aprīlī LZA Senāts pieņēma lēmumu izsludināt 9 īsteno locekļu (akadēmiķu) vakances, 2 ārzemju locekļu vakances un 12 korespondētājlocekļu vakances. 2017. gada 19. septembra sēdē Senāts pieņēma lēmumu izsludināt vienu papildus ārvalstu locekļa vakanci. Kandidātu izvirzīšana LZA locekļu vakancēm notika atbilstoši LZA Statūtos noteiktai kārtībai. LZA Senāts 2017. gada 19. septembrī apstiprināja kandidātu sarakstu. 2017. gada 23. novembrī LZA Pilnsapulce nolēma, pamatojoties uz LZA statūtu 3.8.1.1. punktu un Nolikuma par LZA jaunu locekļu vēlēšanām 7.2. punktu, uzskatīt par ievēlētiem par LZA īstenajiem locekļiem kandidātus, kuri pēc balsu skaitīšanas komisijas datiem vēlēšanās saņēmuši 50%+1 balsi no vēlēšanās piedalījušos LZA īsteno locekļu skaita. LZA Pilnsapulce ievēlēja vēlēšanu balsu skaitīšanas komisiju 10 cilvēku sastāvā. Atklāti balsojot, par komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts akadēmiķis Guntis Zemītis (2017. gada 23. novembra balsu skaitīšanas protokols Nr.1). Balsu skaitīšanas gaitu novēroja LZA UP priekšsēdētājs, kurš kopā ar pārējiem balsu skaitīšanas komisijas locekļiem ir parakstījis visus, kopumā piecus, balsu skaitīšanas komisijas protokolus. Protokoli ir noformēti atbilstoši ZA Statūtiem.

Atbilstoši ZA Statūtu 3.2.3. un 3.8.1. punktiem, aizklāti balsojot, tika ievēlēti 3 ārzemju locekļi, atbilstoši Statūtu 3.2.1. un 3.8.1. p. - 11 īstenie locekļi (akadēmiķi), atbilstoši Statūtu 3.2.2. un 3.8.1. p. - 2 goda locekļi un atbilstoši Statūtu 3.2.4. un 3.8.1. p. - 11 korespondētājlocekļi. Pārkāpumi LZA locekļu izvirzīšanas un ievēlēšanas procedūrā netika konstatēti. Plašākai diskusijai izvirzāms jautājums par faktisko ievēlamo īsteno locekļu skaita pieaugumu, neatbilstoši izsludinātajam vakanču sakaitam, kas noticis uz pilnsapulces lēmuma pamata vēlēšanu dienā, kaut arī vakanču izsludināšanas tiesības piešķirtas Senātam pēc atbrīvojušos vakanču apzināšanas.

Pārskata periodā noticis LZA vārdbalvu konkurss 2018. gadam (izsludināts "Zinātnes Vēstnesī" 2017. gada 19. jūnijā). (..) Kopumā piešķirtas septiņas LZA vārdbalvas un četras LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem, un četras jauno zinātnieku balvas. Pārkāpumi vārdbalvu piešķiršanā nav konstatēti. Tās piešķirtas saskaņā ar LZA Vārdbalvu piešķiršanas nolikumu, kas apstiprināts LZA Prezidija sēdē 2014. gada 10. februārī.

LZA 2017. gadā darbojusies atbilstoši LZA Hartai un Statūtiem.

Juris Krūmiņš, LZA Uzraudzības padomes priekšsēdētājs

Turpinājums - nākamajā numurā

1.tabula. Žurnāla "LZA Vēstis", "A" daļa darbības radītāji

Gads

Laidienu skaits

Publikāciju skaits

Manuskriptu skaits (%), kas tika akceptēti publicēšanai

Nopublicēto materiālu skaitu sadalījums:

oriģinālais raksts (O), literatūras apskats (A), konferences raksts (K), citas publikācijas (C)

Ārzemju autoru skaits

Žurnāla citējamības indekss Cirescore/

SNIP

(SCOPUS)

2016

4

50

96

O - 35; A - 3; K - 2, C - 10

2 (Polija, Vācija)

Nav noteikts

2017

4

43

100

O - 27; A - 6; K - 1, C - 9

1 (Gruzija)

Nav noteikts

2. tabula. Žurnāla "LZA Vēstis", "B" daļa darbības radītāji

Gads

Laidienu skaits

Publikāciju skaits*

Manuskriptu skaits (%), kas tika akceptēti publicēšanai

Nopublicēto materiālu skaitu sadalījums*:

oriģinālais rakts (O), literatūras apskats (A), konferences raksts (K), citas publikācijas (C)

Ārzemju autoru skaits**

Žurnāla citējamajās indekss Cirescore/SNIP*

2017

6

86

~80

O- 71; A- 5; C-10

109 (24 valstis)

Pagaidām nav noteikts

* SCOPUS datu bāze,** SCOPUS datu bāze un žurnāla redaktora informācija. Avoti: www.lza.lv, SCOPUS datu bāzes un informācija, kuru laipni nodrošināja avīzes un žurnālu redaktori I. Boldāne-Zeļenkova, R. Karnīte un Ī. Rašals.

Pēdējā atjaunošana 3-05-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS