MAIJĀ VĒL VAR PAGŪT PIETEIKTIES ZINĀTNISKĀS SADARBĪBAS PROJEKTU KONKURSIEM

3-05-2018

LATVIJAS - UKRAINAS KOPĪGAS SADARBĪBAS PROGRAMMAS 2018. GADA PĒTNIECĪBAS PROJEKTU KONKURSS

2018. gada 15. martā, pamatojoties uz Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ukrainas Izglītības un  zinātnes ministrijas 2015. gada 31. decembra vienošanos par kopīgas sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā (turpmāk - Programmas) īstenošanu, ir izsludināts pētniecības projektu konkurss.

Konkursam var iesniegt pētījumu projektu, kas atbilst kādai no konkursa prioritārajām pētījumu jomām:

 • enerģija un energoefektivitāte;
 • ekoloģija un vides pārvaldība;
 • jaunas galveno slimību ārstēšanas un profilakses tehnoloģijas, biotehnoloģija, bioinženierija, ģenētika;
 • jaunu materiālu izstrāde;
 • aizsardzības tehnoloģijas;
 • demogrāfiskās izmaiņas, migrācija un migranti;
 • reģionālās attīstības iespējas un izaicinājumi.


Projekta īstenošanas laiks
- divi gadi.

Finansējums projekta Latvijas partnerim -
līdz 20 000 EUR /gadā.

Projekta partneri:

Projektā jābūt iesaistītām divām institūcijām, kas katra pārstāv vienu no Programmas dalībvalstīm - Latviju vai Ukrainu (turpmāk - partneris).

Par projekta Latvijas partneri var būt:

 • zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā;
 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēta komercsabiedrība, kura pamatdarbību veic Latvijas Republikas teritorijā.


Projekta iesniegšanas nosacījumi

Latvijas partneris projektu gatavo atbilstoši konkursa nolikumam, aizpildot projekta veidlapu. Projekta īstenošanā iesaistītie Latvijas un Ukrainas partneri projektu iesniedz katrs savas valsts par konkursu atbildīgajā institūcijā.

Latvijas partneris projektu iesniedz papīra formātā (caurauklotā formā) vienā eksemplārā Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā (adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, 5. stāvs) vai nosūta pa pastu (adrese: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija), vai arī elektroniski projekta iesnieguma elektronisko versiju (PDF datnes formātā ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu) nosūta uz e-pastu .

Identisku projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju PDF datnes formātā projekta Latvijas partneris, ievērojot konkursa termiņu, nosūta uz e-pasta adresi .

Pirms dokumentu iesniegšanas aicinām pārliecināties, ka atbilstošs projekta pieteikums ir iesniegts arī Ukrainas pusē. Informācija par projektu ir pieejama arī Ukrainas izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā.

Latvijā projekta pieteikums VIAA lietvedībā jāiesniedz līdz 2018. gada 14. maijam (plkst. 17.00). Nosūtot pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata vēstules pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

Projektu īstenošanas uzsākšana plānota ar 2019. gada janvāri.


LATVIJAS-LIETUVAS-TAIVĀNAS ZINĀTNISKĀS SADARBĪBAS PROJEKTU PIETEIKUMU KONKURSS

Konkursam var iesniegt pētījumu projektu pieteikumus visās zinātnes nozarēs. Projekta dalībnieki var būt universitātēs, augstskolās un zinātniskajās institūcijās strādājošie zinātnieki un akadēmiskais personāls. Projektā piedalās visu trīs Fonda dalībvalstu - Latvijas, Lietuvas un Taivānas, zinātnieki.

Projekta izpildes maksimālais laiks ir trīs gadi.

Projekta pieteikumu gatavo atbilstoši konkursa nolikumam aizpildot Fonda apstiprināto projekta pieteikuma veidlapu. Projekta īstenošanā iesaistītie Latvijas, Lietuvas un Taivānas zinātnieki projekta pieteikumu iesniedz katrs savas valsts par konkursu atbildīgajā institūcijā.

Latvijas Zinātnes padome (LZP) organizē un nodrošina projektu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanu Latvijā atbilstoši noteiktajiem zinātniskās kvalitātes kritērijiem, pamatojoties uz LZP izstrādātu un ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) saskaņotu projektu zinātniskās kvalitātes novērtēšanas metodiku.

Informāciju par Fondu un 2018. gada projektu pieteikumu konkursu angļu valodā var atrast Fonda interneta vietnē, kas atrodas Lietuvas IZM mājaslapā.

Projekta partneru meklēšanā palīdzēs Lietuvas IZM mājaslapas interneta vietne.

Fonds katram sekmīgā projekta dalībniekam piešķir finansējumu:

 • eksaktajās zinātnēs - 25 000 USD/gadā;
 • humanitārās un sociālās zinātnēs - 20 000 USD/gadā.

Latvijas partneris projekta iesnieguma veidlapu iesniedz:

Identisku projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju PDF datnes formātā projekta Latvijas partneris, ievērojot konkursa termiņu, nosūta uz e-pasta adresi .

Latvijā projekta pieteikumu iesniedz VIAA lietvedībā līdz 2018. gada 31. maija (plkst. 17.00). Ja projekta pieteikumu nosūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata vēstules pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

Konkursa rezultātu paziņošana paredzēta 2018. gada decembrī.

Projektu īstenošanas uzsākšana plānota ar 2019. gada 2. janvāri.

Kontaktinformācija:

Maija Bundule, Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja
Tālr.: 67785423
E-pasts:

Ineta Plikša, Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: 67785485
E-pasts:

Avots: Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapa

Powered by Elxis - Open Source CMS