Aizstāvēšana

3-05-2018

2018. gada 21. maijā plkst. 11.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Veterinārmedicīnas zinātņu nozares Pārtikas higiēnas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Helmaņa ielā 8, Veterinārmedicīnas fakultātē, A 300. auditorijā

INGA EIZENBERGA

aizstāvēs promocijas darbu "Psihrotrofo patogēnu un higiēnas indikatormikroorganismu izplatība zivīs eitrofos ezeros un mazumtirdzniecībā Latvijā" veterinārmedicīnas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.med.vet. Ilmārs Dūrītis (LLU); Dr.sc.ing. Inga Ciproviča (LLU); Dr.biol. Vizma Nikolajeva (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2018. gada 21. maijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ANDRIS SKRIDE

aizstāvēs promocijas darbu "Hemodinamisko rādītāju novērtēšana un mirstības riska faktoru identifikācija pacientiem ar pulmonālu arteriālu un hronisku trombembolisku pulmonālu hipertensiju".

Recenzenti: Dr.med. Pēteris Stradiņš (RSU); Dr.med. Dainis Krieviņš (LU); Dr.med. Egle Ereminiene (Lietuva).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2018. gada 22. maijā plkst. 12.00 LU Fizikas un matematikas fakultāte, Zeļļu ielā 25, 233. auditorijā LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

SERGEJS VIDINEJEVS

aizstāvēs promocijas darbu "Polimēru kompozītmateriāli ar bioiedvesmotajām funkcijām: izstrādāšana un raksturīpašības" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Andrejs Krasņikovs (RTU); Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis (LU); Dr. Andress Krumme, (Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2018. gada 23. maijā plkst. 11.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Pedagoģijas promocijas padomes atklātajā sēdē Jelgavā, J. Čakstes bulv. 5, LLU Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūtā 502. auditorijā

IVETA KOKLE-NARBUTA

aizstāvēs promocijas darbu "Ģimeņu izglītība bērnu ar speciālām vajadzībām dzīves kvalitātes pilnveidei" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. paed. Nora Jansone-Ratinika (RSU); Dr. paed. Regīna Baltušīte (LLU); Dr. paed. Velta Ļubkina (RTA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2018. gada 1. jūnijā plkst. 9.00 LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā

ARNIS LĒNERTS

aizstāvēs promocijas darbu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana - lauksaimniecības ilgtspējīgai attīstībai Latvijā".

Recenzenti: Dr.oec. Andra Zvirbule (LLU); Dr.oec. Vera Komarova (DU); Dr. Vlada Vitunskiene (Aleksandra Stulginska universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2018. gada 7. jūnijā plkst. 14.30 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā "RISEBA" 214. telpā, Rīgā, Meža ielā 3 notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā

IVETA CĪRULE

aizstāvēs promocijas darbu "Augstskolu biznesa inkubatoru ietekme uz jauno komersantu sniegumu" doktora grāda vadībzinātnē iegūšanai.

Recenzenti: Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane (RTU); Dr.oec. Andra Zvirbule (LLU); Dr. Bella Batlere (Bella Butler, Kērtinas universitāte, Austrālija).

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" bibliotēkā, Rīgā, Meža ielā 3 un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā: www.riseba.lv.

***

2018. gada 8. jūnijā plkst. 9.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Jelgavā, Rīgas ielā 22 notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

IVO LĪDUMS

aizstāvēs promocijas darbu "Dehidrēta rudzu maizes kvasa ieguve un kvalitāte" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Imants Atis Skrupskis (LLU); Dr.sc.ing. Ilona Dabiņa-Bicka (Iesala ražotne "Latraps"); Dr.biol. Armands Vīgants (LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2018. gada 12. jūnijā plkst. 12.00 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

VINETA SILKĀNE.

Temats: "Prokrastinācijas, diskontēšanas un personības iezīmju saistība ar veselības uzvedību".

Recenzenti: PhD Ģirts Dimdiņš (Latvijas Universitāte); Dr.psych. Aleksejs Ruža (Daugavpils Universitāte); PhD Henrijs Montgomerijs (Henry Montgomery, Stokholmas Universitāte, Zviedrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā.

***

2018. gada 21. jūnijā plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Jelgavā, Rīgas ielā 22, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

GALINA ZVAIGZNE

aizstāvēs promocijas darbu "UHT apstrādes ietekme uz bioaktīvajām vielām un antioksidantu aktivitāti apelsīnu un smiltsērkšķu sulās" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Imants Atis Skrupskis (LLU); Dr.chem. Ida Jākobsone (LU); Dr.chem. Dace Šantare (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļa).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2018. gada 21. jūnijā plkst. 12.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Jelgavā, Rīgas ielā 22, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

AIJA RUZAIĶE

aizstāvēs promocijas darbu "Fleksiblajā iepakojumā termiski apstrādātu kartupeļu ēdienu kvalitāte uzglabāšanas laikā" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Imants Atis Skrupskis (LLU);
Dr.agr. Līga Lepse (APP zinātniskais institūts "Dārzkopības institūts"); Dr.sc.ing. Māra Dūma (LLU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2018. gada 7. martā RTU Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P-02 atklātā sēdē JURIS BITENIEKS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts Dr.sc.ing. zinātniskais grāds. Balsošanas rezultāti: par -11, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Vadībzinātnes nozares Promocijas padome 2018. gada 29. marta sēdē piešķīra vadībzinātnes doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.administr.) vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē VALTERAM BOLĒVICAM. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2018. gada 12. aprīļa atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē - mutes, sejas un žokļu ķirurģija IEVAI BĀGANTEI. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Datorzinātnes nozares promocijas padome 2018. gada 13. aprīļa sēdē piešķīra VIJAI VAGALEI datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē datoru un sistēmu programmatūra. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 1, nederīgi biļeteni - 0.

***

Liepājas Universitātes pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2018. gada 19. aprīlī piešķīra JANAI GRAVAI pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātnisko grādu pedagoģijas nozares pirmsskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU Promocijas padome P-08 2018. gada 19. aprīļa sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu ROBERTAM KADIĶIM elektronikas un telekomunikāciju nozarē, apakšnozarē radiosistēmas. Balsošanas rezultāti: par - 10; pret - 0; nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares Promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 20. aprīlī ANDA LINIŅA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts LR Doktora grāds (Dr.agr.) lauksaimniecības nozarē laukkopības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS