KOPSAVILKUMS LZA ĢENERĀLSEKRETĀRA PĀRSKATAM PAR AKADĒMIJAS DARBĪBU IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ

20-04-2018

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) vispārējā darbība 2017. gadā ar aktuālo datu precizējumiem uz 2018. gada 15. martu ir atspoguļota kārtējā LZA Gadagrāmatā 2018 (turpmāk - Gadagrāmata). Gadagrāmatas (pārskata) materiāli tika savlaicīgi sagatavoti un ievietoti LZA mājaslapā (http://www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2018.pdf ). Par to jāpateicas visiem Gadagrāmatas sastādītājiem, kā arī ar tās sagatavošanu un izdošanu saistītajiem cilvēkiem. Šajā pārskatā tradicionāli ir minēti LZA darbību nosakošie pamatdokumenti, parādīta precizētā LZA struktūra, atspoguļota LZA zinātniskā un organizatoriskā darbība, aprakstīts zinātņu nodaļu sastāvs un darbība, atspoguļota starptautiskā sadarbība un sniegta aktuālā informācija par LZA locekļiem. Īpaši jāuzsver Gadagrāmatā ietverto Lielās medaļas laureātu Jāņa Bārzdiņa un Baibas Rivžas akadēmisko lekciju zinātniskā vērtība.

Papildus Gadagrāmatā minētajiem pasākumiem 2018. gada I ceturksnī ir uzsākts LZA darbības stratēģijas 2015.-2020. (apstiprināta LZA Senātā 2015. gada 15. septembrī) pilnveidošanas process. Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētājas Raitas Karnītes sagatavotie precizējumi LZA darbības stratēģijā un Rīcības plāna projekts ir iesniegti apspriešanai LZA Prezidijā. Vairākkārtēja iesniegto dokumentu izskatīšana LZA Prezidijā norāda uz nepieciešamību LZA Senātā apstiprināt vēlēto LZA amatpersonu darbības virzienus un atbildību, lai sekmīgi varētu pildīt atjaunotās LZA darbības stratēģijas uzdevumus pēc tās apstiprināšanas LZA Senātā.

Papildus tradicionālajiem veicamajiem darbiem pēdējie grozījumi Zinātniskās darbības likumā un sekojošie Ministru kabineta noteikumi paredz akadēmijai kā juridiskai personai ar zinātniskās iestādes statusu sagatavot un iesniegt noteiktajos termiņos Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (NZDIS) pieprasīto informāciju. Paredzētās informācijas sagatavošana un iesniegšana NZDIS ir saistīta ar zinātniskās iestādes statusa saglabāšanu akadēmijai. Ar LZA prezidenta rīkojumu ir pilnvarotas LZA personas, kuras kopā ar citiem LZA darbiniekiem sagatavo to, aktualizē un ievada informāciju par LZA minētajā sistēmā.

Kopumā LZA darbība pārskata periodā ir notikusi atbilstoši tās Hartā un Statūtos noteiktajiem uzdevumiem. Ierobežotie finansiālie resursi neļauj pilnvērtīgi pievērsties visiem pamatdokumentos minētajiem pienākumiem. Turpmākajā darbībā LZA Prezidijam un Senātam Pilnsapulces uzdevumā rūpīgi jāizvērtē nākotnē veicamo darbu klāsts, lai ar pieejamajiem personāla un finansiālajiem resursiem sasniegtu vislabākos rezultātus.

Andrejs Siliņš, LZA ģenerālsekretārs

Pēdējā atjaunošana 20-04-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS