Aizstāvēšana

20-04-2018

2018. gada 10. maijā plkst. 15.00 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, konferenču zālē, LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

MĀRTIŅŠ ZUBKINS

aizstāvēs promocijas darbu "Caurspīdīgu un elektrovadošu pārklājumu uz ZnO bāzes izgatavošanas procesa izstrāde un īpašību pētījumi" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.phys. Māris Knite (RTU); Dr.phys. Aleksandrs Kaļinko (Pāderbornas Universitāte, Vācija); Dr.chem. Donats Erts (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210. telpā.

***

2018. gada 11. maijā plkst.10.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

LĪGA STIKĀNE.

Tēma: "Pārrobežu laulības problēmjautājumi un tiesiskā regulējuma pilnveidošanas nepieciešamība".

Recenzenti: Dr.iur. Jānis Kārkliņš (Latvijas Universitāte); Dr.iur. Valērijs Reingolds (Baltijas Starptautiskā akadēmija); Dr.hab. Pjotrs Fiedorčiks (Piotr Fiedorczyk, Belostokas Universitāte, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa).

***

2018. gada 17. maijā plkst.15.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā, Raiņa bulvārī 19, LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

AINĀRS RUDZĪTIS

aizstāvēs promocijas darbu "Sirds priekškambaru starpsienas II tipa defektu un persistējošas ovālās atveres transkatetrālas slēgšanas ilgtermiņa rezultāti" medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai internās medicīnas apakšnozarē.

Recenzenti: Dr.med. Dainis Krieviņš (Latvijas Universitāte); Dr.habil.med. Romāns Lācis (Rīgas Stradiņa Universitāte); PhD. Jens Eriks Nīlsens-Kudsks (Jens Erik Nielsen-Kudsk, Orhūsas Universitāte, Dānija).

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2018. gada 30. maijā plkst 15.00 Rīgā, P. Valdena ielā 3, RTU MLĶF konferenču zālē (272. telpa) notiks Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P-02 atklātā sēde.

Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SANITA VĪTOLIŅA.

Promocijas darba temats: "Efektīva biomasas izdalīšana no finiera ražošanas hidrotermiskās apstrādes notekūdeņiem, tās raksturojums un izmantošanas iespējas".

Recenzenti: Dr.sc.ing. Juris Mālers; Dr.chem. Ingeborga Andersone; Dr.sc.ing. Mudrīte Daugaviete.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā (P. Valdena ielā 5), Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kā arī RTU mājaslapā: www.rtu.lv/doktorantūra.

***

2018. gada 1. jūnijā plkst. 12.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 335./336.telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

IMANTS KUKUĻS.

Tēma: "Latvijas meža augšņu humusa raksturojums un veidošanās lauksaimniecības zemju apmežošanās procesā".

Recenzenti: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš (Latvijas Universitāte);  Dr.habil.agr. Aldis Kārkliņš (Latvijas Lauksaimniecības universitāte);
Dr.sc. Raimo Kelli (Raimo Kõlli, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulv. 19, kā arī internetā LU mājaslapā.

Powered by Elxis - Open Source CMS