Meža nekoksnes produktu inovācijas - lauku attīstības un ilgtspējas veicināšanas virziens

22-03-2018

Nodibinājums Baltic Studies Centre (BSC) ir privāts bezpeļņas pētniecisks institūts sociālo zinātņu jomā. BSC ir vadošais sociālo zinātņu institūts Latvijā Eiropas Savienības (ES) projektu piesaistē. Kopš izveidošanas 1991. gadā BSC ir piedalījies 19 ES projektos, tostarp trīs jaunākās programmas „Apvārsnis 2020" projektos. BSC ekspertīzes jomas ietver socioloģiju, ekonomiku un politikas analīzi. BSC specifiskās pētniecības tēmas ir pārtikas sistēmu un pārtikas ķēžu analīze, pārtikas nodrošinājums un drošība, lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēmas, lauksaimniecības un lauku attīstība, ilgtspējīgas attīstības sociālie, ekonomiskie un politiskie risinājumi.

BSC pētnieks Miķelis Grīviņš, meklējot jaunus virzienus, kā risināt sociālos, ekonomiskos un ekoloģiskos izaicinājumus, ar kuriem saskaras Latvijas lauku teritorijas, pēcdoktorantūras pētījumu programmas ietvaros izstrādā pētījumu "Meža nekoksnes produktu inovācijas - lauku attīstības un ilgtspējas veicināšanas virziens" (TRUSt) (vienošanās numurs 1.1.1.2/VIAA/1/16/155).

Meža nekoksnes produktu dažādos pielietojumus cilvēce ir atklājusi jau sen. Līdz pat mirklim, kad lauksaimniecības nodrošinātā stabilitāte sāka meža nekoksnes produktus izkonkurēt, šie produkti nodrošināja sabiedrības ar visu tām nepieciešamo. Vienlaikus, daudzās pasaules vietās (ieskaitot Latviju) meža nekoksnes produktu vākšanas kultūra ir saglabājusies. Kvantitatīvo pētījumu dati liecina, ka Latvijā, 2009. gadā 67,6% iedzīvotāju pēdējā gada laikā ir lasījuši sēnes, bet 35,4% ir lasījuši kādas no meža ogām. Tāpat, pētījumi arī rāda, ka daži no meža nekoksnes produktiem pēdējos gados, ir kļuvuši par pamatu vērā ņemamu eksportējošu uzņēmumu izveidei. Visizteiksmīgāk šo procesu var novērot meža melleņu (vaccinium murtilius) kontekstā. Zemkopības Ministrijas aplēses par 2010. gadu ļauj secināt, ka kopējā Latvijas meža augļu, ogu un riekstu tirgus vērtība varētu būt 17 milj. EUR. Vienlaikus, neskatoties nedz uz meža velšu vākšanas izplatību, nedz uz jaunu un daudzsološu uzņēmumu veidošanos, kopumā meža nekoksnes produktiem Latvijā ir pievērsta tikai neliela uzmanība. TRUSt sāk aizpildīt šo zināšanu robu.

TRUSt pētnieciskais mērķis ir analizēt un veicināt inovācijas, kas dod iespēju kultūrā sakņotas nekoksnes produktu vākšanas prakses integrēt augstas pievienotās vērtības nišas tirgos, tādā veidā veicinot lauku kopienu ilgtspēju un elastīgumu, jaunu, konkurētspējīgu uzņēmumu veidošanos un ilgtspējīgu dabas resursu izmantojumu. TRUSt pētījums izvirza trīs jautājumus: (1) Kādi iesaistīto aģentu savstarpējo attiecību modeļi, prakses un zināšanas ļauj vietējām kopienām integrēties augstas pievienotās vērtības nekoksnes produktu tirgū; (2) Kā sociālās, organizacionālās un tehniskās inovācijas var tikt izmantotas, lai palielinātu nekoksnes produktu vērtību; (3) Kāda nekoksnes produktu pārvaldība veicinātu godīgu, inovatīvu, ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un caurspīdīgu nekoksnes produktu izmantojumu. Šie jautājumi ir balstīti un risina vairākas nozīmīgas sociāl-ekonomiskas, zinātniskas un tautsaimniecības attīstības problēmas.

Ārpus Latvijas veiktie pētījumi norāda, ka meža nekoksnes produkti var būt par pamatu tāda sektora izveidei, kas tirgū piedāvātu produktus ar augstu pievienoto vērtību un būtu ērts uzņēmējdarbības lauks riska grupām ar vismazāk iespējām - dzīvojošām attālos lauku reģionos. Vienlaikus mērķtiecīgs meža nekoksnes produktu izmantojums lauku attīstības veicināšanai, tos neinterpretējot kā daļu no ekosistēmas pakalpojumiem, ir jauns veids kā uzlūkot savvaļas produktus un zināšanas par to ir nepietiekamas. Kopumā, meža nekoksnes produkti ir plašs resursu lauks, par kura izmantojumu trūkst zināšanu, trūkst pieredzes, kā šo lauku komercializēt, nav zināšanu kā, izmantojot ar šiem produktiem saistītās kultūras prakses, veidot komercializējamas inovācijas un - kā veicināt ilgtspējīgas pārmaiņas nekoksnes produktu izmantojumā paplašinot iespējas, kuras šobrīd no šiem produktiem gūst attālāko lauku reģionu iedzīvotāji. TRUSt pētījuma vērtība ir, pirmkārt, uzlūkotajā jautājumā, kurš Latvijas kontekstā ir saistāms ar nozīmīgām ekonomiskām iespējām un nedokumentētu naudas plūsmu, kas līdz šim nav pētīta. Otrkārt, pētījums meklē jaunus veidus kā uzlabot ekonomiskos ieguvumus no nekoksnes produktiem. Treškārt, TRUSt rada inovāciju sistēmu, kuru kopienas un uzņēmumi varēs izmantot arī turpmāk, lai atrastu jaunas nekoksnes produktu komercializācijas iespējas. Ceturtkārt, TRUSt piedāvā dažādot lauku reģionos izmantotā uzņēmējdarbības iespējas, tādējādi veicinot ilgtspēju un lauku noturību. Piektkārt, pētījums rada jaunas iespējas reģionos, kas līdzsvaro Latvijas attīstību. Sestkārt, pētījums salāgo biznesa un iedzīvotāju intereses. Septītkārt, TRUSt izstrādās politikas alternatīvas, kas ļaus optimāli un ilgtspējīgi izmantot meža nekoksnes produktus. Šie ieguvumi tiks sasniegti, pateicoties pētījuma fokusam, inovatīviem metodoloģiskiem risinājumiem, līdzdalības pieejai un starptautiskās pieredzes analīzei.

Šobrīd pētījums ir savā sākuma posmā - tiek izstrādāti teorētiskie un metodoloģiskie risinājumi kā arī veidoti kontakti ar ārzemju kolēģiem. Vienlaikus, jau tuvākajos mēnešos ir paredzēts uzsākt pētījuma lauka darbu. Tāpat, neskatoties uz to, ka pētījums vēl tiek tikai uzsākts, par to jau ir novērojama plaša starptautiska interese un dr.soc. Miķelis Grīviņš ir aicināts par to vadīt seminārus un lekcijas Vāgeningenas universitātē un Hāgas Starptautiskajā sociālo zinātņu pētījumu institūtā.

Miķelis Grīviņš, BSC pētnieks

Pēdējā atjaunošana 26-03-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS